System POLon II

System POL‑on

Czym jest system POL‑on?

 • Gromadzi dane o nauce i szkolnictwie wyższym, z których część udostępnia publicznie.
 • Wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji.
 • Pozwala Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzić politykę opartą na faktach.
  inni odbiorcy: Główny Urząd Statystyczny, Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • Śledzi naruszenia i trendy i weryfikuje je w czasie rzeczywistym w oparciu o duże zbiory danych (big data).
 • Ma wpływ na efektywne wydawanie środków na naukę i kształcenie.
 • Umożliwia uczelniom zdalną sprawozdawczość.

Jakie informacje można znaleźć w systemie?

 • dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, które mają być publicznie dostępne w myśl ustaw i rozporządzeń MNiSW:
  rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych i wiele innych.
 • baza publikacji naukowych;
 • wskaźniki ewaluacji szkół wyższych;
 • 40 modułów wyodrębnionych na podstawie obszarów tematycznych.

Najważniejsze obszary tematyczne w systemie:

 1. Podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni wyższych
  Rejestr odzwierciedlający strukturę szkolnictwa wyższego i nauki. Gromadzone tu dane zbierane są w celach informacyjnych i udostępniane publicznie. Znajdują się tu m.in. informacje o systemach jakości wdrożonych we wskazanej instytucji czy jednostce organizacyjnej.
 2. Rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki uczelni wyższych oraz instytuty badawcze i naukowe
  Rejestr zawiera informacje o jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach nauki i sztuki.
 3. Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
  Znajdują się tu informacje o wszystkich uprawnieniach do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, jakie zostały nadane jednostkom.
 4. Ogólnopolski wykaz studentów
  Znaleźć tu można najistotniejsze informacje o studentach przyjętych na studia i studiujących, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (dane osobowe, liczba punktów ECTS , zakres korzystania z pomocy materialnej, itp.). Rejestr umożliwia kontrolę wydatkowania pomocy materialnej i odpłatności za studia.
 5. Rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich
  Umożliwia weryfikację spełnienia przez jednostki naukowe minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów oraz kontrolę wieloetatowości pracowników i posiadanych przez uczelnie uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych.
 6. Sprawozdawczość uczelni
  Dane gromadzone w tym module składają się na jeden standardowy raport, który zastąpił różne sprawozdania finansowe składane do GUS, MNiSW i Ministerstwa Finansów. Usprawniło to znacznie proces sprawozdawczy na uczelniach.
 7. Wykaz działalności upowszechniających naukę
  Zbierane są tu dane o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych instytucjom lub ich pracownikom. Znajdują się tu też informacje o konferencjach naukowych, których organizatorem lub współorganizatorem była dana jednostka.
 8. Rejestry nieruchomości, infrastruktury, laboratoriów i aparatury
  Ogólnodostępna baza gromadząca informacje o zasobach badawczych jednostek naukowych. Informacje te są popularyzowane wśród szerokiego grona potencjalnych użytkowników z sektora naukowego i przemysłowego.
 9. Wykaz patentów i dokonań
  Baza informacji na temat otrzymanych patentów, zgłoszonych wynalazków, praw ochronnych i autorskich oraz wdrożonych produktów czy wyników badań.
 10. Ankieta jednostki
  Rejestr sprawozdań, które zobowiązane są złożyć wszystkie jednostki ubiegające się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową z budżetu państwa. Na podstawie ankiety wyliczana jest ocena parametryczna dotychczasowej działalności jednostki określona za pomocą kategorii jednostki naukowej.
 11. System wyborczy CKdsST
  Narzędzie, za pomocą którego zostały przeprowadzone pierwsze w Polsce całkowicie elektroniczne wyborczy do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Historia powstania systemu

 • Lata 2019

  System został zbudowany i jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. System wykonany został w latach 2010-2014 w ramach projektu „Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego liderem było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2011-2013 w powstaniu części modułów uczestniczyli również: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Index Copernicus .

 • Lata 2014 -2018

  W 2014 roku zakończył się projekt na realizację systemu współfinansowany ze środków UE, a kierownictwo projektu objął Marek Michajłowicz. System został w pełni oddany do użytku i utrzymania OPI PIB. Również w 2014 roku przebudowaliśmy system w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W latach 2015-2016 dostosowaliśmy go do potrzeb statystyki publicznej (integracja z GUS) w ramach projektu „Integracja Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym (POL‑on) z Głównym Urzędem Statystycznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Od 2017 roku system stanowi jedyne oficjalne źródło danych dotyczących sprawozdawczości uczelni na potrzeby GUS oraz oficjalne źródło danych do algorytmu podziału dotacji dla szkolnictwa wyższego. W tym samym roku system został wykorzystany jako podstawowe źródło danych w procesie ewaluacji jednostek naukowych.
  W 2018 roku system został wyróżniony nagrodą EUNIS Elite Award for Excellence w kategorii systemów informatycznych w szkolnictwie wyższym w Europie.

 • Lata 2019 i kolejne

  W 2019 roku planujemy całkowitą przebudowę systemu w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rozszerzymy szereg funkcji systemu w zakresie integracji oraz zwiększymy stopień udostępnienia zawartych w nim informacji w związku z realizacją projektu Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – etap II.