Powrót do listy

Komunikat w sprawie przyznawania jednostkom organizacyjnym uprawnień do nadawania stopni naukowych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) wyłącznie Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów jest upoważniona do przyznawania jednostkom organizacyjnym uprawnień do nadawania stopni naukowych.
W związku z tym informujemy, że Ośrodek Przetwarzania Informacji wprowadza te informacje do systemu POL‑on wyłącznie na podstawie decyzji nadsyłanych z CK.
Dlatego też w sprawach związanych z zauważonymi nieprawidłowościami w prezentowanym w systemie POL‑on zakresie uprawnień  prosimy o bezpośredni kontakt z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów w celu wyjaśnienia i ustalenia stanu faktycznego przysługujących jednostce uprawnień.
Dopiero po otrzymaniu przez OPI z CK stosownych informacji w systemie zostanie dokonana korekta przysługujących jednostce uprawnień.
Dane kontaktowe:
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
00 – 901 Warszawa
pl. Defilad 1 ( PKiN )
tel. (022) 826 82 38
tel./fax (022) 656 63 28
email: kancelaria@ck.gov.pl