Aktualności Aktualności

Trwające prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.
Trwające prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.
Informujemy, iż obecnie trwają prace mające na celu dostosowanie systemu POL-on w zakresie modułu zawiadomień o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego („Stopień dr/dr hab.”) do obecnie obowiązującej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin wprowadzonej  na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818). O zakończeniu zmian poinformujemy odrębnym komunikatem na stronach POL-on.
 
Komunikat MNiSW w sprawie zawiadomień o nadaniu stopnia

Szanowni Państwo,

 

analiza przeprowadzona przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy wykazała, iż w module „Stopień dr/dr hab.” Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce
i Szkolnictwie Wyższym POL-on znajdują się zawiadomienia o nadaniu w 2018 r. stopnia doktora
i doktora habilitowanego posiadające status „Edycja”.

Uprzejmie informujemy, iż zawiadomienia o przedmiotowym statusie nie są widoczne
w Systemie dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konsekwencji nie jest możliwe ich uwzględnienie w analizach oraz zestawieniach sporządzanych przez resort, jak również w zbiorach danych przekazywanych cyklicznie do Urzędu Statystycznego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pilną (tj. najpóźniej do dnia
20 maja br.) analizę zawiadomień o nadaniu w 2018 r. stopnia doktora i doktora habilitowanego ze statusem „Edycja”, ich ewentualną korektę i zmianę przedmiotowego statusu na „Zawiadomienie
z kompletnymi danymi
”.

Weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej

W dniach 1 marca - 1 kwietnia możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Każda osoba uprawniona do głosowania może:

  • sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
  • zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
  • wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
  • złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

Wnioski osób zatrudnionych w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczące aktualizacji adresu e-mail, są przekazywane do pracowników tych podmiotów, posiadających w POL-on rolę INST_PR/INST_NAUK_PR. Osoby te będą aktualizować adres e-mail pracownika bezpośrednio w systemie wyborczym.

System wyborczy :   https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19

Konferencje dotyczące działania systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 
Zachęcamy do wzięcai udzału w szkoleniach dotyczących działania systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
 
Rejestracja możliwa poprzez stronę:
Komunikat MNISW w sprawie uznania doświadczenia zawodowego do prowadzania zajęć

Szanowni Państwo,

 

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi stosowania art. 73 i art. 343 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprzejmie informujemy, że zajęcia mogą być prowadzone zarówno przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje i doświadczenie (art. 73). Ustawa nie wprowadza natomiast warunku posiadania określonego doświadczenia, jak też nie reguluje szczegółowo okresów i rodzajów zatrudnienia, w ramach którego doświadczenie było zdobywane, ani sposobu weryfikowania spełnienia tego warunku.

W szczególności przepisy ustawy nie wprowadzają bezwzględnego wymogu posiadania co najmniej pięcioletniego doświadczenia zdobytego poza uczelnią przez wszystkie „inne osoby prowadzące zajęcia”, np. przez doktorantów.

Regulacja zawarta w art. 343 ust. 11 ustawy nakłada jedynie na niektóre osoby obowiązek złożenia rektorowi oświadczenia o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią (co najmniej 5-lat).

Obowiązek ten nie dotyczy wszystkich osób prowadzących zajęcia - oświadczenie składają tylko ci, którzy posiadają ww. doświadczenie; cel tej regulacji pozostaje wyłącznie informacyjny.

Wobec powyższego uprzejmie informujemy, że dane dotyczące liczby złożonych w uczelni oświadczeń, o których mowa w art. 343 ust. 11 ustawy,  będą zbierane w Systemie POL-on w roku akademickim 2018/2019 w sposób zagregowany.

Ma to na celu ograniczenie do minimum obciążeń po stronie uczelni. Szczegóły techniczne i organizacyjne dotyczące przekazywania danych w tym zakresie zostaną zakomunikowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Należy równocześnie zaznaczyć, że oświadczenia, o których mowa w art. 343 ust. 11 ustawy nie są składane dla celów ewaluacji działalności naukowej.

Wyświetlanie 1 - 5 z 235 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 47