Wersje systemu Wersje systemu

Planowana wersja 9.4

W wersji 9.4 planowane jest wprowadzenie następujących zmian:

Ankieta jednostki:

·        Raport PDF i XML dla działu B8 ankiety – Rozwój kadry naukowej

·        Nowe zestawienie Rozwój kadry naukowej – Tytułu naukowe. Funkcjonalność umożliwia wprowadzenie danych w zakresie wykazu 8 działu Rozwój kadry naukowej- Wykaz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora albo tytułu profesora sztuki osobom niebędącym pracownikami jednostki, przeprowadzonych w jednostce, zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora albo profesora sztuki w okresie objętym ankietą

·        Raport symulacji liczby N

·        Zmiana w algorytmie pobierania danych pracowników do działu B1 ankiety (szczegóły w pomocy użytkownika)

·        Możliwość oznaczenia działu ankiety jako „Brak danych do zaraportowania”

·        Zmiany w efektach praktycznych na potrzeby ankiety – umożliwienie dodawania załączników

·        Raport PDF i XML dla działu B14 - Praktyczne efekty badań naukowych lub prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej

·        Import danych dot. członkostwa pracowników jednostki z plików w formacie xlsx

·        Dział 9. Mobilność pracowników (uwaga: rozpoczęcie pracy w dziale wymaga zatwierdzenia danych w działach B1 i B8)

·        Możliwość rejestracji liczby przeprowadzonych postępowań na nadanie stopnia dr, dr hab. (w tym liczby odrzuconych) w kontekście dziedziny/dyscypliny na potrzeby ankiety jednostki

·        Odblokowanie raportu do działu B.2 ankiety w formacie PDF / XML umożliwiającego podgląd obecnego stanu publikacji z systemu PBN zakwalifikowanych do ankiety jednostki (wersja robocza).

Uwaga: Nie jest to docelowy mechanizm integracji systemów PBN i POL-on. Raport ma na celu danie Państwu okazji do sprawdzenia stopnia pokrycia obecnie wprowadzonych publikacji w systemie PBN z punktu widzenia kryteriów  selekcji stosowanych w ankiecie jednostki. W docelowym rozwiązaniu po stronie systemu PBN zostanie udostępniony moduł do weryfikacji i raportowania danych na potrzeby działu B.2 ankiety.  Szczegółowe informacje zostaną uzupełnione na stronach pomocy systemowej

Formularze GUS:

·        Umożliwienie załączania plików typu .zip do sprawozdań

·        Dodatkowe walidacje poprawności danych w sprawozdaniu S-12 dotyczące danych wyliczanych inicjalnie przez system i nadpisywanych przez użytkowników

Czasopisma:

·        Rozszerzenie danych czasopisma naukowego o odniesienie do wykazu ministra na potrzeby ankiety jednostki

Projekty naukowe:

·        Odblokowanie opcji edycji danych dodatkowych na potrzeby ankiety jednostki

Wersja 9.3.4

W wersji 9.3.4 wprowadzona została następująca modyfikacja:

Formularz S-12 dla GUS:

- W formularzu S-12 w dziale 11 dodany został nowy wiersz: „W tym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy, przebywający na urlopach lub zwolnieniach” . Dane w tym wierszu powinny być uzupełnienia ręcznie, zgodnie z opisem dostępny w pomocy użytkownika POL-on, w sekcji najczęściej zadawanych pytań: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/faq

Aby uwzględnić nowy wiersz w wygenerowanym wcześniej sprawozdaniu S-12 należy ponownie je przeliczyć.

Przed ponownym wygenerowaniem formularza S-12 rekomendujemy wyeksportowanie danych z działów, w których dane wyliczone inicjalnie przez system zostały przeedytowane przez użytkownika.

Poprawki do zgłoszeń:

- S-10: Usunięcie problemu ze scaleniem wartości z sekcji 8 i sekcji 2 w kolumnach 26 i 27 działu 4.

- S-10: Usunięcie problemu, który powodował, że niektóre kierunki (posiadające aktualnie status „Zlikwidowany”) nie były dostępne na liście wyboru podczas dodawania przez użytkownika wierszy do działów

11.01.2017 - Wersja 9.3

W wersji 9.3 wdrożono zmiany w zakresie:

Ankieta jednostki

- Mechanizm importu do działów 5 i 6 z plików zewnętrznych w formacie xls

- Rozszerzenie uprawnień administratora ankiety jednostki (INST_OCENA_PARAMETRYCZNA) przypisanej do wydziału o możliwość przeglądania i edycji danych w dziale B.1 - o ile ma on w systemie rolę INST_PR dla uczelni w skład której wchodzi ten wydział

- Poprawa błędów wynikających z rozszerzenia zakresu danych o projektach naukowych na potrzeby ankiety w dziale B.10

- Rozszerzenie raportu PDF / XML dla projektów naukowych na potrzeby ankiety o nowe pola

- Możliwość korekty okresu, za który składana jest ankieta

- Raport działu B.2 ankiety w formacie PDF / XML umożliwiający podgląd obecnego stanu publikacji z systemu PBN zakwalifikowanych do ankiety jednostki (wersja robocza).

