O systemie O systemie

Czym jest system POL-on?

POL-on jest to zintegrowany system informacji o o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Jego istotnym zadaniem jest  stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ułatwia podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

Przedsięwzięcie realizowane jest jako systemowy projekt partnerski w ramach Programu Kapitał Ludzki (priorytetu IV, działanie 4, poddziałanie 4.1.3).

Jakie informacje można znaleźć w systemie?

POL-on gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych i wiele innych). W systemie dostępna jest również baza publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych. Pewna część systemu dostępna jest jedynie dla pracowników administracji publicznej. W jej skład wchodzi 21 modułów wyodrębnionych na podstawie obszarów tematycznych.

Najważniejsze obszary tematyczne systemu POL-on:

•    Podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni wyższych
Rejestr odzwierciedla strukturę szkolnictwa wyższego i nauki. Gromadzone dane są publicznie dostępne i zbierane w celach informacyjnych. Rejestr posiada funkcjonalność, która pozwala na uzyskanie informacji o systemach jakości wdrożonych we wskazanej instytucji, czy jednostce organizacyjnej.

•    Rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki uczelni wyższych oraz instytuty badawcze i naukowe
Rejestr ten umożliwia uzyskanie informacji o jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach nauki i sztuki.

•    Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
Zestawienie informacyjne prezentujące wszystkie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jakie zostały nadane jednostkom.

•    Ogólnopolski wykaz studentów
Zawiera najistotniejsze informacje o studentach przyjętych na studia i studiujących zarówno w trybie stacjonarnym jaki i niestacjonarnym, takie jak: dane osobowe, liczba punktów ECTS oraz zakres korzystania z pomocy materialnej. Rejestr sporządzony w celu kontroli wydatkowania pomocy materialnej i odpłatności za studia.

•    Rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich
Rejestr prowadzony w celu weryfikacji spełnienia przez jednostki naukowe minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów, jak również kontroli wieloetatowości pracowników i posiadanych przez uczelnie uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych.

•    Sprawozdawczość uczelni
Gromadzone dane mają na celu  usprawnienie procesu i odciążenie uczelni,  poprzez  zastąpienie sprawozdania finansowego składanego do GUS, MNiSW i Ministerstwa Finansów jednym standardowym sprawozdaniem.

•    Wykaz działalności upowszechniających naukę
Zadaniem wykazu jest zbieranie danych o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych Instytucjom lub jej pracownikom. Jak również gromadzenie informacji o konferencjach naukowych, których organizatorem lub współorganizatorem była jednostka.

•    Rejestry nieruchomości, infrastruktury, laboratoriów i aparatury
Ogólnodostępna baza gromadząca informacje o zasobach badawczych jednostek naukowych w celu ich popularyzacji dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników zarówno w sektorze naukowym jak i przemysłowym.

•    Wykaz patentów i dokonań
Gromadzi informacje na temat otrzymanych patentów, zgłoszonych wynalazków, praw ochronnych i autorskich, jak również wdrożonych produktów czy wyników badań.

•    Ankieta jednostki
Sprawozdanie, do złożenia którego są zobowiązane wszystkie jednostki ubiegające się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową z budżetu państwa. Na podstawie ankiety wyliczana jest ocena parametryczna dotychczasowej działalności jednostki określona za pomocą kategorii jednostki naukowej.

•    System wyborczy CKdsST
Za pomocą systemu zostały przeprowadzone pierwsze w Polsce całkowicie elektroniczne wyborczy do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.


Nowoczesny i największy tego typu w Polsce system informatyczny będzie zbierał także informacje o znajdujących się w posiadaniu uczelni zbiorach bibliotecznych, przeprowadzanych inwestycjach, projektach naukowych czy publikacjach.
 

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce Pobierz


System został zbudowany i jest utrzymywany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji– Państwowy Instytut Badawczy (http://www.opi.org.pl)

Ośrodek Przetwarzania Informacji jest państwowym instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem OPI PIB jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Instytut posiada zbiory, które są wykorzystywane do kreowania polityki naukowej i innowacyjnej państwa oraz do sporządzania analiz i statystyk. Statutowym przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych, projektowych, wdrożeniowych i usługowych z obszaru systemów informacyjnych. Zespół projektowy złożony jest z przeszło 20 programistów, 4 analityków biznesowych specjalisty do spraw badań użytkowników oraz specjalisty do spraw multimediów. Kierownikiem projektu – od kwietnia 2014 roku jest Marek Michajłowicz, wcześniej (marzec 2011 – marzec 2014) funkcję tę pełnił dr Jarosław Protasiewicz. 


W latach 2011-2013, w powstaniu części modułów uczestniczyli:

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (http://www.icm.edu.pl)

  • Polska Bibliografia Naukowa
  • Polski Index Cytowań
  • Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych

Index Copernicus (http://indexcopernicus.com)

  • System Ewaluacji Dorobku Naukowego


Informacje na temat obecnego stanu zaawansowania prac znajdują się w dziale Aktualności.