Aktualności Aktualności

Komunikat w kwestii dostosowania systemu POL-on do nowej ustawy

W odpowiedzi na coraz liczniejsze pytania z Państwa strony dotyczące dostosowania systemu do nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym informujemy, że obecnie trwa proces konsultacji rozporządzeń wykonawczych kluczowych z punktu widzenia zakresu przetwarzanych w systemie danych, czyli:

Gdy tylko proces konsultacji zostanie zakończony przedstawimy na naszych stronach odpowiednie instrukcje w zakresie dostosowania systemu oraz opublikujemy specyfikacje techniczne do procesów wymiany danych, w tym nową wersję schematu plików XML (plik XSD wraz z instrukcją).

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na przepisy Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące procesu dostosowania systemów informatycznych w tym w szczególności systemu POL-onu opisane w art. 219 ust od 3 do 6. Określają one termin na dostosowanie systemu na 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Oznacza to, że większość zmian systemowych zostanie wprowadzonych od przyszłego roku akademickiego. Dotyczy to m.in. możliwości przypisywania pracowników naukowych do nowych stanowisk oraz grup stanowisk. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami Ustawy wprowadzającej (art. 249) dostosowanie umów o pracę do przepisów nowej ustawy musi nastąpić w terminie do 30 września 2020 r.

Dane wyłączone z okresu przejściowego na dostosowanie, czyli nowe oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz dyscyplinach pracowników naukowych, należy przekazać do systemu POL-on do 15 stycznia roku 2019 (zgodnie z artykułem 219 ust 5. Ustawy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Ich ostateczny kształt zależy w dużej mierze od wyniku procesu konsultacji zasad nowej ewaluacji. Szczegółowe instrukcje w tym zakresie wraz z wzorami oświadczeń zostaną opublikowane przez MNiSW w najbliższym czasie.

Niektóre informacje związane z harmonogramem prac w systemie w najbliższej perspektywie, nie powiązane w bezpośredni sposób z projektem nowego rozporządzenia dotyczącego systemów informatycznych, staramy się komunikować również na stronach naszej pomocy użytkownika:

Komunikat MNiSW - Informacja w odniesieniu do pytań dotyczących zasad prowadzenia zajęć w związku ze zniesieniem „minimum kadrowego”

w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861) zrezygnowano z instytucji tzw. minimum kadrowego dla studiów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Z dniem 1 października 2018 r. zostają uchylone przepisy w tym zakresie.

Od dnia 1 października 2018 r., zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy,
w ramach programu studiów o profilu:

1) praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;

2) ogólnoakademickim – co najmniej 75% godzin zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

 

Podstawę obliczenia ww. minimalnej liczby godzin zajęć powinna stanowić liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu. Przepisy ustawy w tym zakresie nie odnoszą się do formy studiów ani nie wskazują na liczbę godzin zajęć faktycznie realizowanych (np. określone zajęcia, których wymiar zgodnie z programem wynosi 60 godzin mogą być realizowane w 5 grupach, co dawałoby 300 godzin prowadzonych zajęć). Zatem nie ma podstaw do stwierdzenia, że każdorazowo należałoby zsumować liczbę faktycznie realizowanych godzin zajęć na danym kierunku, poziomie i profilu, i na tej podstawie ustalać liczbę godzin, o której mowa w art. 73 ustawy.

W przypadku rozpoczęcia kształcenia na nowym kierunku nauczyciele akademiccy zatrudnieni w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy powinni prowadzić co najmniej 50 % godzin zajęć na studiach o profilu praktycznym lub 75 % godzin zajęć na studiach
o profilu ogólnoakademickim. Natomiast podstawą obliczenia tej minimalnej liczby godzin
w pierwszym roku prowadzenia studiów powinna być liczba godzin zajęć wynikająca
z programu studiów, określona dla tego roku. W kolejnym roku prowadzenia studiów aż do osiągnięcia pełnego cyklu kształcenia, podstawę powinna stanowić liczba godzin zajęć wynikająca z programu studiów, określona łącznie dla tych lat.

