Aktualności Aktualności

Komunikat w sprawie modułów dla NAWA

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami w kontekście ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” ( art. 43 ust. 6a) w zakresie okresów raportowania danych do rejestru NAWA-cudzoziemcy zamieszczamy poniższy komunikat:

Dane do rejestru "NAWA-cudzoziemcy" należy wprowadzić od dnia 1 stycznia 2018 r. Nie należy wprowadzać danych dotyczących okresu sprzed 1.01.2018 r., gdyż powinny one zostać zaraportowane w innej formie poza systemem POL-on.

Dane w tym rejestrze należy aktualizować niezwłocznie po zaistnieniu danego faktu (np. skreślenia).

W praktyce np. fakt uprawomocnienia skreślenia wydarza się zazwyczaj po zakończeniu semestru co oznacza iż aktualizacja rejestru cudzoziemców NAWA będzie przeprowadzana mniej więcej dwa razy w roku.

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określania kontekstu studiów doktoranckich w module „Stopień dr/dr hab.” Zintegrowanego

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Ministerstwa dotyczącymi określenia
w module „Stopień dr/dr hab.” Systemu POL-on kontekstu studiów doktoranckich, polegającego na wyborze opcji „stopień obroniony w związku z odbytymi studiami doktoranckimi” albo „stopień obroniony poza studiami doktoranckimi”, pragniemy zwrócić uwagę na zmianę definicji studiów doktoranckich w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, która nastąpiła z dniem 1 października 2011 r. W związku
z powyższym uprzejmie informujemy, iż:

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym
- w brzmieniu przed dniem 1 października 2011 r. - studia trzeciego stopnia są to studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy
w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

Jak wskazał ustawodawca przedmiotowe studia mają za zadanie przygotować kandydata do uzyskania ww. stopnia, natomiast sam stopień może zostać nadany w okresie późniejszym. Powyższe nie zmienia jednak faktu, iż w świetle analizowanego przepisu stopień zostanie nadany w związku z wcześniejszym odbyciem studiów doktoranckich.

Informujemy zatem, iż w przypadku osoby, która odbywała studia doktoranckie na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2011 r., a stopień doktora
(w zakresie tożsamym z realizowanymi studiami doktoranckimi) uzyskała z przesunięciem czasowym - ale w efekcie i w związku z ich odbywaniem, w Systemie POL-on należy wybrać opcję „stopień obroniony w związku z odbytymi studiami doktoranckimi”.

2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym
- w brzmieniu od dnia 1 października 2011 r. - studia trzeciego stopnia są to studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

            Jak wynika z przytoczonego przepisu studia doktoranckie zostały jednoznacznie skorelowane z faktem nadania stopnia doktora. Inaczej ujmując kwestię, kandydat jest zobligowany do uzyskania stopnia doktora w ramach (okresie) studiów doktoranckich
W sytuacji, w której stopień doktora został nadany w terminie wykraczającym poza przewidziany w przepisach czas trwania studiów doktoranckich z perspektywy formalno-prawnej przedmiotowy stopień został nadany już poza studiami doktoranckimi.

            W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku osoby, która odbywała studia doktoranckie na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r., a stopień doktora uzyskała w okresie późniejszym, właściwe jest zaznaczenie opcji „stopień obroniony poza studiami doktoranckimi”.

Niezależnie od powyższego informujemy, iż w przypadku osoby uzyskującej stopień doktora w jednostce organizacyjnej innej niż jednostka, w której uczestniczyła ona w studiach doktoranckich, jednostka nadająca stopień doktora umieszcza w Systemie POL-on informację „stopień nadany poza studiami doktoranckimi”.

Rozszerzenie systemu POL-on o nowe moduły na potrzeby NAWA

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w systemie POL-on zostały wykonane w wersji 9.36 systemu dwa nowe moduły:

1. NAWA - cudzoziemcy

2. NAWA - wzory dokumentów 

Ze względu na krótki termin realizacji oraz ryzyko znaczących modyfikacji w obecnym sposobie zbierania danych moduły powyższe zostały wykonane jako odrębne elementy systemu POL-on. Rozwiązania przyjęte do realizacji ww. funkcjonalności zapewniają spełnienie wymagań narzuconych przez ustawę w uproszczonym podejściu, nie są rozwiązaniem docelowym i będą modyfikowane w kontekście planowanej przebudowy systemu na potrzeby ustawy 2.0. 

1.      Moduł "NAWA - cudzoziemcy"

Moduł ten umożliwia zaimportowanie danych cudzoziemców w kontekście art. 43 ust. 6a ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" 

Funkcjonalność powyższa opiera import oddzielnych plików w formacie „xls” w odpowiednio ustalonym szablonie (możliwym do pobrania z systemu) do nowego rejestru systemu POL-on.

Import plików będzie realizowany w ramach jednostek zobligowanych przez ww. ustawę do wprowadzania danych do tego rejestru.

