Aktualności Aktualności

Funkcjonalność wgrywania plików migracyjnych dla kierunków

W wersji demo nowej aplikacji POL-on, w module „Kierunki studiów”, została udostępniona funkcjonalność wgrywania plików migracyjnych, zawierających dane kierunków uzupełnione przez uczelnie.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcją wygrywania tych plików, udostępnioną pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/kierunki_studiow/migracja/odsylanie#odsylanie_uzupelnionych_plikow. Uzupełnienie i wgranie plików migracyjnych zgodnie z zasadami tam opisanymi jest kluczowe dla prawidłowego zmigrowania danych kierunków studiów do nowej aplikacji POL-on.

Pliki powinny być wgrane w terminie do 23 września 2019. Po tym terminie planujemy przystąpić do fizycznej migracji danych do nowej aplikacji.

Komunikat MNiSW w sprawie migracji kierunków studiów

Szanowni Państwo,

 

w związku z trwającą migracją danych do nowej wersji Systemu POL-on, m.in. w zakresie kierunków studiów, informujemy, że na stronie internetowej pod adresem: 

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/kierunki_studiow/migracja/start

dostępny jest zasób materiałów pomocowych dotyczących migracji kierunków studiów do nowej wersji systemu.

 

Pragniemy przy tym zwrócić szczególną uwagę na fakt, że część kierunków studiów nie zostanie do

nowej wersji sytemu przeniesiona.

Powyższe wynika z faktu wygaśnięcia tych kierunków z mocy prawa na podstawie następujących przepisów:

  • art. 16 – ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 84 poz. 455);
  • art. 11a ust. 4 i 5  – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
  • art. 27 – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 z późn. zm.);
  • art. 213 – ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Zgodnie z informacjami przekazanymi we wcześniejszym komunikacie, w przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących migracji danych kierunków studiów, wszelkie wątpliwości, uwagi lub pytania we wskazanym zakresie prosimy kierować do OPI za pośrednictwem systemu zgłoszeń, poprzez opcję „zgłoś uwagę”, dostępną w obecnej wersji Systemu POL-on.

Wersja demo nowej aplikacji POL-on
Zgodnie z wcześniejszym komunikatem w dniu dzisiejszym oddajemy do użytku wersję demo nowej aplikacji POL-on, dostęną pod adresem https://polon2.opi.org.pl/opi
 
Obecna wersja aplikacji ma charakter demonstarcyjny. Jej celem jest możliwie jak najwcześniejsze przygotowanie Państwa do pracy z nowym systemem oraz przeprowadzenie procesu migracji danych. 
 
Logowanie do aplikacji jest możliwe wyłącznie poprzez Moduł Centralnego Logowania przy pomocy konta centralnego.
 
Zachęcamy przede wszystkim do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesu migracji kierunków studiów. W aplikacji będzie dostępny plik z wstępnie wyselekcjonowanymi danymi do migracji oraz odpowiednie instrukcje. Uzupełniony zgodnie z instrukcją plik będzie można wgrać do aplikacji w późniejszym terminie, o czym powiadomimy w oddzielnym komunikacie. Ewentualne pytanie i rozbieżności związane z migracją danych kierunków studiów można zgłaszać poprzez opcję "zgłoś uwagę", dostępną w obecnej wersji systemu POL-on. 
 
W najbliższej perspektywie opublikujemy również filmy instruktażowe oraz materialy informacyjne.
 
Proces faktycznej pracy z nowym systemem rozpoczenie się od września bieżącego roku i zostanie poprzedzony cyklem szkoleń dla użytkownikow z udziałem OPI PIB oraz pracowników MNiSW.
Komunikat w sprawie wersji demo nowego systemu oraz migracji kierunków

Szanowni Państwo,

w dniu 4 lipca br. udostępnimy wersję demo nowej aplikacji POL-on przygotowywaną do obsługi zmian wynikających z nowej ustawy. W skład wersji będzie wchodził m.in:

·         Nowy serwis informacyjny (strona główna) z rozszerzonymi kanałami informującymi o zmianach w systemie, komunikatach ministerstwa oraz planowanych szkoleniach;

·         Nowy moduł Administracyjny systemu zawierający role i uprawnienia zmigrowane z dotychczasowej aplikacji;

·         Nowy moduł Jednostki ze zmigrowanymi danymi z dotychczasowej aplikacji;

·         Nowy moduł Kierunków udostępniający możliwość pobrania plików eksportowych ze wstępnie przygotowanym zbiorem danych dotyczących kierunków studiów z obecnego systemu, które będą podlegały migracji wraz z instrukcją procesu. Tak jak informowaliśmy wielokrotnie sam proces migracji kierunków studiów będzie wykonywany poza systemem w oparciu o przygotowane do tego celu pliki migracji, które w uzgodnieniu z Państwem będziemy jako operator systemu przenosić do nowej wersji;

·         Zestawienia ogólnodostępne oraz raporty dostarczane poprzez system RAD-on.

W okresie do września wersja demo będzie umożliwiała testowe zapoznanie się z interfejsami nowej aplikacji oraz pobranie odpowiednich plików i instrukcji. Wszystkie wprowadzone do tego momentu dane zostaną docelowo usunięte.
We wrześniu środowisko demo zostanie przekształcone w wersję produkcyjną, na której udostępnione zostaną kolejne moduły zgodnie z harmonogramem: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram
W tym miesiącu przewidywany jest też cykl szkoleń oraz konferencji mających na celu przygotowanie Państwa do pracy z nowym systemem.

Równolegle rozpoczęliśmy konsultacje dotyczące nowych interfejsów wymiany danych. Konsultacje kierujemy do działów informatycznych uczelni i instytutów naukowych oraz zewnętrznych dostawców oprogramowania. O przebiegu konsultacji będziemy informowali w dedykowanych komunikatach. Propozycje oraz wnioski prezentowane są na stronie pomocy systemowej  https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start

Zakończono prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym wdrożono zmiany w module zawiadomień o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego („Stopień dr/dr hab.). Możliwe jest już wprowadzanie zawiadomień nadanych w obecnie obowiązującej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin wprowadzonej na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818).
 
Prosimy o korektę klasyfikacji zawiadomień wprowadzonych już do systemu, dla których data uchwały o nadaniu stopnia > 2019-04-30.
 
UWAGA: Zmiana klasyfikacji dotyczy jedynie obszaru zawiadomień (moduł „Stopień dr/dr hab.”).
Wyświetlanie 1 - 5 z 242 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 49