Powrót do listy

Komunikat w sprawie przekazywania danych do ogólnopolskiego wykazu studentów, w tym informacja o odpłatności za drugi kierunek studiów

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem opublikowanym 5 lipca 2013 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (treść pisma: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0e0cb151e3552ea62ccb4285c1b527ea.pdf) od roku akademickiego 2013/2014 w pełni obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym również te regulujące kwestie pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez uczelnie publiczne na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych.

W związku z powyższym chcielibyśmy przekazać Państwu szczegółowe instrukcje opisujące sposób raportowania do systemu POL‑on danych dotyczących uprawnień do nieodpłatnego studiowania, wynikających z art. 170a ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Używane terminy:

Nie dotyczy
Stosowane dla studiów stacjonarnych uczelni publicznej w przypadku, gdy data podjęcia decyzji o przyjęciu na studia zapadła przed 1 października 2012, lub gdy student studiuje na odpłatnych studiach w języku obcym (dla kierunków oznaczonych jednocześnie jako „odpłatne oraz nieodpłatne studia prowadzone w języku obcym”).

Pierwszy kierunek studiów stacjonarnych
Pierwsze uprawnienie do studiów bezpłatnych
Zgodnie z art. 170a ust. 1 student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 164a. Ponadto, student posiada prawo do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych nie więcej niż 90 punktów ECTS (art. 170a ust. 2).

Drugi kierunek studiów stacjonarnych
Uprawnienie bezpłatnego podjęcia studiów na drugim kierunku
Zgodnie z art. 170a ust. 3 student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, jest jednorazowe.

Kolejny kierunek studiów stacjonarnych
Brak uprawnienia do podjęcia studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat.

Szczegółowa instrukcja jest dostępna na stronach pomocy systemowej:
•    Interfejs użytkownika
•    Masowy import danych

Równocześnie informujemy, że resort nauki rozpoczął prace projektowe nad stworzeniem i uruchomieniem portalu informacyjnego dla kandydatów na studia i studentów. Na stronach portalu prezentowane będą informacje o uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym między innymi dane dotyczące posiadanych uprawnień do prowadzenia kierunków studiów, liczby studentów, zapewnienia minimum kadrowego, wyników oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz bazy dydaktycznej i socjalnej uczelni.

Wobec powyższego, prosimy o terminowe i kompletne przekazywanie danych do systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL‑on, do czego zobowiązują przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Umożliwi to udostępnienie kandydatom na studia oraz studentom rzetelnej i obiektywnej informacji o funkcjonowaniu uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.