Powrót do listy

Komunikat MNiSW – Informacja w odniesieniu do pytań dotyczących zasad prowadzenia zajęć w związku ze zniesieniem „minimum kadrowego”

w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861) zrezygnowano z instytucji tzw. minimum kadrowego dla studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Z dniem 1 października 2018 r. zostają uchylone przepisy w tym zakresie.

Od dnia 1 października 2018 r., zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy,
w ramach programu studiów o profilu:

1) praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;

2) ogólnoakademickim – co najmniej 75% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

 

Podstawę obliczenia ww. minimalnej liczby godzin zajęć powinna stanowić liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu. Przepisy ustawy w tym zakresie nie odnoszą się do formy studiów ani nie wskazują na liczbę godzin zajęć faktycznie realizowanych (np. określone zajęcia, których wymiar zgodnie z programem wynosi 60 godzin mogą być realizowane w 5 grupach, co dawałoby 300 godzin prowadzonych zajęć). Zatem nie ma podstaw do stwierdzenia, że każdorazowo należałoby zsumować liczbę faktycznie realizowanych godzin zajęć na danym kierunku, poziomie i profilu, i na tej podstawie ustalać liczbę godzin, o której mowa w art. 73 ustawy.

W przypadku rozpoczęcia kształcenia na nowym kierunku nauczyciele akademiccy zatrudnieni w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy powinni prowadzić co najmniej 50 % godzin zajęć na studiach o profilu praktycznym lub 75 % godzin zajęć na studiach
o profilu ogólnoakademickim. Natomiast podstawą obliczenia tej minimalnej liczby godzin
w pierwszym roku prowadzenia studiów powinna być liczba godzin zajęć wynikająca
z programu studiów, określona dla tego roku. W kolejnym roku prowadzenia studiów aż do osiągnięcia pełnego cyklu kształcenia, podstawę powinna stanowić liczba godzin zajęć wynikająca z programu studiów, określona łącznie dla tych lat.

Uczelnia jest obowiązana spełnić ww. wymagania w analogiczny sposób w przypadku wygaszania kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu.

W przypadku prowadzenia danego kierunku i poziomu studiów na profilu praktycznym i ogólnoakademickim wymagania, o których mowa w art. 73 ust. 2, powinny być spełnione odrębnie dla każdego profilu.

Jednocześnie należy podkreślić, że uczelnia odpowiada za jakość prowadzonego kształcenia. Liczba godzin zajęć faktycznie realizowanych na danym kierunku, poziomie
i profilu może być znacznie większa od łącznej liczby godzin zajęć określonej w programie – np. gdy studia prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, lub gdy istnieje wiele grup studentów w ramach tych samych zajęć. Dlatego uczelnia określając przydział i wymiar zajęć dla nauczycieli akademickich oraz innych osób, powinna
w szczególności mieć na względzie, iż proces kształcenia ma umożliwić uzyskanie takich samych efektów uczenia się wszystkim studiującym według danego programu studiów, niezależnie od formy studiów. Skuteczność realizacji programu studiów, w tym uzyskiwane efekty uczenia się, a także poziom kompetencji i doświadczenia kadry dydaktycznej
i naukowej będą weryfikowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w ramach oceny programowej.

Ministerstwo będzie prowadziło analizę skutków wprowadzonego przepisu i nie wyklucza ewentualnej korekty wymagań w tym zakresie – w trosce o jakość kształcenia.