Aktualności Aktualności

Obecne kierunki studiów a wymagania nowej ustawy

Szanowni Państwo,

w systemie POL-on odnotowano operacje, które wskazują na próbę dostosowania obecnych kierunków studiów do wymagań nowej ustawy, czyli przypisanie do nowych dyscyplin naukowych, jak również operacje polegające na przeniesieniu uprawnień do prowadzania studiów na określonych kierunkach z podstawowych jednostek organizacyjnych na poziom uczelni.

Wprowadzenie tego typu modyfikacji w systemie POL-on jest nieuprawnione i będzie miało istotny wpływ na procesy raportowania danych dla potrzeb statystyki publicznej (GUS), algorytmu podziału dotacji oraz obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Biorąc pod uwagę trwający okres przejściowy przeznaczony na implementację wielu przepisów ustawy, informujemy, że zgodnie z art. 219 ust. 3 ustawy wprowadzającej Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on zostanie dostosowany do przepisów nowej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Uczelnie będą miały kolejne 6 miesięcy na wprowadzenie danych do nowego Systemu (art. 219 ust. 6). Zgodnie z art. 219 ust. 4 do dnia 1 października 2019 r. dane do systemu POL-on wprowadza się na zasadach dotychczasowych.

Zgodnie z art. 214 ustawy wprowadzającej, uczelnie mają obowiązek przyporządkowania kierunków prowadzonych studiów do nowych dyscyplin naukowych i artystycznych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1998), tym niemniej możliwość odzwierciedlenia realizacji tego obowiązku w systemie POL-on nastąpi po 1 października 2019 r.

 

Aktualizacja informacji o kierunkach w systemie POL-on

Aktualizacja specyfikacji nowych oświadczeń pracowników w POL-on

W związku z brakiem nowej wersji  rozporządzania o systemie POL-on, stanowiącego podstawę prawną do gromadzenia danych o numerach ORCID w ramach rejestru pracowników naukowych, w nowej wersji schematu XSD o numerze 7.5 nie będzie jeszcze obsługiwana funkcjonalność dotycząca importu zewnętrznych identyfikatorów (ORCID). W związku z tym, musiał zostać zmodyfikowany plik XSD importu danych do systemu POL-on.

Dodatkowo w kontekście pytań i sugestii które wyniknęły po publikacji dotychczasowej specyfikacji XSD w wersji 7.5,  zdecydowaliśmy się wprowadzić pewne korekty w kontekście sekcji <oswiadczenieDyscyplina>.

Zmiany strukturalne w stosunku poprzedniej specyfikacji wersji 7.5:

  • usunięcie sekcji <numerZewn></numerZewn>
  • zastąpienie pola o nazwie <order> polem o nazwie <kolejnosc>
  • ograniczenie wartości dla sekcji <kolejnosc>

Szczegóły znajdują się w dokumentacji XSD
 

Nowe oświadczenia pracowników w POL-on

W nawiązaniu do komunikatu MNiSW w sprawie oświadczeń informujemy, iż na naszych stronach pomocy technicznej zostały opublikowane specyfikacje plików importowych (XSD) wraz z przykładami uwzględniające nowe wzory oświadczeń pracowników naukowych . Nowa struktura importu wraz z pełną obsługą interfejsu użytkownika zostaną wdrożona w systemie POL-on do 6 grudnia br. na środowisku produkcyjnym.  Wcześniej zmiany zostaną wprowadzone na środowisku testowym. Od czerwca zacznie obowiązywać również zwiększona częstotliwość (raz w tygodniu) odświeżania tego środowiska, będąca realizacją Państwa postulatów.

Przypominamy, iż zgodnie z przepisami prawa:

·        Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej pracownicy naukowi powinni złożyć po raz pierwszy do 30 listopada 2018 r.;

·        Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej należy złożyć po raz pierwszy do 31 grudnia 2018 r.;

·        Kierownicy podmiotów muszą sprawozdać do systemu POL-on do 15 stycznia 2019 r. informacje dotyczące m.in. dwóch tych oświadczeń.

Komunikat w sprawie terminu zasilania wykazu studentów w POL-on

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminów raportowania danych o studentach w POL-on w bieżącym roku akademickim odpowiadamy, iż od tego roku dane powinny być podawane według stanu na dzień 31 grudnia 2018, zaś obowiązek ich uzupełnienia będzie określony do 15 stycznia 2019 r. Jest to związane ze zmianami w sposobie raportowania danych na potrzeby statystyki publicznej, które zostaną wprowadzone już od tego roku. Daty takie będą obowiązywały oficjalnie od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, którego projekt jest aktualnie w fazie konsultacji  

Komunikat w kwestii dostosowania systemu POL-on do nowej ustawy

W odpowiedzi na coraz liczniejsze pytania z Państwa strony dotyczące dostosowania systemu do nowej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym informujemy, że obecnie trwa proces konsultacji rozporządzeń wykonawczych kluczowych z punktu widzenia zakresu przetwarzanych w systemie danych, czyli:

Gdy tylko proces konsultacji zostanie zakończony przedstawimy na naszych stronach odpowiednie instrukcje w zakresie dostosowania systemu oraz opublikujemy specyfikacje techniczne do procesów wymiany danych, w tym nową wersję schematu plików XML (plik XSD wraz z instrukcją).

Zwracamy Państwa szczególną uwagę na przepisy Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczące procesu dostosowania systemów informatycznych w tym w szczególności systemu POL-onu opisane w art. 219 ust od 3 do 6. Określają one termin na dostosowanie systemu na 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Oznacza to, że większość zmian systemowych zostanie wprowadzonych od przyszłego roku akademickiego. Dotyczy to m.in. możliwości przypisywania pracowników naukowych do nowych stanowisk oraz grup stanowisk. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami Ustawy wprowadzającej (art. 249) dostosowanie umów o pracę do przepisów nowej ustawy musi nastąpić w terminie do 30 września 2020 r.

Dane wyłączone z okresu przejściowego na dostosowanie, czyli nowe oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz dyscyplinach pracowników naukowych, należy przekazać do systemu POL-on do 15 stycznia roku 2019 (zgodnie z artykułem 219 ust 5. Ustawy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Ich ostateczny kształt zależy w dużej mierze od wyniku procesu konsultacji zasad nowej ewaluacji. Szczegółowe instrukcje w tym zakresie wraz z wzorami oświadczeń zostaną opublikowane przez MNiSW w najbliższym czasie.

Niektóre informacje związane z harmonogramem prac w systemie w najbliższej perspektywie, nie powiązane w bezpośredni sposób z projektem nowego rozporządzenia dotyczącego systemów informatycznych, staramy się komunikować również na stronach naszej pomocy użytkownika:

Wyświetlanie 1 - 5 z 225 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 45