Moduł "Jednostki" Moduł "Jednostki"

1. Uwzględniając zakres danych, który ma znaleźć się w systemie, jednostki organizacyjne  w uczelni można pogrupować następująco:
     a)  jednostki prowadzące studia,
     b)  jednostki posiadające uprawnienia do nadawania stopni naukowych,
     c)  jednostki uczelni, w których zatrudnieni są nauczyciele akademiccy.
Czy w systemie ma się znaleźć suma tych zakresów? Gdy uprawnienia do nadawania stopni ma instytut, który jest jednostką administracyjną wydziału, to czy jest możliwość wprowadzenia struktury hierarchicznej, czy w systemie będzie struktura
 „płaska", a hierarchiczność będzie odzwierciedlona poprzez zaznaczenie czy jest to jednostka „podstawowa"?
System POL-on daje możliwość wprowadzenia bardziej szczegółowej struktury hierarchicznej. Wprowadzenie bardziej szczegółowej struktury podstawowej jednostki organizacyjnej konieczne jest wtedy, gdy jednostki składające się na strukturę jednostek podstawowych mają uprawnienia do nadawania stopni naukowych. W systemie POL-on powinny znaleźć się wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne, wraz z ich strukturą, w której będą ujęte jednostki z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych. Natomiast osoby zatrudnione w jednostkach niższego szczebla (np. w instytutach) mogą zostać przypisane do jednostek nadrzędnych (np. wydziałów).

2. Trzy wydziały prowadzą studia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym. Czy Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny ma być ujęty  jako odrębna jednostka organizacyjna? Jak zaznaczyć fakt prowadzenia tam studiów przez wydziały, które nie są jednostkami wchodzącymi w skład ZOD?
Jeżeli chodzi o ZOD-y, to można je wprowadzić jako jednostkę organizacyjną w strukturze podstawowej jednostki organizacyjnej, do której ZOD należy, oczywiście bez nadawania uprawnień ZOD-om. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, to podstawowa jednostka organizacyjna uczelni ma uprawnienia do prowadzenia kształcenia na określonym kierunku studiów.

3. Jak rozumieć pojęcie „posiada" w kontekście prowadzenia kierunków studiów?
Pojęcie „posiada" oznacza, że studia są utworzone uchwałą senatu uczelni lub decyzją MNiSW. Pole „status" w zakładce „lista prowadzonych kierunków" określa status kierunku: prowadzony, zlikwidowany, wstrzymana rekrutacja, zawieszony (decyzją Ministra).

4. Jeśli studia prowadzone są przez dwa wydziały, to brak jakiegokolwiek odniesienia do tego faktu w systemie może być powodem wykazywania przez system braków w minimum kadrowym. W rejestrze kierunków studiów wygląda to tak, jakby każdy z wydziałów prowadził odrębnie makrokierunek czy studia międzykierunkowe.
W kwestii dotyczącej nadawania uprawnień do prowadzenia studiów międzykierunkowych czy makrokierunków przez dwa lub więcej wydziałów w systemie POL-on istnieje możliwość nadania uprawnienia do prowadzenia jednego kierunku studiów kilku wydziałom.

5. Czy uczelnie mogą same wpisywać do systemu adresy podstawowych jednostek?
Uczelnie publiczne i instytuty mogą same korygować dane adresowe i teleadresowe jednostek podstawowych. Uczelnie niepubliczne mogą poprawiać jedynie dane teleadresowe.

6. Jeśli w strukturze uczelni zostanie uruchomiony nowy wydział, to jakich formalności należy dopełnić, aby w systemie POL-on wprowadzić ten wydział oraz uruchomić na nim prowadzone kierunki?

Wprowadzanie zmian na poziomie jednostek podstawowych uczelni oraz dopisywanie uprawnień do prowadzenia kierunków należy do pracownika właściwego ministerstwa. Korekta danych jest dokonywana na podstawie zgłoszenia (skan pisma wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego zasadność zgłoszenia) podpisanego przez rektora lub upoważnionego prorektora, przesłanego drogą elektroniczną na ręce głównego administratora systemu POL-on Ministerstwa.