Powrót do listy

Komunikat w sprawie sposobu przekazywania do systemu POL-on informacji dotyczącej odpłatności za drugi kierunek studiów. Wdrożone w wersji 3.17.5

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 5 lipca (treść pisma: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0e0cb151e3552ea62ccb4285c1b527ea.pdf) w bieżącym roku akademickim w pełni obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym również te regulujące kwestie pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez uczelnie publiczne na drugim i kolejnym kierunku studiów. W związku z powyższym chcielibyśmy przekazać Państwu szczegółowe instrukcje opisujące sposób raportowania do systemu POL‑on  danych dotyczących uprawnień do nieodpłatnego studiowania,  wynikających z artykułu 170a ust. 4  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dotychczas do systemu przekazywane były, poprzez interfejs użytkownika oraz import masowy następujące dane:
– Pierwszy kierunek studiów
– Zwolniony z opłat

z dostępnymi wartościami Tak/ Nie w przypadku kierunków stacjonarnych uczelni publicznych.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

W celu przekazania informacji o uprawnieniu do bezpłatnego kontynuowania studiów, wynikającego z Art. 170a ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w odniesieniu do studentów, dla których decyzja o rekrutacji zapadła po 30.09.2012, należy z poziomu interfejsu użytkownika w polu kierunek studiów, wskazać odpowiednią z dostępnych wartości:
– Pierwszy kierunek studiów stacjonarnych
– Drugi kierunek studiów stacjonarnych
– Kolejny kierunek studiów stacjonarnych
Szczegółowa instrukcja jest dostępna na stronach pomocy systemowej: /dokuwiki/doku.php/studenci/drugi_kierunek_studiow

MASOWY IMPORT DANYCH

Struktura plików XML wykorzystywanych w masowym imporcie danych, zdefiniowana za pomocą schematu XSD, nie ulega modyfikacji. W przypadku kierunków stacjonarnych uczelni publicznych (z wyłączeniem studiów prowadzonych w języku obcym, płatnych) posługujemy się w dalszym ciągu tym samym zestawem informacji opisujących uprawnienia studenta do bezpłatnego kontynuowania studiów wynikającego z art. 170a ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

– Pierwszy kierunek studiów
– Zwolniony z opłat

z dostępnymi wartościami T/ N.

W celu przekazania informacji o drugim kierunku studiów w imporcie masowym, dla studentów, dla których decyzja o rekrutacji zapadła po 30.09.2012, należy przygotować plik XML z następującą kombinacją wartości:

  <pierwszyKierunek>N</pierwszyKierunek>

  <zwolnionyZOplat>T</zwolnionyZOplat>

a następnie podczas wgrywania pliku do systemu należy zaznaczyć opcję:

„Kombinacja pól użytych w pliku XML:

  <pierwszyKierunek> N</pierwszyKierunek>

  <zwolnionyZOplat>T</zwolnionyZOplat>

Oznacza to uprawnienie do bezpłatnego kontynuowania studiów wynikające z Art. 170a ust. 4  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. (patrz: /dokuwiki/doku.php/studenci/drugi_kierunek_studiow)

W ten sposób system oznaczy domyślnie dane kierunku studiów studenta w wykazie jako „Drugi kierunek studiów stacjonarnych”.
Szczegółowa instrukcja jest dostępna na stronach pomocy systemowej – [/dokuwiki/doku.php/import/drugi_kierunek]