Aktualności Aktualności

Konstytucja dla Nauki

Konstytucja dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, który powstał z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim, został przedstawiony na Kongresie Nauki w dniu 19.09.2017 roku. Projekt wiąże się ze znaczącą przebudową systemu POL-on. 

Szczegóły można znaleźć na stronie MInistrstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/po-ponad-roku-przygotowan-minister-gowin-zaprezentowal-projekt-konstytucji-dla-nauki.html

Przerwa techniczna w dostępie do systemu POL-on

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, system POL-on będzie niedostępny od 11 lipca 2017 od godz. 16:30. Planowane ponowne uruchomienie - w środę, 12 lipca do godz. 9:00. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w Państwa planie prac.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB w partnerstwie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracował projekt pn. Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II(ZSUN II), którego głównym celem jest stworzenie zintegrowanej platformy informacyjnej, udostępniającej dane i informacje z obszaru szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę unowocześnienia i zintegrowania infrastruktury informatycznej nauki i szkolnictwa wyższego. Założenia projektu zostały przedstawione podczas publicznej prezentacji, która odbyła się  12 grudnia 2016 r. w siedzibie MNiSW.

Koncepcja budowy systemu ZSUN II jest zgodna z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) – wersja zaktualizowanawraz z towarzyszącym dokumentem Strategia Informatyzacji Państwa – Plan działań Ministra Cyfryzacji. Są to strategiczne dokumenty opisujące działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

Projekt wpisuje się w działanie 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, co pozwoliło na ubieganie się o uzyskanie dofinansowania na jego realizację. MNISW (w partnerstwie z OPI PIB) złożyło wniosek o dofinansowanie projektu ZSUN II w konkursieogłoszonym 31 sierpnia 2016 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Poddziałania 2.3.1 PO PC „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). W przypadku uzyskania dofinansowania, realizacja projektu planowana jest w okresie grudzień 2017 - listopad 2020.

Główne cele projektu to:

  • w jednym miejscu;ułatwienie dostępu do danych z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego poprzez integrację wielu punktów dostępowych
  • stworzenie jednolitego modelu danych dla obszaru nauki i szkolnictwa wyższego;
  • automatyzacja procesu zasilania baz przez podmioty nauki i szkolnictwa wyższego;
  • zwiększenie liczby udostępnionych interfejsów programistycznych (API) z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego
  • zwiększenie dostępności informacji z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego, zdatnych do maszynowego odczytu i automatycznego pobierania oraz opatrzonych metadanymi

 

 

 

 

Nowe usługi API REST

W związku z dynamicznie rozwijającymi się mechanizmami integracji systemów elektronicznych w globalnym środowisku naukowym i potrzebami związanymi z unifikacją tejże komunikacji, system POL-on został wzbogacony o funkcjonalności pozwalające spełnić powyższe potrzeby. Rozwijany katalog usług programistycznych w technologii REST rozszerzony został o:

  • Dostępne publicznie (bez autoryzacji) usługi pobierania danych o instytucjach;
  • Dodanie nowego identyfikatora zewnętrznego osobie z systemu (w katalogu Person). W zakresie standardów identyfikacyjnych w systemie POL-on planowane jest zapewnienie zgodności ze standardem ORCID w zakresie unikalnej identyfikacji pracowników naukowych (więcej o standardzie ORCID można się dowiedzieć wchodząc na stronę https://orcid.org/). Perspektywy rozwoju dalszych etapów integracji zakładają możliwość równoległego użycia tego identyfikatora oraz staosowanych przez nas unikalnych identyfikatorów systemowych (UID). 

Dokumentacja usług związanych z identyfikacją obiektów znajduje się w lokalizacji: polon.nauka.gov.pl/api-rest/

POL-on wsparł ranking Perspektyw 2017

Prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki i dydaktyczny, efektywność naukowa, innowacyjność i tzw. kryteria dodatkowe wzięli pod uwagę twórcy kolejnego Rankingu Kierunków Studiów opracowanego przez Perspektywy. Głównym źródłem danych do analiz był system POL-on zarządzany przez OPI PIB. Wyniki zaprezentowano 12 czerwca podczas uroczystej gali w warszawskiej Centralnej Bibliotece Rolniczej.

Raport Perspektyw publikowany jest po raz 18 i jest to jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów na świecie. W edycji 2017 oceniono aż 68 kierunków studiów (o 21 więcej niż przed rokiem). Dane do analizy dostarczył POL-on  -  zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, w którym Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych (m.in. rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych).

W 18. edycji twórcy rankingu zbadali prestiż (mierzony poprzez badanie opinii kadry akademickiej), sytuację absolwentów na rynku pracy (mierzone poprzez badania opinii pracodawców i informacje o „Ekonomicznych Losach Absolwentów”). Ponadto oceniono potencjał akademicki (ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe), efektywność naukową (publikacje, cytowania, indeks Hirsha), potencjał dydaktyczny (dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe), innowacyjność (patenty i prawa ochronne) oraz tak zwane informacje dodatkowe (egzaminy na aplikacje prawnicze oraz zawodowe i inne).

Podobnie jak przed rokiem możemy zapowiedzieć, że w kolejnych latach metodologia Rankingu Kierunków Studiów będzie rozwijana. Takie są bowiem oczekiwania odbiorców, a zarazem pojawiają się możliwości korzystania z nowych źródeł danych i – co za tym idzie – wprowadzania nowych wskaźników. Dlatego ponownie apelujemy do uczelni o należną uwagę przy wprowadzaniu danych do różnych baz danych, zwłaszcza do POL-onu, nie tylko na poziomie uczelni, ale także w odniesieniu do wydziałów”. – podsumował Waldemar Śliwiński,  prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, twórca rankingu.

Więcej o Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017

Wyświetlanie 1 - 5 z 208 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 42