Powrót do listy

Dodano daty obowiązywania dyscypliny rozprawy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora

W ostatnim tygodniu na wniosek MEiN wprowadzono zmiany w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, polegające na dodaniu dwóch pól przy dyscyplinie/-nach rozprawy (zakładka: Rozprawa doktorska), w których należy wprowadzić daty obowiązywania danej dyscypliny:

  • data od
  • data do

Celem wprowadzonej zmiany była możliwość odwzorowania rzeczywistych zmian w zakresie dyscyplin rozprawy oraz precyzyjnej oceny czy na dzień przeprowadzenia oceny śródokresowej wprowadzono członka komisji, który spełnia wymogi określone w ustawie.

UWAGA: Dotychczasowe dokumenty w module Osoby ubiegające się o stopień doktora pozostawione są w stanie takim jak przed wprowadzeniem tej zmiany. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że data od kiedy obowiązuje dana dyscyplina jest wartością wymaganą, więc w momencie przejścia do edycji poprawnego dokumentu, jeśli nie zostanie uzupełniona, po zapisaniu danych system wyświetli błąd i dokument zmieni stan na niepoprawny do czasu uzupełnienia tej wartości.