Aktualności Aktualności

Formularze GUS za rok 2017 w systemie POL-on

Z dniem 7 grudnia na środowisku produkcyjnym zostanie udostępniona możliwość generowania sprawozdań GUS (to jest sprawozdań S-10, S-11 i S-12) za rok 2017. Od dnia 30 listopada zostanie natomiast udostępniona możliwość generowania i weryfikacji poprawności wyliczonych na środowisku testowym (adres środowiska testowego: https://polon-demo.opi.org.pl/) Przypominamy, że w roku 2017 system POL-on jest jedynym kanałem składania wymienionych sprawozdań do GUS.

Pomoc systemowa dotycząca obsługi sprawozdań GUS znajduje się  nas stronach pomocy systemowej: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/start

Opis metodologii wyliczeń wykorzystywanej w sprawozdaniach za rok 2017 znajduje się  nas stronach pomocy systemowej: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/zakres_danych

Opis zmian uwzględnionych w sprawozdaniach za rok 2017 w stosunku do wcześniejszego roku znajduje się tu: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/plan_prac

Przypominamy, że aby sprawozdanie zostało wygenerowane i wysłane do GUS, muszą być spełnione następujące warunki:

- wszystkie kierunki studiów prowadzone przez jednostką składającą sprawozdanie muszą mieć uzupełnioną klasyfikację ISCED,

-  wszystkie studia doktoranckie prowadzone przez jednostką składającą sprawozdanie muszą mieć uzupełnioną klasyfikację ISCED,

-  jednostka składająca sprawozdanie (zarówno jednostka główna jak i jej jednostki zamiejscowe) musi mieć uzupełniony numer REGON oraz adres e-mail,

- uczelnia lub instytucja naukowa składająca sprawozdania musi złożyć w systemie POL-on oświadczenie rektora uczelni lub dyrektora instytucji naukowej potwierdzającej poprawność danych przechowywanych w systemie POL-on (pomoc systemowa dotycząca obsługi tych oświadczeń znajduje się tu: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/oswiadczenie_rektora/start).

Sprawozdania powinny zostać uzupełnione i wysłane do GUS w systemie POL-on do dnia 2018-01-31.

Rozszerzenie systemu POL-on na potrzeby NAWA

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w systemie POL-on planowane jest zrealizowanie dwóch nowych modułów:

 

1. Moduł danych o studentach cudzoziemcach (umowy międzynarodowe, umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, decyzja właściwego ministra, decyzji rektora uczelni);

2. Moduł uwierzytelniania dokumentów (wzory dokumentów, rejestr osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz ich podpisów).

 

Ze względu na napięte terminy realizacji oraz ryzyko znaczących modyfikacji w obecnym sposobie zbierania danych moduły będą realizowane jako odrębne elementy systemu POL-on. W tym roku nie są planowane w związku z tym żadne modyfikacje w strukturze plików importowych (XML) oraz przekazywanych za ich pomocą danych do rejestru studentów, pracowników oraz doktorantów. Nie są również przewidywane związane z tym zmiany w metodologii wyliczenia danych na potrzeby statystki dla Głównego Urzędu Statystycznego za pomocą dostępnych w systemie formularzy S-10, S-11, S-12. Ich przekazanie powinno nastąpić w tym roku wyłącznie przy pomocy systemu POL-on w terminie do końca stycznia 2018 r. (szczegóły tego procesu zostaną przedstawione w najbliższym czasie w oddzielnym komunikacie).  

 

Poziom integracji z aktualnie działającymi elementami systemu będzie ograniczony do niezbędnego minimum również z uwagi na planowaną istotną przebudowę systemu na potrzeby ustawy 2.0.

 

W związku z powyższym w kontekście modułu danych o studentach cudzoziemcach w zakresi wymaganym przez ustawę o Nawa zostanie przyjęte rozwiązanie oparte o import oddzielnych plików w formacie xlsx w odpowiednio ustalonym szablonie, możliwym do pobrania z systemu. Zostanie on udostępniony Państwu do zapoznania do końca listopada br. na stronach pomocy systemowej. Będzie to odrębny zakres względem obecnie zbieranego w rejestrze studentów w systemie POL-on. Zgodnie z treścią ustawy nowy rejestr zostanie udostępniony z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Raport wspomagający proces uzupełniania wniosków statutowych

Raport wspomagający proces uzupełniania wniosków statutowych został zaktualizowany.
Raport w aktualnej wersji dostępny jest w sekcji "Raporty" pod nazwą "Dane bazowe dla wniosków statutowych".

Pełny opis raportu znajduje się w pomocy użytkownika: Raport wspomagający proces składania wniosków statutowych - kontekst systemu POL-on.

Wznowienie szkoleń

Szanowni Państwo,

Po dłuższej przerwie wznawiamy stacjonarne szkolenia systemu POL-on.

Bardzo prosimy o przesyłanie formularza zgłoszenia podając w nim liczbę osób z Państwa instytucji/jednostki zainteresowanych udziałem w danym szkoleniu.

Szkolenia organizowane są wyłącznie w siedzibie OPI PIB.
Zasady organizowanych szkoleń (podobnie jak formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie http://polon.nauka.gov.pl/polon/szkolenia

Planujemy rozpoczęcie szkoleń (o ile będzie odpowiednia liczba chętnych) od 6.11.2017 r.
Tematyka i częstotliwość szkoleń będzie oczywiście zależała od liczby zgłoszeń na poszczególne szkolenia.

Konstytucja dla Nauki

Konstytucja dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, który powstał z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim, został przedstawiony na Kongresie Nauki w dniu 19.09.2017 roku. Projekt wiąże się ze znaczącą przebudową systemu POL-on. 

Szczegóły można znaleźć na stronie MInistrstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/po-ponad-roku-przygotowan-minister-gowin-zaprezentowal-projekt-konstytucji-dla-nauki.html

Wyświetlanie 1 - 5 z 212 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 43