Moduł "Pracownicy naukowi" Moduł "Pracownicy naukowi"

1. Na czym polega różnica między nauczycielem akademickim a pracownikiem naukowym?
Artykuł 107 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) wprowadza rozróżnienie pracowników na nauczycieli akademickich oraz na pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Ponieważ jednak system POL-on obejmuje wyłącznie informacje o działalności naukowej, na potrzeby systemu przy określaniu rodzaju zatrudnienia przyjęto uproszczone – w porównaniu z ustawą – rozróżnienie:

  • nauczyciel akademicki (NA) oznacza w systemie POL-on zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym (np. wykładowca wyższej uczelni);
  • pracownik naukowy (PN) oznacza w systemie POL-on zatrudnienie na stanowisku niezwiązanym z dydaktyką (np. osoba ze stopniem naukowym zatrudniona w instytucie badawczym).

2. W przypadku cudzoziemców wypełnienie pola PESEL nie jest wymagane. W takim przypadku osoba jest identyfikowana na podstawie rodzaju, numeru i kraju wydania dokumentu tożsamości. A czy w sytuacji, gdy cudzoziemiec posiada PESEL, pola te są również wymagane? Czy brak wymienionych danych (rodzaj, numer, kraj wydania) system będzie traktował jako błąd?
W przypadku cudzoziemców posiadających numer PESEL wystarczy wprowadzenie tego numeru, a dane dokumentu tożsamości nie są wówczas wymagane.

3. Czy może istnieć dodatkowe miejsce pracy bez podstawowego miejsca pracy? Ile podstawowych miejsc pracy może posiadać w tym samym czasie nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy?
Podstawowe miejsce pracy zdefiniowane jest w punkcie 33. artykułu 2. (art. 2 ust.1 pkt 33 ustawy) ustawy:

Podstawowe miejsce pracy – uczelnia albo jednostka naukowa, w której nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazana w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno.

Ważne: powyższa definicja dotyczy obszaru szkolnictwa wyższego i nauki (uczelnia lub jednostka naukowa)

W systemie każdy wpis dotyczący zatrudnienia osoby w jednostce posiada atrybut mówiący o tym, czy jest to podstawowe (w rozumieniu ustawy), czy dodatkowe miejsce pracy. Dodatkowe należy rozumieć jako nie podstawowe.

Ważne: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy nie mogą mieć przypiętego atrybutu „podstawowe miejsce pracy" w rozumieniu ustawy – ich ta definicja nie dotyczy; dla niepełnozatrudnionych uczelnia może być pierwszym lub drugim (dodatkowym) miejscem pracy w potocznym rozumieniu tego sformułowania.

Reguła – liczba podstawowych miejsc pracy

W danym momencie osoba może mieć jedno podstawowe miejsce pracy, niezależnie od tego, czy jest to zatrudnienie typu PN (pracownik naukowy) czy NA (nauczyciel akademicki).

Reguła – dodatkowe miejsca pracy

Jeśli istnieje podstawowe miejsce pracy typu NA, to możliwe jest istnieje tylko jednego dodatkowego miejsca pracy (nieważne – NA czy PN). Jest to możliwe jednak tylko wówczas, gdy przy podstawowym miejscu pracy NA jest zgoda rektora na dodatkowe zatrudnienie. Przykłady:
NA – zatrudnienie jako nauczyciel akademicki
PN – zatrudnienie jako pracownik naukowy
podst. – podstawowe miejsce pracy
dod. – dodatkowe miejsce pracy
zgoda – zgoda rektora na dodatkowe zatrudnienie
 
