Szczegółowy harmonogram prac Szczegółowy harmonogram prac

PLAN NA ROK 2017

Szczegółowy harmonogram prac dostępny jest na stronach pomocy systemowej.

 

HARMONOGRAM ZREALIZOWANY W ROKU  2016

 • Zakończenie prac związanych z dostosowaniem systemu POL-on do potrzeb  statystyki publicznej (GUS)
 • Rozbudowa sieciowych interfejsów POL-on (web services)
 • Przygotowanie systemu do potrzeb następnej kategoryzacji jednostek naukowych (Ankieta jednostki)
 • Dostosowanie systemu do potrzeb wyliczenia dotacji dla szkolnictwa wyższego oraz statutowej
 • Wykorzystanie danych z systemu w połączeniu z danymi administracyjnymi ZUS do celów badania monitoringu karier absolwentów

 

HARMONOGRAM ZREALIZOWANY W ROKU  2015

 • Monitoring losów absolwentów (wymiana danych z ZUS)
 • Integracja z Głównym Urzędem Statystycznym
 • Dostosowanie systemu do nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki

29 stycznia 2015

Marzec 2015

 • Realizacja modułu Ogólnopolskiej bazy streszczeń i recenzji rozpraw doktorskich oraz autoreferatów i recenzji w postępowaniach habilitacyjnych według obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych(art. 31d ustawy o stopniach i tytułach naukowych)

 

Czerwiec 2015

 • Dostosowanie sytestemu do znowelizowanej ustawy o finansowaniu nauki

Grudzień 2015

 • Wdrożenie funkcjonalności składania formularzy S-10, S-11, S-12 dla Głównego Urzędu Statystycznego


HARMONOGRAM ZREALIZOWANY W ROKU 2014

30 grudnia 2014:

 • Ostateczny termin wprowadzania danych do rejestru doktorantów, studentów i pracowników

15 grudnia 2014:

 • Umożliwienie złożenia w systemie oświadczenia rektorów o poprawności danych (art. 34 a ust. 4)
 • Uruchomienie nowego, dostosowanego do znowelizowanej ustawy o stopniach i tytułach, rejestru doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów (art. 31a–31c)

18 listopada 2014:

 • Uruchomienie w środowisku produkcyjnym oraz testowym modułów: „Studenci", „Absolwenci", „Doktoranci i studia doktoranckie", „Pracownicy naukowi"
 • Upublicznienie wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
 • Uruchomienie eksportu danych z systemu w formie pliku XML zgodnego z nowym formatem

4 listopada 2014:

 

 • Uruchomienie obsługi studiów doktoranckich
 • Udostępnienie formularza sprawozdania z działalności uczelni

6 października 2014:

 • Rozpoczęcie szkoleń z systemu, w tym – z importu masowego, dla pracowników uczelni i jednostek naukowych oraz twórców oprogramowania (w siedzibie OPI PIB). Szczegółowy harmonogram opublikowany zostanie na stronie: https://polon.nauka.gov.pl/polon/szkolenia

1 października 2014:

 • Wdrożenie zmian w modułach: „Kierunki studiów" i „Jednostki": wraz z rozpoczęciem roku akademickiego wprowadzone zostaną pierwsze modyfikacje wynikające z nowelizacji ustaw i rozporządzeń (niezwiązane z funkcjonowaniem rejestrów uwzględniających dane jednostkowe zasilane przez import masowy, ale będące elementami struktury jednostek i prowadzonych kierunków studiów)
 • Udostępnienie ankiety EN-1
 • Udostępnienie „listy ostrzeżeń" (art. 37b)

30 września 2014:

 • Opublikowanie ostatecznej wersji schematu XSD wraz ze słownikami, po uwzględnieniu zgłoszonych postulatów

1–15 września 2014:

 • Warsztaty i konsultacje z twórcami oprogramowania dla uczelni, umożliwiające prezentację dalszych efektów prac nad importem oraz doprecyzowanie zgłoszonych postulatów (w siedzibie OPI PIB lub zdalnie)

do 31 sierpnia 2014:

 • Zbieranie uwag w formie elektronicznej

do 31 lipca 2014:

 • Opublikowanie wstępnego schematu XSD oraz instrukcji zmian w imporcie masowym

od 1 czerwca do 31 grudnia 2014:

 • Wykonanie i utrzymanie modułów: „Absolwenci", „Doktoranci i studia doktoranckie", „Pracownicy uczestniczący w pracach B+R", "Sprawozdanie z działalności uczelni"
od 14 marca do 31 grudnia 2014:
 • Wydzielenie, modyfikacja i utrzymanie modułu „Masowe importy danych"


Plan na lata 2012–2013:

 • Wykonanie modułu „Pomoc materialna"
 • Wykonanie modułu „Nieruchomości i infrastruktura"
 • Wykonanie modułu „Doktor, doktor habilitowany, profesor"
 • Wykonanie modułu „Sprawozdania finansowe"
 • Wykonanie modułu „Plan rzeczowo-finansowy"
 • Wykonanie modułu „Laboratoria i aparatura"
 • Wykonanie modułu „Biblioteki"
 • Wykonanie modułu „Inwestycje"
 • Wykonanie modułu „Patenty i dokonania"
 • Wykonanie modułu „Projekty naukowe"
 • Wykonanie modułu „Działania upowszechniające naukę"
 • Wykonanie modułu „Ocena KEJN"
 • Wykonanie modułu „Moduły analityczne"
 • Wykonanie modułu „Dotacje dla szkolnictwa wyższego"
 • Wykonanie modułu „Dotacje statutowe"

Plan do 31 grudnia 2011:

 • Dostosowanie do nowego prawa modułu „Rejestr uczelni niepublicznych"
 • Rozwijanie administracji systemem

Plan do 1 października 2011:

 • Wykonanie modułu „Jednostki"
 • Wykonanie modułu „Kierunki studiów"
 • Wykonanie modułu „Pracownicy naukowi"
 • Opracowanie masowego importu danych w obszarze dotyczącym pracowników i studentów
 • Sprawozdanie z działalności uczelni za rok akademicki 2010/2011
 • Rozwijanie administracji systemem

Plan do 1 kwietnia 2011:

 • Wykonanie modułu „Rejestr uczelni niepublicznych" na podstawie „starego" prawa