Aktualności Aktualności

Komunikat w sprawie braku możliwości raportowania w „Wykazie studentów” studentów i absolwentów studiów niedostosowanych do Krajowych Ram Kwalifikacji

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi raportowania studentów i absolwentów studiów bez KRK przekazujemy stosowne wyjaśnienia:

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1. ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012 studiowali według programów opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.

Zawarta w przepisie przejściowym art. 29 ust. 1 regulacja wskazuje na czas zakończenia prowadzenia przez uczelnie studiów na podstawie standardów kształcenia, które były określone w rozporządzeniu MNiSW. Ustawodawca, z uwagi na różną długość trwania studiów, wprowadził termin „do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów”. Oznacza to że, np. studenci przyjęci na studia pierwszego stopnia (trwające sześć semestrów), rozpoczynające się w roku akademickim 2011/2012, mieli prawo do ukończenia tych studiów zgodnie z uchwalonym w uczelni programem i planem studiów. Jeżeli więc, program przewidywał kształcenie trwające 6 semestrów, studenci ci mogli studiować na podstawie tego programu tylko przez 6 kolejnych semestrów (3 lata). Po tych 6 semestrach uczelnia nie mogła już prowadzić studiów pierwszego stopnia (licencjackie) uchwalonych na podstawie dotychczasowych przepisów. Studia te powinny zostać w całości „zastąpione” studiami prowadzonymi zgodnie z KRK.

Mając na uwadze czas, który upłynął od terminu, w którym uczelnie zobowiązane były do dostosowania programów studiów do KRK, nie jest prawnie możliwe, aby w roku akademickim 2018/2019 studenci, niezależnie od ich sytuacji życiowej, mogli ukończyć studia według programów niedostosowanych do KRK, a obecnie  - niespełniających wymogów charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). W przypadku studentów korzystających np. z urlopów dziekańskich, a także „wznawianych” na studia w celu obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej, uczelnia powinna, po uwzględnieniu różnic programowych, przenieść ich na studia dostosowane do KRK/PRK.

Konsekwencją powyższego jest brak możliwości od roku akademickiego 2018/2019 raportowania w Systemie POL-on danych studentów i absolwentów na kierunkach niedostosowanych do KRK począwszy.

W przypadku wątpliwości merytorycznych prosimy o kontakt z Departamentem Szkolnictwa Wyższego MNiSW (sekretariat.dsw.@mnisw.gov.pl), natomiast w przypadku problemów technicznych z obsługą Helpdesk Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Sprawozdawczość GUS - filmy instruktażowe

Zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi do procesu sprawozdania danych na potrzeby statystyki publicznej (GUS) w systemie POL-on. 

Przypominamy również, że ostatecznym terminiem złożenia sprawozdań oraz Formulara danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018 jest 15 lutego 2019 r. 

ORCID w PBN i POL-on

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych, bezpośrednio do systemu POL-on, numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie na sobą szereg korzyści takich jak:

  • przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID, co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID,
  • brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium,
  • możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora – co będzie możliwe w przyszłości) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu,
  • możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji.

Zachęcamy Państwa do przekazania informacji o sposobie gromadzenia numerów ORCID w systemach OPI do Państwa pracowników i doktorantów.

Aby dodatkowo wesprzeć użytkowników, przygotowaliśmy film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB..

Oświadczenia rektora lub dyrektora jednostki o poprawności danych w POL-on w roku 2018

W związku z licznymi pytaniami przypominay, iż dla sprawozdań za rok 2018 nie będzie wymogu wcześniejszego złożenia oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym (oświadczenie rektora lub dyrektora jednostki). Takie oświadczenia, ze względu na okres przejściowy związany z wdrożeniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie będą składane w tym roku. Niemniej, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, sprawozdania powinny być przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą o stanie faktycznym. Dane te będą także wykorzystane do naliczenia subwencji dla poszczególnych podmiotów.

Dane na potrzeby statystki publicznej dla GUS

Z dniem 3.01.2019 w systemie POL-on zostanie udostępniona możliwość generowania sprawozdań S-10, S-11 i S-12 GUS za rok 2018.

Najważniejsze zmiany w sprawozdaniach w stosunku do poprzedniego roku zostały umieszczone na stronach pomocy systemu POL-on pod adresem: Zmiany w sprawozdaniach za rok 2018 w stosunku do roku 2017.

Opis metodologii wyliczeń za rok 2018 został umieszczony na stronach pomocy systemu POL-on pod adresem: Metodologia wyliczeń wykorzystywana w sprawozdaniach za rok 2018

Dla sprawozdań za rok 2018 nie będzie wymogu wcześniejszego złożenia oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym (oświadczenie rektora lub dyrektora jednostki). Takie oświadczenia, ze względu na okres przejściowy związany z wdrożeniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie będą składane w tym roku. Niemniej, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, sprawozdania powinny być przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą o stanie faktycznym. Dane te będą także wykorzystane do naliczenia subwencji dla poszczególnych podmiotów.

 

Formularze należy przekazać w systemie POL-on w terminie do 15 lutego 2019 r.

Wyświetlanie 6 - 10 z 235 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 47