Aktualności Aktualności

EUNIS Elite Award 2018 dla POL-onu!

System POL-on został nagrodzony podczas konferencji w Paryżu nagrodą EUNIS Elite Award – przyznawaną przez organizację EUNIS dla wybitnych osiągnieć z zakresu informatyzacji szkolnictwa wyższego.

Eunis – European University Information Systems – to organizacja zrzeszająca europejskie podmioty zajmujące się wytwarzaniem systemów informatycznych dla nauki i szkolnictwa wyższego. Nagrodą EUNIS Elite Award organizacja honoruje co roku najlepsze rozwiązania w zakresie tworzenia systemów informatycznych w szkolnictwie wyższym w Europie.

Więcej informacji o EUNIS Elite Award: http://www.eunis.org/blog/2018/06/12/2018-eunis-elite-award-winners/

oraz na stronach OPI: https://www.opi.org.pl/EUNIS-Elite-Award-2018-dla-POL-onu.html 

Komunikat w sprawie statusu zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego

Szanowni Państwo,

Przeprowadzona w module „Stopień dr/dr hab.” Systemu POL‑on analiza zawiadomień o nadanych w 2017 r. stopniach doktora i doktora habilitowanego wykazała, iż duża ich liczba nie posiada finalnego statusu „Zawiadomienie z kompletnymi danymi”. Zwracamy uwagę, iż status „Edycja” dla zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego nie jest ostateczny. W konsekwencji zawiadomienia o takim statusie nie są widoczne dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a stopnie, których dotyczą te zawiadomienia, nie mogą zostać uznane za nadane w aspekcie sprawozdawczo-statystycznym. Nie mogą być one uwzględniane w analizach statystycznych, w tym także w zestawieniach liczbowych przekazywanych corocznie do urzędu statystycznego oraz przy naliczeniach algorytmicznych. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie przeglądu wprowadzonych przez Państwa do modułu „Stopień dr/dr hab.” Systemu POL‑on zawiadomień o nadaniu w 2017 r. stopnia doktora i doktora habilitowanego. W przypadku zawiadomień pełnych, zawierających kompletne dane – a posiadających status „Edycja” – prosimy o rozważenie zasadności zmiany ich statusu na „Zawiadomienie z kompletnymi danymi”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komunikat w sprawie modułów dla NAWA

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami w kontekście ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” ( art. 43 ust. 6a) w zakresie okresów raportowania danych do rejestru NAWA-cudzoziemcy zamieszczamy poniższy komunikat:

Dane do rejestru "NAWA-cudzoziemcy" należy wprowadzić od dnia 1 stycznia 2018 r. Nie należy wprowadzać danych dotyczących okresu sprzed 1.01.2018 r., gdyż powinny one zostać zaraportowane w innej formie poza systemem POL-on.

Dane w tym rejestrze należy aktualizować niezwłocznie po zaistnieniu danego faktu (np. skreślenia).

W praktyce np. fakt uprawomocnienia skreślenia wydarza się zazwyczaj po zakończeniu semestru co oznacza iż aktualizacja rejestru cudzoziemców NAWA będzie przeprowadzana mniej więcej dwa razy w roku.

Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określania kontekstu studiów doktoranckich w module „Stopień dr/dr hab.” Zintegrowanego

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Ministerstwa dotyczącymi określenia
w module „Stopień dr/dr hab.” Systemu POL-on kontekstu studiów doktoranckich, polegającego na wyborze opcji „stopień obroniony w związku z odbytymi studiami doktoranckimi” albo „stopień obroniony poza studiami doktoranckimi”, pragniemy zwrócić uwagę na zmianę definicji studiów doktoranckich w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, która nastąpiła z dniem 1 października 2011 r. W związku
z powyższym uprzejmie informujemy, iż:

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym
- w brzmieniu przed dniem 1 października 2011 r. - studia trzeciego stopnia są to studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy
w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

Jak wskazał ustawodawca przedmiotowe studia mają za zadanie przygotować kandydata do uzyskania ww. stopnia, natomiast sam stopień może zostać nadany w okresie późniejszym. Powyższe nie zmienia jednak faktu, iż w świetle analizowanego przepisu stopień zostanie nadany w związku z wcześniejszym odbyciem studiów doktoranckich.

