Powrót do listy

Komunikat MNISW w sprawie uznania doświadczenia zawodowego do prowadzania zajęć

Szanowni Państwo,

 

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi stosowania art. 73 i art. 343 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprzejmie informujemy, że zajęcia mogą być prowadzone zarówno przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje i doświadczenie (art. 73). Ustawa nie wprowadza natomiast warunku posiadania określonego doświadczenia, jak też nie reguluje szczegółowo okresów i rodzajów zatrudnienia, w ramach którego doświadczenie było zdobywane, ani sposobu weryfikowania spełnienia tego warunku.

W szczególności przepisy ustawy nie wprowadzają bezwzględnego wymogu posiadania co najmniej pięcioletniego doświadczenia zdobytego poza uczelnią przez wszystkie „inne osoby prowadzące zajęcia”, np. przez doktorantów.

Regulacja zawarta w art. 343 ust. 11 ustawy nakłada jedynie na niektóre osoby obowiązek złożenia rektorowi oświadczenia o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią (co najmniej 5-lat).

Obowiązek ten nie dotyczy wszystkich osób prowadzących zajęcia – oświadczenie składają tylko ci, którzy posiadają ww. doświadczenie; cel tej regulacji pozostaje wyłącznie informacyjny.

Wobec powyższego uprzejmie informujemy, że dane dotyczące liczby złożonych w uczelni oświadczeń, o których mowa w art. 343 ust. 11 ustawy,  będą zbierane w Systemie POL‑on w roku akademickim 2018/2019 w sposób zagregowany.

Ma to na celu ograniczenie do minimum obciążeń po stronie uczelni. Szczegóły techniczne i organizacyjne dotyczące przekazywania danych w tym zakresie zostaną zakomunikowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Należy równocześnie zaznaczyć, że oświadczenia, o których mowa w art. 343 ust. 11 ustawy nie są składane dla celów ewaluacji działalności naukowej.