Powrót do listy

Komunikat w sprawie obowiązku zamieszczania w Systemie POL-on streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji

Komunikat w sprawie obowiązku zamieszczania w Systemie POL‑on streszczeń
i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach (przewodach) habilitacyjnych

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa dotyczącymi obowiązku zamieszczania streszczeń rozpraw doktorskich oraz autoreferatów w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego, wszczętych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 października 2011 r., uprzejmie informujemy, jak poniżej.

1. W przypadku rozpraw doktorskich wszczętych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 października 2011 r. nie został nałożony obowiązek opatrzenia rozprawy doktorskiej stosownym streszczeniem. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o sporządzenie pisma informującego o braku możliwości wprowadzenia do Systemu POL‑on streszczenia rozprawy doktorskiej w związku z faktem, iż przewód doktorski procedowany był na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w brzmieniu przed 1 października 2011 r., które nie określało takiego wymogu. Pismo powinno zostać podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski a następnie zeskanowane i wprowadzone do Systemu POL‑on w miejscu przeznaczonym dla skanu streszczenia rozprawy doktorskiej.

2. W przypadku przewodów habilitacyjnych, tj. postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego wszczętych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 października 2011 r., zwracamy uwagę, iż rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2004 r., Nr 15, poz. 128) wskazuje – w § 11 pkt 2 – na autoreferat, jako obligatoryjny element dokumentacji składanej przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (lub zatrudniającą ją jednostkę) kierownikowi jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego. W związku z powyższym wprowadzenie do Systemu POL‑on skanów autoreferatów w przewodach habilitacyjnych jest obligatoryjne.

3. Obligatoryjne jest również wprowadzenie do Systemu POL‑on recenzji przewodów doktorskich oraz przewodów habilitacyjnych wszczętych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 października 2011 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnianie powyższej dokumentacji w Systemie POL‑on bez zbędnej zwłoki.