Powrót do listy

Komunikat w sprawie braku możliwości raportowania w „Wykazie studentów” studentów i absolwentów studiów niedostosowanych do Krajowych Ram Kwalifikacji

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi raportowania studentów i absolwentów studiów bez KRK przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1. ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012 studiowali według programów opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.

Zawarta w przepisie przejściowym art. 29 ust. 1 regulacja wskazuje na czas zakończenia prowadzenia przez uczelnie studiów na podstawie standardów kształcenia, które były określone w rozporządzeniu MNiSW. Ustawodawca, z uwagi na różną długość trwania studiów, wprowadził termin „do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów”. Oznacza to że, np. studenci przyjęci na studia pierwszego stopnia (trwające sześć semestrów), rozpoczynające się w roku akademickim 2011/2012, mieli prawo do ukończenia tych studiów zgodnie z uchwalonym w uczelni programem i planem studiów. Jeżeli więc, program przewidywał kształcenie trwające 6 semestrów, studenci ci mogli studiować na podstawie tego programu tylko przez 6 kolejnych semestrów (3 lata). Po tych 6 semestrach uczelnia nie mogła już prowadzić studiów pierwszego stopnia (licencjackie) uchwalonych na podstawie dotychczasowych przepisów. Studia te powinny zostać w całości „zastąpione” studiami prowadzonymi zgodnie z KRK.

Mając na uwadze czas, który upłynął od terminu, w którym uczelnie zobowiązane były do dostosowania programów studiów do KRK, nie jest prawnie możliwe, aby w roku akademickim 2018/2019 studenci, niezależnie od ich sytuacji życiowej, mogli ukończyć studia według programów niedostosowanych do KRK, a obecnie  – niespełniających wymogów charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). W przypadku studentów korzystających np. z urlopów dziekańskich, a także „wznawianych” na studia w celu obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej, uczelnia powinna, po uwzględnieniu różnic programowych, przenieść ich na studia dostosowane do KRK/PRK.

Konsekwencją powyższego jest brak możliwości od roku akademickiego 2018/2019 raportowania w Systemie POL‑on danych studentów i absolwentów na kierunkach niedostosowanych do KRK począwszy.

W przypadku wątpliwości merytorycznych prosimy o kontakt z Departamentem Szkolnictwa Wyższego MNiSW (sekretariat.dsw.@mnisw.gov.pl), natomiast w przypadku problemów technicznych z obsługą Helpdesk Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.