Aktualności Aktualności

Konferencje dotyczące działania systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 
Zachęcamy do wzięcai udzału w szkoleniach dotyczących działania systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
 
Rejestracja możliwa poprzez stronę:
Komunikat MNISW w sprawie uznania doświadczenia zawodowego do prowadzania zajęć

Szanowni Państwo,

 

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi stosowania art. 73 i art. 343 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprzejmie informujemy, że zajęcia mogą być prowadzone zarówno przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje i doświadczenie (art. 73). Ustawa nie wprowadza natomiast warunku posiadania określonego doświadczenia, jak też nie reguluje szczegółowo okresów i rodzajów zatrudnienia, w ramach którego doświadczenie było zdobywane, ani sposobu weryfikowania spełnienia tego warunku.

W szczególności przepisy ustawy nie wprowadzają bezwzględnego wymogu posiadania co najmniej pięcioletniego doświadczenia zdobytego poza uczelnią przez wszystkie „inne osoby prowadzące zajęcia”, np. przez doktorantów.

Regulacja zawarta w art. 343 ust. 11 ustawy nakłada jedynie na niektóre osoby obowiązek złożenia rektorowi oświadczenia o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią (co najmniej 5-lat).

Obowiązek ten nie dotyczy wszystkich osób prowadzących zajęcia - oświadczenie składają tylko ci, którzy posiadają ww. doświadczenie; cel tej regulacji pozostaje wyłącznie informacyjny.

Wobec powyższego uprzejmie informujemy, że dane dotyczące liczby złożonych w uczelni oświadczeń, o których mowa w art. 343 ust. 11 ustawy,  będą zbierane w Systemie POL-on w roku akademickim 2018/2019 w sposób zagregowany.

Ma to na celu ograniczenie do minimum obciążeń po stronie uczelni. Szczegóły techniczne i organizacyjne dotyczące przekazywania danych w tym zakresie zostaną zakomunikowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Należy równocześnie zaznaczyć, że oświadczenia, o których mowa w art. 343 ust. 11 ustawy nie są składane dla celów ewaluacji działalności naukowej.

Komunikat w sprawie braku możliwości raportowania w „Wykazie studentów” studentów i absolwentów studiów niedostosowanych do Krajowych Ram Kwalifikacji

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi raportowania studentów i absolwentów studiów bez KRK przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1. ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012 studiowali według programów opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.

Zawarta w przepisie przejściowym art. 29 ust. 1 regulacja wskazuje na czas zakończenia prowadzenia przez uczelnie studiów na podstawie standardów kształcenia, które były określone w rozporządzeniu MNiSW. Ustawodawca, z uwagi na różną długość trwania studiów, wprowadził termin „do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów”. Oznacza to że, np. studenci przyjęci na studia pierwszego stopnia (trwające sześć semestrów), rozpoczynające się w roku akademickim 2011/2012, mieli prawo do ukończenia tych studiów zgodnie z uchwalonym w uczelni programem i planem studiów. Jeżeli więc, program przewidywał kształcenie trwające 6 semestrów, studenci ci mogli studiować na podstawie tego programu tylko przez 6 kolejnych semestrów (3 lata). Po tych 6 semestrach uczelnia nie mogła już prowadzić studiów pierwszego stopnia (licencjackie) uchwalonych na podstawie dotychczasowych przepisów. Studia te powinny zostać w całości „zastąpione” studiami prowadzonymi zgodnie z KRK.

Mając na uwadze czas, który upłynął od terminu, w którym uczelnie zobowiązane były do dostosowania programów studiów do KRK, nie jest prawnie możliwe, aby w roku akademickim 2018/2019 studenci, niezależnie od ich sytuacji życiowej, mogli ukończyć studia według programów niedostosowanych do KRK, a obecnie  - niespełniających wymogów charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). W przypadku studentów korzystających np. z urlopów dziekańskich, a także „wznawianych” na studia w celu obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej, uczelnia powinna, po uwzględnieniu różnic programowych, przenieść ich na studia dostosowane do KRK/PRK.

Konsekwencją powyższego jest brak możliwości od roku akademickiego 2018/2019 raportowania w Systemie POL-on danych studentów i absolwentów na kierunkach niedostosowanych do KRK począwszy.

W przypadku wątpliwości merytorycznych prosimy o kontakt z Departamentem Szkolnictwa Wyższego MNiSW (sekretariat.dsw.@mnisw.gov.pl), natomiast w przypadku problemów technicznych z obsługą Helpdesk Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sprawozdawczość GUS - filmy instruktażowe

Zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi do procesu sprawozdania danych na potrzeby statystyki publicznej (GUS) w systemie POL-on. 

Przypominamy również, że ostatecznym terminiem złożenia sprawozdań oraz Formulara danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018 jest 15 lutego 2019 r. 

ORCID w PBN i POL-on

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie na sobą szereg korzyści takich jak:

  • przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID, co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID,
  • brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium,
  • możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora – co będzie możliwe w przyszłości) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu,
  • możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji.

Zachęcamy Państwa do przekazania informacji o sposobie gromadzenia numerów ORCID w systemach OPI do Państwa pracowników i doktorantów.

Aby dodatkowo wesprzeć użytkowników, przygotowaliśmy film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB..

Wyświetlanie 11 - 15 z 242 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 49