Powrót do listy

Komunikat dotyczący modułu ”Studenci”

W związku z dostosowaniem modułu „Kierunki kształcenia” do zmian jakie wiążą się z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2011 – „Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455)” z dniem 2012-09-05 zostaje zablokowana możliwość dodawania studentów na rok akademicki 2012/2013, jak również uzupełniania informacji o studentach na wskazany rok akademicki.

Planowany termin odblokowania funkcjonalności: druga połowa września 2012.