Wersje systemu Wersje systemu

24.01.2018 - wersja 9.37

W wersji 9.37 zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • Sprawozdawczość GUS - S-12
  Możliwość generowania asynchronicznie raportu z danych źródłowych dla działu 11 S-12

  Przed zmianą:
  Raport źródłowy dla sprawozdania S-12 dział 11 był generowany synchronicznie. Ze względu na długi czas przetwarzania danych, pojawiały się problemy z wygenerowaniem raportu.

  Po zmianie:
  Raport źródłowy dla sprawozdania S-12 dział 11 jest generowany asynchronicznie ("w tle"). Użytkownik ma dostęp do informacji o aktualnym statusie zleconego raportu oraz - po zakończeniu przetwarzania - do wygenerowanego raportu.

  Dostęp z menu: Sprawozdania -> Sprawozdania GUS -> S12
   
 • Sprawozdawczość GUS - S-12
  Możliwość dodania dziedziny/dyscypliny historycznej dla działów 3,4,5 S-12.

  Po wywołaniu akcji "Dodaj wiersz" istnieje możliwość wprowadzenia dziedziny i dyscypliny historycznej, zamiast wybierania dziedziny/dyscypliny z listy z aktualnie obowązującą klasyfikacją.

  Dostęp z menu: Sprawozdania -> Sprawozdania GUS -> S12 -> Dział 3/4/5 -> Edytuj -> Dodaj wiersz
   
 • Kierunki studiów
  Korekta danych indywidualnych studiów międzyobszarowych

  Podczas korekty danych studiów międzyobszarowych obowiązują następujące reguły:
  - system nie pozwala usunąć jednostki prowadzącej studia, jeśli istnieje student lub absolwent, który w ramach danych studiów międzyobszarowych studiuje na kierunku prowadzonym przez tę jednostkę;
  - nie można przesunąć daty rozpoczęcia kształcenia na późniejszą niż najwcześniejsza data rozpoczęcia studiów wprowadzana dla studentów studiujących w ramach danych studiów międzyobszarowych.

  Dostęp z menu: Kierunki studiów -> Zestawienie uruchomionych studiów na kierunkach -> Dane szczegółowe związane ze studiami -> Koryguj
   
 • NAWA - rejestr cudzoziemców
  Możliwość zarządzania rejestrem cudzoziemców dla użytkowników z rolą INST_PR_WS w kontekście swojej instytucji.


  W ramach modułu "NAWA - Cudzoziemcy", powstała nowa zakładka "Rejestr cudzoziemców - zarządzanie", na której prezentowane jest zestawienie cudzoziemców w kontekście instytucji, do której zalogowany jest użytkownik. W ramach zarządzania rejestrem, możliwe jest tylko usuwanie danych.

  Szczegłowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronach pomocy systemowej:
  Proces zarządzania danymi w rejestrze cudzoziemców NAWA

   
  Dostęp z menu: NAWA - Cudzoziemcy -> Rejestr cudzoziemców - zarządzanie
15.01.2018 - wersja 9.36

W wersji 9.36 wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • NAWA - rejestr cudzoziemców
  Udostępnienie nowego modułu "NAWA - cudzoziemcy", który umożliwia zaimportowanie danych cudzoziemców w związku z art. 46 ust. 6a ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".

  Szczegłowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronach pomocy systemowej:
  Rejestr cudzoziemców NAWA


  Dostęp z menu: NAWA Cudzoziemcy -> Rejestr cudzoziemców
   
 • NAWA - uwierzytelnianie dokumentów
  Udostępnienie nowego modułu "NAWA", który umożliwia wprowadzenie danych służących do uwierzytelniania dokumentów określonych przez art. 29c ust 2a Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

  Szczegłowe informacje i wyjaśnienia dostępne są na stronach pomocy systemowej:
  NAWA - uwierzytelnianie dokumentów


  Dostęp z menu: NAWA -> Rejestr danych uwierzytelniających
   
 • Doktor, doktor habilitowany
  Dodawanie/edycja zawiadomienia - wyłączenie reguły walidacyjnej ograniczającej słownik dziedzin/dyscyplin tylko to tych uprawnień, jakie jednostka nadająca stopień posiadała w okresie od daty wszczęcia przewodu.

  Przed zmianą:
  Przy dodawaniu/edycji zawiadamienia, na etapie wprowadzania danych nadanego stopnia w polu "Dziedzina/dyscyplina" dostępne były do wyboru tylko te dziedziny/dyscypliny, w ramach których jednostka posiadała uprawnienia w okresie od wskazanej daty wszczęcia przewodu.

  Po zmianie:
  Przy dodawaniu/edycji zawiadamienia, na etapie wprowadzania danych nadanego stopnia w polu "Dziedzina/dyscyplina" dostępne są do wyboru wszystkie dziedziny/dyscypliny.

  Dostęp z menu: Stopień dr/dr hab.-> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty -> Dodaj
   
 • Studenci
  Wykaz studentów - wyłączenie automatycznego wyszukiwania studentów po wybraniu opcji "1 wiersz = 1 kierunek".

  Przed zmianą:
  Po wejściu na zestawienie studentów i wybraniu opcji "1 wiersz = 1 kierunek" system automatycznie rozpoczynał wyszukiwanie studentów (co przy dużej liczbie wyników powodowało długotrwałe wyszukiwanie).

