Wersje systemu Wersje systemu

Planowana wersja 9.7

W wersji 9.7 planowane jest wprowadzenie następujących zmian:

Ankieta jednostki:

·        15233 – Operacja oznaczania działów ankiety jako „gotowe” i walidacja danych

·        14591 -  Wydzielenie jako odrębnych operacji dodaj/ koryguj/ usuń numer identyfikacyjny laboratorium

·        13314 - Raport PDF dla działu B12 Laboratoria badawcze z poświadczeniem uprawnień i wdrożone międzynarodowe systemy jakości

·        14909 - Dział B19 - Osoba odpowiedzialna za sporządzenie ankiety

·        15355 - Dodanie automatycznej reguły pobierania danych do raportu Pobranie danych - pracownik zatrudniony w momencie nadania stopnia (R_2902)

·        15593 - Zdjęcie wymagalności z pola Opis produktu dla Aplikacji produktów

·        15355 - Modyfikacja raportu pdf dla członkostw w celu zwiększenia czytelności danych

·        15577 - Wyliczenie w ankiecie czy jednostka jest jednorodna czy niejednorodna

·        15234 – Dodatkowe funkcje w ankiecie umożliwiające raportowanie dorobku jednostek przekształconych

16.02.2017 - wersja 9.6

W wersji 9.6 wprowadzono zmiany w zakresie:

Ankieta jednostki:

·         15155 - Monografie wybitne - uwzględnienie uzasadnienia wybitności z powodów innych niż przyznane nagrody w raporcie B2 ankiety

·         14949 - Raport PDF dla działu B9 mobilności naukowców

·         14840 - Raport PDF dla działu B11 członkostwa we władzach i pełnionych funkcji

·         14774 - Dodanie reguły R_2795 - Data do oświadczenia - zakończenie zatrudnienia (W przypadku gdy zatrudnienie, na którym oparte jest oświadczenia jest zakończone jako datę zakończenia oświadczenia w ankiecie wprowadzamy datę zakończenia tego zatrudnienia)

·         15270 - Dzieła artystyczne - zmiany w module (prestiżowe kolekcje, Data pierwszego rozpowszechnienia, znacznik w miejscu (rozpowszechnienia, realizacji), które dane maja zostać pobrane do ankiety)

·         13487 - Wyliczanie niejednorodności jednostki na etapie wypełniania ankiety

·         15004 - Wyliczenie wieku osoby w dniu otrzymania stopnia/tytułu (https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ankieta_jednostki/zakres_danych/dzial_8 )

·         15108 - Zmiany w raporcie - Dział B13 - Infrastruktura strategiczna (raport pobiera dane z nowego źródła danych tj. nowego zestawienia Infrastruktura > Udział w tworzeniu strategicznej infrastruktury badawczej)

·         15423 - Liczba przeprowadzonych postępowań - zamiana w raporcie wartości ‘brak danych’ na 0

·         15334 - Uprawnienia do edycji/ usuwania ‘Liczby przeprowadzonych postępowań na nadanie stopnia dr / dr hab.’ powinien posiadać użytkownik posiadający role: INST_OCENA_PARAMETRYCZNA lub INST_DR_DRHAB

·         15329 – Poprawa błędu w raporcie Rozwoju Kadry naukowej – eliminacja duplikatów z zawiadomienia i metryczki

·         15254 - Dostęp do najważniejszych osiągnięć dla INST_OCENA_PARAMETRYCZNA

·         15235 - Rozwój kadry - uwzględnienie klasyfikacji "innej"

·         15161 – Zmiana pobierania zakresu oświadczeń do ankiety. (W raporcie ankiety prezentowane powinny być jedynie oświadczenia wchodzące w zakres ankiety zgodnie z regułą (R_2501))

·         15090 – Uwzględnienie ról podglądowych _PODGLAD w ramach ankiety (m.in. INST_PR_PODGLAD)

·         15071 - Akcja „pobierz raport symulacji N” dostępna z poziomu głównego interfejsu ankiety

·         15060 - Uzupełnianie liczby przeprowadzonych postępowań w kontekście uprawnienia w raporcie pdf dla ankiety jednostki (dział B7)

·         15036 - Filtr na zestawieniu masowej edycji danych na potrzeby ankiety umożliwiający ograniczenie jedynie do brakujących danych – projekty naukowe

·         15035 - Filtr na zestawieniu masowej edycji danych na potrzeby ankiety umożliwiający ograniczenie jedynie do brakujących danych w dziale B1

·         14964 – W dziale B9 opcja eksportu/importu xlsx dla osób spoza systemu

·         14897 - Udostępnienie akcji "Brak danych do zaraportowania" na pasku ankiety

Jednostki:

·         15271 - Zmiana statusu uczelni publicznych

·         15061 - Umożliwienie dodania roli INST_LIKWIDATOR w kontekście uczelni publicznej

Pracownicy:

·         14963 - Kary, zmiana reguły dot. dat (data zatarcia może być wcześniejsza od daty zakończenia.)

