Powrót do listy

Komunikat w sprawie przekazania danych za rok 2019 do systemu POL-on

Zgodnie z art. 219 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) podmioty są zobowiązane do wprowadzenia danych do Systemu POL‑on za rok 2019 w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Oświadczenia o zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym, składane przez osoby kierujące podmiotami, powinny w tym roku dotyczyć tylko zakresu danych przekazanych przez te podmioty do Systemu POL‑on tj., studentów, doktorantów i pracowników.

Szczegółowa treść oświadczeń wraz z zakresem, do którego będą się odnosić zostanie opublikowana w systemie POL‑on w późniejszym terminie do pobrania, podobnie jak w latach ubiegłych. Ostateczny termin ich złożenia zostanie podany w kolejnym komunikacie, jednak będzie to nie wcześniej niż 31 marca 2020 r. z uwagi na datę, do której należy przekazać dane w tym roku.