  Po zmianie:
  Po wejściu na zestawienie studentów i wybraniu opcji "1 wiersz = 1 kierunek"  wykaz prezentowany jest z pustą listą wyników. Wyszukiwanie rozpoczyna się dopiero po skorzystaniu z akcji "Szukaj".

  Dostęp z menu: Studenci -> Wykaz studentów
   
 • Sprawozdawczość GUS - S-12
  • Zostały poprawione nagłówki kolumn w działach 3, 4 i 5 dotyczące osób, które uzyskały stopień doktora;
  • Został poprawiony błąd powodujący nieprawidłowe przyporządkowanie niektórych doktorantów do dziedzin zamiast do szczegółowych dyscyplin naukowych w dziale 4 i 5;
  • Został poprawiony błąd powodujący, że w działach 4 i 5 system pomijał wiersze z dyscyplinami, dla których istniały zawiadamiania o nadaniu stopnia, ale nie było studiów doktoranckich obejmujących te dyscypliny.
    
19.12.2017 - wersja 9.35

W wersji 9.35 wprowadzone zostały następujące zmiany:

Poprawki błędów

 • Sprawozdawczość GUS - S10
  Formularz S10, studia stacjonarne - poprawka komunikatu o błędzie.
  Przed zmianą:
  Po weryfikacji formularza, w Sekcji 4 > Dział 3 pojawiał się komunikat błędu o treści:
  Wartość w polu jest większa od wartości pola: sekcja 2, dział 3, kolumna 12, wiersz "Ogółem, X, X, X".

  Po zmianie:
  Komunikat błędu nie pojawia się w Sekcji 4 > Dział 3 (dział jest w całości wyliczany automatycznie, bez możliwości edycji, więc nie występują tu komunikaty o błędach).

  Dostęp z menu:  Sprawozdania -> Sprawozdania GUS -> S10 -> Studia stacjonarne -> Sekcja 4 -> Dział 3. Absolwenci z poprzedniego roku akademickiego według kierunków studiów
   
 • Sprawozdawczość GUS - S12
  Formularz S12, dział 8 - aktualizacja nazw nagłówków w pliku excel wygenerowanym z działu oraz przy generowaniu raportu źródłowego.

  Przed zmianą:
  W oknie generowania raportu z danych źródłowych oraz w pliku excel wyeksportowanym z działu pojawiały się nieaktualne nazwy nagłówków np. Rok urodzenia 1995 i później zamiast Rok urodzenia 1996 i później.

  Po zmianie:
  Nazwy nagłówków zostały zaktualizowane.

  Dostęp z menu: Sprawozdania -> Sprawozdania GUS -> S12 -> Dział 8. Słuchacze studiów podyplomowych oraz doktoranci według roku urodzenia (łącznie z cudzoziemcami) -> Eksportuj / Raport źródłowy
   
7.12.2017 - wersja 9.34

W wersji 9.34 wprowadzone zostały następujące zmiany:

Sprawozdawczość GUS

 1. Udostępnienie możliwości generowania sprawozdań GUS za rok 2017 (S-10, S-11, S-12).

  Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dostępne są stronach pomocy systemowej:
  Obsługa sprawozdań GUS

  Metodologia wyliczeń wykorzystywana w sprawozdaniach za rok 2017

  Zmiany w sprawozdaniach za rok 2017 w stosunku do roku 2016

  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


  Dostęp z menu: Sprawozdania -> Sprawozdania GUS

Stopień dr/dr hab.

 1. Zmiana słownika możliwych wartości w polu: Kontekst studiów doktoranckich.

  Przed zmianą:
  Przy dodawaniu/edycji zawiadomienia w polu Kontekst studiów doktoranckich dostępne były opcje:
  - stopień obroniony poza studiami doktoranckimi
  - stopień obrioniony w związku z odbytymi studiami doktoranckimi

  Po zmianie:
  Przy dodawaniu/edycji zawiadomienia w polu Kontekst studiów doktoranckich dostępne są opcje:
  - stopień obroniony poza studiami doktoranckimi
  - stopień obroniony w związku z odbytymi studiami doktoranckimi - studia stacjonarne
  - stopień obroniony w związku z odbytymi studiami doktoranckimi - studia niestacjonarne

  Dostęp z menu: Stopień dr/dr hab. -> Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty -> Dodaj -> Pole: Kontekst studiów doktoranckich
22.11.2017 - wersja 9.33

W wersji 9.33 wprowadzono następujące zmiany:

Poprawki błędów

 • Pomoc materialna
  Poprawka błędnego komunikatu i zestawienia dot. osób pobierających wielokrotnie pomoc materialną.
  Pomoc materialna -> Pomoc materialna studentów w jednostce
  Pomoc materialna -> Pomoc materialna doktorantów w jednostce

   
 • Import studentów
  Poprawka działania reguły blokującej import studenta ("Zdarzenie nr 1079: Nie jest możliwe dodanie informacji o semestrach studiów następujących po dacie ukończenia studiów <data ukończenia>”).
  Administracja -> Lista importów
   
 • Administracja/Instytucja
  Poprawka błędu dotyczącego braku możliwości zapisania zmiany nazwy instytucji.
  Administracja -> Instytucja -> Nazwy
Wyświetlanie 1 - 5 z 163 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 33