W celu importowania danych do rejestru wystarczy posiadanie roli "INST_PR_WS"

Rejestr cudzoziemców NAWA uzupełniony przez poszczególne zobligowane do tego instytucje może być przeglądany przez pracowników posiadających nowe uprawnienie "NAWA_REJ_CU"

Pomoc związana z funkcjonalnością importowania danych do rejestru oraz jego przeglądania została opisana w następującej lokalizacji:

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/nawa/rejestr_cudzoziemcow/start

 

2.      Moduł "NAWA - wzory dokumentów"

 

Moduł ten umożliwia aktualnie wprowadzenie danych służących do uwierzytelniania dokumentów określonych przez art. 29c ust 2a ustawy "o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki"

Moduł pozwala na wprowadzenie następujących artefaktów uwierzytelniających:

- wzory dokumentów

- wzory pieczęci instytucji

- dane osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, ich funkcje pełnione w danej instytucji oraz wzory ich podpisów

Pomoc związana z funkcjonalnością wprowadzania artefaktów uwierzytelniających została opisana w następującej lokalizacji:

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/nawa/uwierzytelnianie_dokumentow/zarzadzanie/start

Formularze GUS za rok 2017 w systemie POL-on

Z dniem 7 grudnia na środowisku produkcyjnym zostanie udostępniona możliwość generowania sprawozdań GUS (to jest sprawozdań S-10, S-11 i S-12) za rok 2017. Od dnia 4 grudnia zostanie natomiast udostępniona możliwość generowania i weryfikacji poprawności wyliczonych na środowisku testowym (adres środowiska testowego: https://polon-demo.opi.org.pl/) Przypominamy, że w roku 2017 system POL-on jest jedynym kanałem składania wymienionych sprawozdań do GUS.

Pomoc systemowa dotycząca obsługi sprawozdań GUS znajduje się  nas stronach pomocy systemowej: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/start

Opis metodologii wyliczeń wykorzystywanej w sprawozdaniach za rok 2017 znajduje się  nas stronach pomocy systemowej: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/zakres_danych

Opis zmian uwzględnionych w sprawozdaniach za rok 2017 w stosunku do wcześniejszego roku znajduje się tu: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/integracja_gus/plan_prac

Przypominamy, że aby sprawozdanie zostało wygenerowane i wysłane do GUS, muszą być spełnione następujące warunki:

- wszystkie kierunki studiów prowadzone przez jednostką składającą sprawozdanie muszą mieć uzupełnioną klasyfikację ISCED,

-  wszystkie studia doktoranckie prowadzone przez jednostką składającą sprawozdanie muszą mieć uzupełnioną klasyfikację ISCED,

-  jednostka składająca sprawozdanie (zarówno jednostka główna jak i jej jednostki zamiejscowe) musi mieć uzupełniony numer REGON oraz adres e-mail,

- uczelnia lub instytucja naukowa składająca sprawozdania musi złożyć w systemie POL-on oświadczenie rektora uczelni lub dyrektora instytucji naukowej potwierdzającej poprawność danych przechowywanych w systemie POL-on (pomoc systemowa dotycząca obsługi tych oświadczeń znajduje się tu: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/oswiadczenie_rektora/start).

Szkolenia dotyczące tego tematu dostępne są w postaci filmów na stronie https://polon.nauka.gov.pl/polon/filmy-szkoleniowe

Sprawozdania powinny zostać uzupełnione i wysłane do GUS w systemie POL-on do dnia 2018-01-31.

Rozszerzenie systemu POL-on na potrzeby NAWA

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w systemie POL-on planowane jest zrealizowanie dwóch nowych modułów:

 

1. Moduł danych o studentach cudzoziemcach (umowy międzynarodowe, umowy zawierane z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, decyzja właściwego ministra, decyzji rektora uczelni);

2. Moduł uwierzytelniania dokumentów (wzory dokumentów, rejestr osób upoważnionych do podpisywania dokumentów oraz ich podpisów).

 

Ze względu na napięte terminy realizacji oraz ryzyko znaczących modyfikacji w obecnym sposobie zbierania danych moduły będą realizowane jako odrębne elementy systemu POL-on. W tym roku nie są planowane w związku z tym żadne modyfikacje w strukturze plików importowych (XML) oraz przekazywanych za ich pomocą danych do rejestru studentów, pracowników oraz doktorantów. Nie są również przewidywane związane z tym zmiany w metodologii wyliczenia danych na potrzeby statystki dla Głównego Urzędu Statystycznego za pomocą dostępnych w systemie formularzy S-10, S-11, S-12. Ich przekazanie powinno nastąpić w tym roku wyłącznie przy pomocy systemu POL-on w terminie do końca stycznia 2018 r. (szczegóły tego procesu zostaną przedstawione w najbliższym czasie w oddzielnym komunikacie).  

 

Poziom integracji z aktualnie działającymi elementami systemu będzie ograniczony do niezbędnego minimum również z uwagi na planowaną istotną przebudowę systemu na potrzeby ustawy 2.0.

 

W związku z powyższym w kontekście modułu danych o studentach cudzoziemcach w zakresi wymaganym przez ustawę o Nawa zostanie przyjęte rozwiązanie oparte o import oddzielnych plików w formacie xlsx w odpowiednio ustalonym szablonie, możliwym do pobrania z systemu. Zostanie on udostępniony Państwu do zapoznania do końca listopada br. na stronach pomocy systemowej. Będzie to odrębny zakres względem obecnie zbieranego w rejestrze studentów w systemie POL-on. Zgodnie z treścią ustawy nowy rejestr zostanie udostępniony z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Wyświetlanie 1 - 5 z 215 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 43