Powrót do listy

Komunikat w sprawie sprawozdania z działalności uczelni i przekazywania informacji dotyczącej minimum kadrowego

Zgodnie ze zmienionym od 1 października 2014 roku brzmieniem art. 35 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572, z późniejszymi zmianami) rektor uczelni przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie do 30 listopada roku następującego po roku sprawozdawczym, roczne sprawozdanie z działalności uczelni. Sprawozdanie to składa się za pomocą formularza zamieszczonego w systemie POL‑on.

W związku z tym wyżej wymienionym przepisom podlegać będzie obowiązek sprawozdawczy za rok akademicki 2013/2014. Formularz zostanie Państwu udostępniony w czasie umożliwiającym złożenie sprawozdania w wymaganym terminie.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 129a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych. W wykazie tym zamieszcza się między innymi informacje o podstawowym i dodatkowym miejscu zatrudniania i o zaliczeniu do minimum kadrowego. Każda informacja o nauczycielu akademickim, w tym o zaliczeniu go do minimum kadrowego powinna być zatem wprowadzana do systemu POL‑on w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz.U. 2014, poz. 1303). Zgodnie z tym rozporządzeniem w terminie 14 dni od dnia:

  • zatrudnienia nauczyciela akademickiego – wprowadza się wszystkie dane do wykazu;
  • zmiany danych dotyczących nauczyciela akademickiego lub uzyskania informacji o zmianie danych – aktualizuje się dane w wykazie;
  • ustania zatrudnienia nauczyciela akademickiego – oznacza się dane w wykazie jako archiwalne.