Uczelnia jest obowiązana spełnić ww. wymagania w analogiczny sposób w przypadku wygaszania kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu.

W przypadku prowadzenia danego kierunku i poziomu studiów na profilu praktycznym i ogólnoakademickim wymagania, o których mowa w art. 73 ust. 2, powinny być spełnione odrębnie dla każdego profilu.

Jednocześnie należy podkreślić, że uczelnia odpowiada za jakość prowadzonego kształcenia. Liczba godzin zajęć faktycznie realizowanych na danym kierunku, poziomie
i profilu może być znacznie większa od łącznej liczby godzin zajęć określonej w programie – np. gdy studia prowadzone są zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, lub gdy istnieje wiele grup studentów w ramach tych samych zajęć. Dlatego uczelnia określając przydział i wymiar zajęć dla nauczycieli akademickich oraz innych osób, powinna
w szczególności mieć na względzie, iż proces kształcenia ma umożliwić uzyskanie takich samych efektów uczenia się wszystkim studiującym według danego programu studiów, niezależnie od formy studiów. Skuteczność realizacji programu studiów, w tym uzyskiwane efekty uczenia się, a także poziom kompetencji i doświadczenia kadry dydaktycznej
i naukowej będą weryfikowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w ramach oceny programowej.

Ministerstwo będzie prowadziło analizę skutków wprowadzonego przepisu i nie wyklucza ewentualnej korekty wymagań w tym zakresie – w trosce o jakość kształcenia.

Komunikat MNiSW - Minimum kadrowe na rok 2018/2019

W związku z wejściem z dniem 1 października 2018 r. przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),informujemy, iż począwszy od dnia 1 października 2018 r. znosi się instytucję minimum kadrowego.

Wobec powyższego od dnia 1 października 2018 r. uczelnie nie będą miały obowiązku wprowadzania informacji w zakresie minimum kadrowego do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, iż z dniem 1 października 2018 r., z uwagi na wejście w życie nowych przepisów oraz w celu zapewnienia jakości kształcenia, zmienią się również wymogi formalne w zakresie spełniania przez uczelnię wymagań niezbędnych do prowadzenia studiów.

Szczególny nacisk położony został na wymóg dotyczący minimalnej liczby godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscy pracy, do którego odnosi się art. 73 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Komunikat w sprawie formularza planu rzeczowo finansowego na rok 2018

Szanowni Państwo,

 

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac technicznych związanych z funkcjonalnością planu rzeczowo – finansowego na rok 2018 przez Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB, uprzejmie informujemy, że możliwość składania planów poprzez system POL-on zostaje tymczasowo zawieszona.

W przypadku uchwalenia przez Uczelnię planu rzeczowo – finansowego na rok 2018 przed ponownym uruchomieniem funkcjonalności w systemie POL-on należy go przekazać w wersji papierowej do MNiSW na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Budżetu i Finansów

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa,

a po wznowieniu funkcjonalności przesłać plan za pośrednictwem systemu POL-on.

Planowany termin ponownego udostępnienia formularzy za pośrednictwem systemu POL-on to koniec bieżącego tygodnia.

EUNIS Elite Award 2018 dla POL-onu!

System POL-on został nagrodzony podczas konferencji w Paryżu nagrodą EUNIS Elite Award – przyznawaną przez organizację EUNIS dla wybitnych osiągnieć z zakresu informatyzacji szkolnictwa wyższego.

Eunis – European University Information Systems – to organizacja zrzeszająca europejskie podmioty zajmujące się wytwarzaniem systemów informatycznych dla nauki i szkolnictwa wyższego. Nagrodą EUNIS Elite Award organizacja honoruje co roku najlepsze rozwiązania w zakresie tworzenia systemów informatycznych w szkolnictwie wyższym w Europie.

Więcej informacji o EUNIS Elite Award: http://www.eunis.org/blog/2018/06/12/2018-eunis-elite-award-winners/

oraz na stronach OPI: https://www.opi.org.pl/EUNIS-Elite-Award-2018-dla-POL-onu.html 

Wyświetlanie 1 - 5 z 221 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 45