Pobieranie danych o publikacjach z systemu PBN do ankiety jednostki

Na potrzeby ankiety jednostki dane o publikacjach i monografiach pobierane będą z systemu Polska Bibliografia Naukowa bezpośrednio do działu 2. Publikacje i monografie na podstawie odpowiednich kryteriów automatycznie przyporządkowujących je do poszczególnych wykazów. Kryteria te opisane zostały szczegółowo w dokumencie przedstawionym w następnym akapicie.

Do celów weryfikacji danych i ich uzupełnienia w związku z rozszerzonym zakresem wynikającym z treści rozporządzenia w w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych zostanie stworzony w systemie PBN dedykowany moduł, które podstawowe funkcje zostały przedstawione w kolejnych akapitach oraz na stronach pomocy pbn.

Reguły

Zakwalifikowanie danych o publikacjach z systemu PBN do działu 2 ankiety odbywa się w sposób automatyczny na podstawie kryteriów zdefiniowanych w poniższym dokumencie:

aaaa

Plik z listą reguł

Powyższy diagram prezentuje uproszczony zakres warunków niezbędnych do zakwalifikowania publikacji z systemu PBN do działu 2 ankiety jednostki.

Scenariusze uzupełnienia danych w systemie PBN w obecnej wersji


Identyfikacja autorów

W opracowaniu

45%

Składanie monografii z rozdziałów

W opracowaniu

45%

Uzupełnianie dodatkowych danych na potrzeby kategoryzacji

W opracowaniu

45%

Moduł na potrzeby ankiety jednostki w systemie PBN

W opracowaniu

45%