Kombinacja zatrudnienia                                 Status                             Komentarz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(NA, podst., zgoda)                                                        ok
(NA, podst., zgoda) (NA, podst.)                                  błąd                Tylko jedno podstawowe jest możliwe
(NA, podst., zgoda) (PN, podst.)                                  błąd                Tylko jedno podstawowe jest możliwe
(NA, podst., zgoda) (NA, dod.)                                     ok
(NA, podst., zgoda) (PN, dod.)                                     ok
(NA, podst., brak zgody) (NA, dod.)                            błąd                 Art. 129 ustawy
(NA, podst., brak zgody) (PN, dod.)                            błąd                 Art. 129 ustawy
(NA, podst., zgoda) (NA/PN, dod.) (NA/PN, dod.)    błąd                 Nawet w przypadku zgody może być tylko jedno dodatkowe
(PN, podst.)                                                                     ok
(PN, podst.) (NA/PN, dod.)                                           ok
(PN, podst.) (NA/PN, dod.) (NA/PN, dod.)                 ok                     Przy PN, nawet podst. nie ma ograniczenia liczby zatrudnień
(PN, podst.) (NA/PN, podst.)                                        błąd                 Tylko jedno podst. jest możliwe
(NA, dod.)                                                                        ok                     Może być NA dodatkowe bez NA podst.
(PN, dod.)                                                                        ok                     Może być PN dodatkowe bez PN podst.
(PN/NA, dod.) (PN/NA, dod.)                                       ok
(PN/NA, dod.) (PN/NA, dod.) (PN/NA, dod.)             ok
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Gdy ktoś ukończył studia pierwszego stopnia, a następnie studia drugiego stopnia, to ile tytułów zawodowych?
Staramy się, by dane w systemie POL-on były kompletne. Należy więc wprowadzić informacje o obu tytułach zawodowych.
 
5. Gdy nauczyciel posiada kilka tytułów zawodowych (ukończył studia pierwszego i drugiego stopnia, ukończył więcej niż jeden kierunek studiów), to ile tytułów zawodowych należy wpisać?
Do systemu trzeba wprowadzić wszystkie tytuły.
 
6. Pola dotyczące stopni naukowych są polami wymaganymi. Co w sytuacji nauczycieli, którzy nie posiadają stopnia naukowego? Czy do słownika nie należałoby dodać jeszcze jednej wartości: „nie posiada"?
Nie. Sekcja <stopienNaukowy> w pliku XML jest opcjonalna. Możemy po prostu nie podać danych o stopniu naukowym. Wartość słownikowa „nie posiada" jest zbędna.
 
7. Czy wprowadzamy ostatni stopień naukowy, czy wszystkie stopnie?
Podobnie jak w przypadku tytułów zawodowych i tytułów naukowych – wprowadzamy wszystkie stopnie naukowe.

8. Przy wprowadzaniu podstawowych danych osobowych pole „Drugie imię" nie jest polem wymaganym. Czy można zatem pozostawić je puste, nawet gdy pracownik posiada drugie imię?
Dane osobowe w systemie POL-on powinny stanowić dokładne odzwierciedlenie (1:1) danych zapisanych w dokumencie tożsamości. Oznacza to, że jeśli osoba ma wpisane w dowodzie osobistym drugie imię, to należy je do systemu wprowadzić, mimo że system nie wymusza jego podania.

9. Zaimportowaliśmy do systemu osobę z błędnym numerem PESEL (poprawnym konstrukcyjnie, ale nie należącym do tej osoby). Jak możemy to poprawić? Czy powinniśmy dodać tę osobę jeszcze raz, ręczenie, tym razem już z poprawnym numerem PESEL?
W takim przypadku nie należy dodawać tej samej osoby ponownie, ale wejść w edycję jej danych i skorygować jej numer PESEL (Dane osobowe > Identyfikacja, dokument tożsamości, akcja „Korekta"). W ten sposób nie tylko poprawią Państwo błąd w danych osobowych swojego pracownika lub studenta, ale również „uwolnią" wprowadzony przy imporcie numer PESEL (w przyszłości może się przecież zdarzyć konieczność wprowadzenia do systemu osoby, do której ten PESEL jest faktycznie przypisany).