Powrót do listy

Komunikat MNiSW ws. rejestracji osób ubiegających się o stopień doktora eksternistycznie

W celu zachowania spójności oraz komplementarności danych wprowadzanych przez podmioty doktoryzujące do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on – w zakresie osób ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym na podstawie nowych przepisów – uprzejmie informujemy, że:

  • dane do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora powinny być wprowadzane w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym – zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496);
  • dane do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych powinny być wprowadzane w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania – zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 przywołanego rozporządzenia MNiSW z dnia 6 marca 2019 r.

Tym samym traci aktualność stanowisko wyrażone w dniu 9 kwietnia br., zgodnie z którym „w przypadku postępowań prowadzonych w trybie eksternistycznym informacje do nowego wykazu osób ubiegających się o stopień doktora systemu POL‑on 2.0 powinny być wprowadzane od momentu złożenia przez kandydata wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Równocześnie zwracamy uwagę, że wobec braku odmiennych uregulowań zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm. – dalej PSWiN) odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (zob. art. 178 ust. 3 PSWiN). Zgodnie z art. 61 § 3 Kpa datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest postępowaniem wszczynanym na żądanie strony, na co wskazuje art. 189 PSWiN. W związku z powyższym – w opinii resortu – wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie wymaga wydania postanowienia (uchwały).

Niezależnie od powyższego uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.) w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w PSWiN, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego