Powrót do listy

Komunikat – nowe funkcjonalności

Informujemy, że od dnia 26 czerwca 2012 dostępne są w systemie nowe funkcjonalności:
– [Moduł Sprawozdania Finansowe]: Rozszerzenie listy sprawozdań o nowy typ  sprawozdania dla uczelni publicznych – Sprawozdanie Finansowe na podstawie obowiązującego zakresu sprawozdawczości finansowej, o którym mowa w art. 45 i w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), obejmujące  bilans, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) do wykorzystania przez uczelnie publiczne przy opracowaniu sprawozdania finansowego za rok 2011.
– Harmonogramy : Mechanizm zadań do wykonania w systemie przez określone grupy użytkowników (powiadamianie e-mail o terminie zadania i sposobie realizacji)
– [Moduł Doktor/doktor habilitowany]: Zestawienie osób posiadających tytuł lub stopień naukowy. Zestawienie jest dostępne dla użytkowników anonimowych oraz posiadających rolę CK_PR (CKKST)