Uwaga: Nie jest to docelowy mechanizm integracji systemów PBN i POL-on. Raport ma na celu danie Państwu okazji do sprawdzenia stopnia pokrycia obecnie wprowadzonych publikacji w systemie PBN z punktu widzenia kryteriów  selekcji stosowanych w ankiecie jednostki. W docelowym rozwiązaniu po stronie systemu PBN zostanie udostępniony moduł do weryfikacji i raportowania danych na potrzeby działu B.2 ankiety.  Szczegółowe informacje zostaną uzupełnione na stronach pomocy systemowej

Raporty

- Zbiorczy raport zamawiany w formacie PDF pełnych danych produktów z zestawienia produktów (moduł: Patenty i dokonania)

System zgłoszeń

- Modyfikacje usprawniające obsługę zgłoszeń,  w tym możliwość przekierowania pytań merytorycznych do GUS

Patenty i dokonania

- Możliwość oznaczenia wdrożenia jako pierwsze wdrożenie produktu

Inwestycje

- Dodanie statusu "przerwana" dla inwestycji

16.12.2016 - Wersja 9.2

W wersji 9.2 wprowadzone zostłay zmiany w zakresie:

Formularze GUS

- Umożliwienie wysyłania formularzy S-10, S-11

- Możliwość dołączania plików pdf do sprawozdań przekazywanych do GUS

- Optymalizacja generowania raportów danych źródłowych do formularzy (uwaga: w przypadku do tej pory przeliczonych formularzy S-11 konieczne będzie ich ponowne przeliczenie. Operacja nie skasuje uzupełnionych wyliczeń, nie nastąpiły też zmiany w algorytmie wyliczania danych z rejestrów POL-on. Działanie ma wyłącznie na celu przyspieszenie generowania raportów z danych źródłowych użytych do wyliczenia)

Studenci

- Dodatkowy filtr na zestawieniu studentów: "Pokaż dane studentów do GUS"

Pracownicy naukowi

- Zmiana operacji "odwołaj oświadczenie" na "unieważnij oświadczenie"

- Modyfikacja w oświadczeniach o zaliczeniu do liczby N umożliwiająca przypisanie w roku wielu oświadczeń w sytuacji, gdy okresy ich obowiązywania nie pokrywają się

Ankieta jednostki

- Rozszerzenie danych o projektach na potrzeby ankiety jednostki: obszar wiedzy, w ramach którego projekt jest realizowany (dotyczy jednostek spełniających warunek uznania za niejednorodne określony w § 21 ust. 5 rozporządzenia), rola jednostki w zarządzaniu projektem, rok przyznania środków finansowych

- Uwzględnienie jednostek podrzędnych w uprawnieniach do nadawania stopnii naukowych pobieranych do ankiety 

Patenty i dokonania

- Raport w formacie PDF pełnych danych produktu

2.12.2016 - wersja 9.1

W wersji 9.1  wprowadzone zostały następujące zmiany:

Czasopisma wydawane przez jednostkę:

- Umożliwienie rejestracji czasopisma wydawanego przez jednostki naukowe z różnych instytucji 

Studia doktoranckie:

- Możliwość rejestracji klasyfikacji ISCED dla studiów doktoranckich

Raporty MNiSW:

- Rozszerzenie grupowań w Ogólnopolskim wykazie pracowników naukowych - zagregowane statystyki dotyczące etatów

- Raport współpracy międzynarodowej

Formularze GUS:

- Nowe wersje formularzy S-10, S-11 za rok 2016

Ankieta jednostki:

- Masowa edycja obszaru/dziedziny/dyscypliny dominującej w okresie objętym ankietą

- Masowa edycja umożlwiająca wykluczenie pracownika z N0

- Audyty przeprowadzone w jednostce

Doktoranci:

- Możliwość korekty informacji dotyczącej podstawy studiowania cudzoziemca poprzez interfejs użytkownika

Wyświetlanie 1 - 5 z 134 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 27