Aktualnie w ramach obszaru Studenci (Stary i nowy wykaz) dostępne są raporty:

 • Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku 2019 na potrzeby weryfikacji danych w  sprawozdaniu GUS S-11.
 • Studenci pozostający w procedurze skreślenia

Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku 2019

Raport obejmuje on zakres następujących danych:

 • Imię i nazwisko osoby, która otrzymywała pomoc materialną w roku 2019 lub 2020
 • PESEL/Numer dokumentu tożsamości
 • Kod uruchomienia studiów
 • Nazwa uruchomienia, w ramach których student otrzymywał zapomogę
 • Data rozpoczęcia studiów
 • Data skreślenia ze studiów
 • Data zakończenia studiów
 • Instytucja prowadząca studia (Nazwa uczelni)
 • Nazwa filii

W raporcie powinni zostać ujęci wszyscy studenci zarówno ze starego, jak i z nowego wykazu  dla uczelni, która generuje raport, którzy w roku kalendarzowym 2019 w jakimkolwiek miesiącu otrzymywali zapomogę.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Studenci pozostający w procedurze skreślenia

UWAGA! Stan danych wykazu studentów na dzień: dziś – 1 dzień (tj. dzień wczorajszy)

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD

 

Generowanie raportu

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

Wybierz obszar Studenci (stary i nowy wykaz).