Powrót do listy

Kierunki studenta

Informujemy, że zgodnie z zapisem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 170a) dane określające kierunek studiów studenta („pierwszy kierunek”, „drugi kierunek” oraz „kolejny kierunek” studiów stacjonarnych uczelni publicznej) nie dotyczą studentów, wobec których decyzje o przyjęciu na studia zostały wydane do 30 września 2012 roku (włącznie). W związku z powyższym zostały zaktualizowane dane dotyczące studiów, dla których data przyjęcia studenta wprowadzona w systemie POL‑on jest sprzed 1 października 2012 roku, w zakresie kierunku studiów oraz punktów ECTS.

Jednocześnie informujemy o konieczności dokonania przez uczelnie publiczne weryfikacji danych studentów rekrutowanych od roku akademickiego 2012/2013, w zakresie właściwego określenia kierunku studiów („nie dotyczy”, „pierwszy”, „drugi”, „kolejny”) oraz punktów ECTS, mając na względzie datę wydania decyzji o przyjęciu na studia – przed 30 września 2012 lub po tej dacie.

Obecnie dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012, system dokona automatycznej aktualizacji danych do następującej postaci:
– Kierunek studenta = NIE DOTYCZY
– Limit ECTS = NIE DOTYCZY
– Dodatkowe ECTS = NIE DOTYCZY
– Wolne ECTS = NIE DOTYCZY

Jeżeli dane wprowadzone do systemu miały inną wartość, to zostały zaktualizowane na podstawie kryterium daty przyjęcia przed 1 października 2012.

Przedstawiamy sposób przekazywania do systemu danych o studentach, dla których data wydania decyzji o przyjęciu na studia nastąpiła przed 1 października 2012, jednak zostali oni wprowadzeni do systemu z datą rozpoczęcia roku akademickiego 2012/2013 – 1 października 2012 lub z datą rozpoczęcia zajęć – po 1 października 2012:

1. Z poziomu interfejsu użytkownika:

o   Kierunek studenta = NIE DOTYCZY

Po określeniu przez użytkownika wartości powyższego pola, pozostałe dane zostaną uzupełnione w sposób automatyczny przez system:

o   Limit ECTS = NIE DOTYCZY

o   Dodatkowe ECTS = NIE DOTYCZY

o   Wolne ECTS = NIE DOTYCZY

2. Poprzez import masowy:

Zniesiona została wymagalność pól określających uprawnienia do bezpłatnego studiowania dla studentów kierunków stacjonarnych uczelni publicznych (dotychczasowa specyfikacja XML definiowała te pola jako obowiązkowe):

o   <pierwszyKierunek>

o   <zwolnionyZOplat>

o   <ectsLimit>

W przypadku ich braku w pliku XML system dokona automatycznej aktualizacji danych zgodnej z opisem podanym w punkcie 1.

Szczegółowy opis zmian w imporcie dostępny jest w instrukcji importu 3.1.1 na stronach pomocy technicznej

Dla studentów, dla których decyzja o przyjęciu na studia zapadła po 1 października 2012 (włącznie) wprowadzanie danych do wykazu studentów nie ulega zmianie.