Powrót do listy

Komunikat MEiN ws. terminu wprowadzania danych o postępowaniach awansowych

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on[1] uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem § 11 ust. 1 pkt 1 rektor, rektor uczelni prowadzonej przez kościół lub inny związek wyznaniowy, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego i dyrektor instytutu międzynarodowego wprowadza do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora dane:

  • w terminie 30 dni (dotychczas 21 dni) od dnia przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej albo od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym;
  • o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), tj. informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku zaistnienia zmiany; przepis § 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia stosuje się[2].

Natomiast dane do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych powinny być wprowadzane – analogicznie jak dotychczas – w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania – zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Przypominamy również, że wobec braku odmiennych uregulowań zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm. – dalej PSWiN) odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (zob. art. 178 ust. 3 PSWiN). Zgodnie z art. 61 § 3 Kpa datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest postępowaniem wszczynanym na żądanie strony, na co wskazuje art. 189 PSWiN. W związku z powyższym – w opinii resortu – wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie wymaga wydania postanowienia (uchwały).

Informujemy także, że zgodnie z art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.) w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w PSWiN, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


[1] rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL‑on (Dz. U. z 2021 r. poz. 71).

[2] W przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć wprowadza się w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana.