Powrót do listy

Komunikat

Przekazujemy Państwu ustalenia ze spotkania roboczego, które odbyło się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 19 października 2011 roku.

1.     W systemie nie będą zbierane dane dotyczące specjalności dla dziedzin i dyscyplin, w których osoby uzyskały stopień lub tytuł naukowy(dr i dr hab.)

2.     Minimum kadrowe dla studiów międzykierunkowych jest liczone dla każdego kierunku z osobna. W późniejszym okresie system zostanie uzupełniony o możliwość przypisania kierunków składowych do studiów międzykierunkowych.

3.     W roku 2011 obowiązkowe jest zamieszczenie studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych bez względu na tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i typ uczelni (publiczne, niepubliczne). Dane studentów wyższych lat należy wprowadzić w przypadku pobierania przez nich pomocy materialnej, pozostałych – dobrowolnie.

4.     Funkcje pełnione na uczelniach pracownikom naukowym i nauczycielom akademickim należy przypisać do poziomu funkcji pełnionej w jednostce podstawowej.