Informujemy zatem, iż w przypadku osoby, która odbywała studia doktoranckie na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2011 r., a stopień doktora
(w zakresie tożsamym z realizowanymi studiami doktoranckimi) uzyskała z przesunięciem czasowym - ale w efekcie i w związku z ich odbywaniem, w Systemie POL-on należy wybrać opcję „stopień obroniony w związku z odbytymi studiami doktoranckimi”.

2. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym
- w brzmieniu od dnia 1 października 2011 r. - studia trzeciego stopnia są to studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

            Jak wynika z przytoczonego przepisu studia doktoranckie zostały jednoznacznie skorelowane z faktem nadania stopnia doktora. Inaczej ujmując kwestię, kandydat jest zobligowany do uzyskania stopnia doktora w ramach (okresie) studiów doktoranckich
W sytuacji, w której stopień doktora został nadany w terminie wykraczającym poza przewidziany w przepisach czas trwania studiów doktoranckich z perspektywy formalno-prawnej przedmiotowy stopień został nadany już poza studiami doktoranckimi.

            W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku osoby, która odbywała studia doktoranckie na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r., a stopień doktora uzyskała w okresie późniejszym, właściwe jest zaznaczenie opcji „stopień obroniony poza studiami doktoranckimi”.

Niezależnie od powyższego informujemy, iż w przypadku osoby uzyskującej stopień doktora w jednostce organizacyjnej innej niż jednostka, w której uczestniczyła ona w studiach doktoranckich, jednostka nadająca stopień doktora umieszcza w Systemie POL-on informację „stopień nadany poza studiami doktoranckimi”.

Rozszerzenie systemu POL-on o nowe moduły na potrzeby NAWA

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w systemie POL-on zostały wykonane w wersji 9.36 systemu dwa nowe moduły:

1. NAWA - cudzoziemcy

2. NAWA - wzory dokumentów 

Ze względu na krótki termin realizacji oraz ryzyko znaczących modyfikacji w obecnym sposobie zbierania danych moduły powyższe zostały wykonane jako odrębne elementy systemu POL-on. Rozwiązania przyjęte do realizacji ww. funkcjonalności zapewniają spełnienie wymagań narzuconych przez ustawę w uproszczonym podejściu, nie są rozwiązaniem docelowym i będą modyfikowane w kontekście planowanej przebudowy systemu na potrzeby ustawy 2.0. 

1.      Moduł "NAWA - cudzoziemcy"

Moduł ten umożliwia zaimportowanie danych cudzoziemców w kontekście art. 43 ust. 6a ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" 

Funkcjonalność powyższa opiera import oddzielnych plików w formacie „xls” w odpowiednio ustalonym szablonie (możliwym do pobrania z systemu) do nowego rejestru systemu POL-on.

Import plików będzie realizowany w ramach jednostek zobligowanych przez ww. ustawę do wprowadzania danych do tego rejestru.

W celu importowania danych do rejestru wystarczy posiadanie roli "INST_PR_WS"

Rejestr cudzoziemców NAWA uzupełniony przez poszczególne zobligowane do tego instytucje może być przeglądany przez pracowników posiadających nowe uprawnienie "NAWA_REJ_CU"

Pomoc związana z funkcjonalnością importowania danych do rejestru oraz jego przeglądania została opisana w następującej lokalizacji:

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/nawa/rejestr_cudzoziemcow/start

 

2.      Moduł "NAWA - wzory dokumentów"

 

Moduł ten umożliwia aktualnie wprowadzenie danych służących do uwierzytelniania dokumentów określonych przez art. 29c ust 2a ustawy "o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki"

Moduł pozwala na wprowadzenie następujących artefaktów uwierzytelniających:

- wzory dokumentów

- wzory pieczęci instytucji

- dane osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, ich funkcje pełnione w danej instytucji oraz wzory ich podpisów

Pomoc związana z funkcjonalnością wprowadzania artefaktów uwierzytelniających została opisana w następującej lokalizacji:

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/nawa/uwierzytelnianie_dokumentow/zarzadzanie/start

Wyświetlanie 1 - 5 z 217 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 44