Powrót do listy

Informacja nt. składania do MNiSW oświadczeń na potrzeby kompleksowej oceny jednostek naukowych

W związku z informacją o przedłużającej się awarii ePUAP i o problemach  związanych z przekazywaniem oświadczeń kierowników jednostek naukowych, że wszystkie informacje zawarte w ankiecie jednostki o przyznanie kategorii naukowej złożonej w systemie teleinformatycznych oraz dołączonych do niej skanach dokumentów są zgodne ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w jednostce w trybie określonym w  § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2154)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje wykorzystanie alternatywnych dróg doręczania oświadczenia.

Dopuszcza się, aby ze względu na wskazane problemy techniczne, sposób składania ww. oświadczeń uległ rozszerzeniu.

Alternatywnym sposobem skutecznego dostarczenia oświadczenia jest jego przesyłanie drogą mailową z jednoczesnym opatrzeniem stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawcy na wyodrębnioną skrzynkę mailowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bądź skorzystanie z tradycyjnej drogi pocztowej w przypadku braku podpisu  kwalifikowanego i przesłanie podpisanego oświadczenia w postaci papierowej.

Adresu mailowy na który można przysłać oświadczenie:

Oswiadczenia-Kategoryzacja@mnisw.gov.pl

Dodatkowo informujemy, że termin składania ankiet jednostki o przyznanie kategorii naukowej określony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej jednostce naukowej lub uczelni, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, określony na dzień 21 kwietnia 2017 r., pozostaje bez zmian.