7.02.2017 - wersja 9.5

W wersji 9.5 wdrożone zostały następujące zmiany:

Ankieta jednostki:

1.      Zmiany w pobieraniu danych do projektów naukowych

·        uwzględnienie przy pobieraniu, projektów, dla których określono rodzaj lub program projektu jako inny,

·        rola jednostki w zarzadzaniu projektem pobierana będzie automatycznie z danych już wprowadzonych w systemie w module Projektów naukowych

2.      Wyłączenie raportu dla infrastruktury strategicznej – w związku ze stworzeniem nowego wykazu udziału w tworzeniu strategicznej infrastruktury „stary” raport został wyłączony. Nowy raport zostanie udostępniony w kolejnych wersjach systemu

3.      Możliwość dodawania do raportu Działalności innowacyjnej załączników przy wdrożeniach

4.      Dział 19 ankiety - Osoba odpowiedzialna za sporządzenie ankiety

5.      Dodanie pola "Rok urodzenia" w raporcie B.1 – zatrudnienie

6.      Nowa akcja w module Projekty naukowe przy edycji danych na potrzeby ankiety jednostki - Przypisz automatycznie obszar https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ankieta_jednostki/zakres_danych/dzial_10

7.      Nowa akcja w module Pracownicy przy edycji danych na potrzeby ankiety jednostki - Przypisz automatycznie obszar, dziedzinę i dyscyplinę https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ankieta_jednostki/zakres_danych/dzial_1

8.      Stworzenie nowego zestawienia udziału w tworzeniu infrastruktury strategicznej

9.      Zmiany w raporcie - Dział 3 - Działalność innowacyjna. Uwzględnienie wykazu 2) tj.: wykaz wynalazków wdrożonych po raz pierwszy w okresie objętym ankietą, na które w okresie objętym ankietą albo przed tym okresem zostały udzielone patenty przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku

10.   Raport PDF dla najważniejszych osiągnięć (Dział 15)

Administracja:

1.      Umożliwienie dodania roli INST_LIKWIDATOR w kontekście uczelni publicznej

Instytucje:

1.      Rejestracja wydzielenia jednostki z innej jednostki - https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/instytucje/przeksztalcenia

2.      Rozróżnienie pomiędzy połączeniem jednostek a włączeniem jednostki do innej - https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/instytucje/przeksztalcenia

19.01.2017 - wersja 9.4

W wersji 9.4 wprowadzeno następujące zmiany:

Ankieta jednostki:

·        Raport PDF i XML dla działu B8 ankiety – Rozwój kadry naukowej

·        Nowe zestawienie Rozwój kadry naukowej – Tytułu naukowe. Funkcjonalność umożliwia wprowadzenie danych w zakresie wykazu 8 działu Rozwój kadry naukowej- Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami jednostki, przeprowadzonych w jednostce, zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora albo profesora sztuki w okresie objętym ankietą

·        Raport symulacji liczby N

·        Zmiana w algorytmie pobierania danych pracowników do działu B1 ankiety (szczegóły w pomocy użytkownika)

·        Możliwość oznaczenia działu ankiety jako „Brak danych do zaraportowania”

·        Zmiany w efektach praktycznych na potrzeby ankiety – umożliwienie dodawania załączników

·        Raport PDF i XML dla działu B14 - Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej

·        Import danych dot. członkostwa pracowników jednostki z plików w formacie xlsx

·        Dział 9. Mobilność pracowników (uwaga: rozpoczęcie pracy w dziale wymaga zatwierdzenia danych w działach B1 i B8)

·        Możliwość rejestracji liczby przeprowadzonych postępowań na nadanie stopnia dr, dr hab. (w tym liczby odrzuconych) w kontekście dziedziny/dyscypliny na potrzeby ankiety jednostki

·        Odblokowanie raportu do działu B.2 ankiety w formacie PDF / XML umożliwiającego podgląd obecnego stanu publikacji z systemu PBN zakwalifikowanych do ankiety jednostki (wersja robocza). - w pierwszej wersji raport zostanie uruchomiony na środowisku polon-demo

Uwaga: Nie jest to docelowy mechanizm integracji systemów PBN i POL-on. Raport ma na celu danie Państwu okazji do sprawdzenia stopnia pokrycia obecnie wprowadzonych publikacji w systemie PBN z punktu widzenia kryteriów  selekcji stosowanych w ankiecie jednostki. W docelowym rozwiązaniu po stronie systemu PBN zostanie udostępniony moduł do weryfikacji i raportowania danych na potrzeby działu B.2 ankiety.  Szczegółowe informacje zostaną uzupełnione na stronach pomocy systemowej

Formularze GUS:

·        Umożliwienie załączania plików typu .zip do sprawozdań

·        Dodatkowe walidacje poprawności danych w sprawozdaniu S-12 dotyczące danych wyliczanych inicjalnie przez system i nadpisywanych przez użytkowników

Czasopisma:

·        Rozszerzenie danych czasopisma naukowego o odniesienie do wykazu ministra na potrzeby ankiety jednostki

Projekty naukowe:

·        Odblokowanie opcji edycji danych dodatkowych na potrzeby ankiety jednostki

Wersja 9.3.4

W wersji 9.3.4 wprowadzona została następująca modyfikacja:

Formularz S-12 dla GUS:

- W formularzu S-12 w dziale 11 dodany został nowy wiersz: „W tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy, przebywający na urlopach lub zwolnieniach” . Dane w tym wierszu powinny być uzupełnienia ręcznie, zgodnie z opisem dostępny w pomocy użytkownika POL-on, w sekcji najczęściej zadawanych pytań: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/faq

Aby uwzględnić nowy wiersz w wygenerowanym wcześniej sprawozdaniu S-12 należy ponownie je przeliczyć.

Przed ponownym wygenerowaniem formularza S-12 rekomendujemy wyeksportowanie danych z działów, w których dane wyliczone inicjalnie przez system zostały przeedytowane przez użytkownika.

Poprawki do zgłoszeń:

- S-10: Usunięcie problemu ze scaleniem wartości z sekcji 8 i sekcji 2 w kolumnach 26 i 27 działu 4.

- S-10: Usunięcie problemu, który powodował, że niektóre kierunki (posiadające aktualnie status „Zlikwidowany”) nie były dostępne na liście wyboru podczas dodawania przez użytkownika wierszy do działów

Wyświetlanie 1 - 5 z 137 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 28