W module Raporty w obszarze Studenci (nowy wykaz) dostępne są zestawienia studentów otrzymujących pomoc materialną. Aktualnie są to:

 • Rodzaje pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020,
 • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub podejmujących ponownie studia pierwszego stopnia,
 • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną w tym samym czasie na więcej niż jednym kierunku studiów.
 • Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po upłynięciu okresu przysługiwania świadczeń.

 

Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub podejmujących ponownie studia pierwszego stopnia obejmuje zakres następujących danych:

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości,
 • Kod uruchomienia studiów, w ramach których nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy materialnej,
 • Nazwa studiów, w ramach których nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy materialnej,
 • Uczelnia,
 • Data rozpoczęcia studiów,
 • Data skreślenia ze studiów,
 • Data zakończenia studiów.

W raporcie powinni zostać ujęci wszyscy studenci z  nowego wykazu, którzy spełniają kryteria raportu w kontekście danej uczelni lub ministerstwa, tj.:

 • pobierają świadczenia na studiach pierwszego stopnia, choć w systemie POL-on mają zarejestrowane ukończone studia I stopnia z tytułem licencjata, inżyniera albo równorzędnym,
 • pobierają świadczenia na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich choć w systemie POL-on mają zarejestrowane ukończone studia z tytułem magistra, magistra inżyniera albo równorzędnym.

Świadczenia podlegające kontroli:

 • stypendium ministra,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomoga.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD zdefiniowane na główce uczelni lub MIN_PR_WS

Raport studentów otrzymujących pomoc materialną w tym samym czasie na więcej niż jednym kierunku studiów obejmuje zakres następujących danych:

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości,
 • Kod uruchomienia studiów, w ramach których nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy materialnej,
 • Nazwa studiów, w ramach których nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy materialnej,
 • Uczelnia,
 • Data rozpoczęcia studiów,
 • Data skreślenia ze studiów,
 • Data zakończenia studiów.

W raporcie powinni zostać ujęci wszyscy studenci z  nowego wykazu, którzy spełniają kryteria raportu w kontekście danej uczelni lub ministerstwa i pobierają świadczenia równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów.

Świadczenia podlegające kontroli:

 • stypendium ministra,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomoga.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD zdefiniowane na główce uczelni lub MIN_PR_WS

Raport studentów otrzymujących pomoc materialną po upłynięciu okresu przysługiwania świadczeń obejmuje zakres następujących danych:

 • Imię i nazwisko,
 • PESEL/Nr dokumentu tożsamości,
 • Kod uruchomienia studiów, w ramach których nastąpiło przekroczenie okresu otrzymywania pomocy materialnej,
 • Nazwa studiów, w ramach których nastąpiło przekroczenie okresu otrzymywania pomocy materialnej,
 • Uczelnia,
 • Data rozpoczęcia studiów,
 • Data skreślenia ze studiów,
 • Data zakończenia studiów,
 • Zarejestrowany w Systemie POL-on okres studiowania (Wartość wyliczona w trakcie generowanie raportu).

W raporcie powinni zostać ujęci wszyscy studenci z  nowego i starego wykazu, dla których powinien zostać wyliczony okres studiowania. W raporcie powinni się znaleźć studenci, którzy na danej uczelni otrzymali pomoc materialną po przekroczeniu przewidzianego w ustawie okresu. Jeżeli naruszenie występuje w innej uczelni dla studenta, który ma również studia w uczelni generującej raport, to nie powinien się on pojawić w raporcie.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD zdefiniowanymi na główce uczelni lub MIN_PR_WS

Możliwość  generowania i pobierania powyższych zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów z tego obszaru – opisanych tutaj.