To jest stara wersja strony!


Jak korzystać z Pomocy

Komunikat

REGULAMIN SERWISU PBN I POLINDEX: Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem Regulamin serwisu Polska Bibliografia Naukowa i POL-index, który obowiązuje od 14 grudnia 2017 r. Od tego dnia korzystanie z PBN-u i POL-indexu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Również założenie nowego konta będzie możliwe dopiero po akceptacji treści regulaminu. regulamn_serwisu_pbn_i_pol-index_2017-12-14.pdf

Komunikat

UWAGA: Archiwalna wersja pomocy jest dostępna pod adresem: http://pbn-pomoc.opi.org.pl/index.php

Czym jest system PBN?
PBN, czyli Polska Bibliografia Naukowa, jest to jeden z podsystemów zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on. Głównym celem systemu PBN jest stworzenie globalnej bazy danych o dorobku publikacyjnym Polskich jednostek naukowych.

Dane do systemu mogą wprowadzać autorzy publikacji w zakresie tworzenia własnej bibliografii naukowej, jak również jednostki naukowe tworzące bibliografię naukową swojej jednostki. Dane te gromadzone są w otwartej części systemu nazywanej modułem repozytoryjnym, do którego może zarejestrować się każda zainteresowana osoba.

Ponadto jednostki naukowe w ramach obowiązku ustawowego określonego ustawą o zasadach finansowania nauki wprowadzają dane o publikacjach, monografiach oraz rozdziałach monografii, którego autorami są pracownicy jednostki lub osoby niezatrudnione w jednostce, ale afiliujące daną publikację do tej jednostki. Dane w tym zakresie wprowadzane są w zamkniętej części systemu nazywanej modułem sprawozdawczym. Dostęp do modułu mają wyłącznie importerzy publikacji mianowani przez kierownika danej jednostki naukowej.

Informacje gromadzone w tzw. module sprawozdawczym posłużą jako element w przygotowaniu ankiety jednostki mającej na celu poddanie jednostki kompleksowej ocenie parametrycznej.

Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.


Moduł Repozytoryjny a Moduł Sprawozdawczy

Polska Bibliografia Naukowa podzielona jest merytorycznie na dwie części Moduł Repozytoryjny i Moduł Sprawozdawczy, natomiast technicznie na dwie aplikacje Aplikację Klasyczną i Nową Aplikację.

Moduł Repozytoryjny jest otwartą dla wszystkich użytkowników częścią PBN w której autorzy mogą prowadzić swoje portfolio naukowe a jednostki mają możliwość zaprezentowania dorobku naukowego swoich pracowników. Wprowadzanie danych do Modułu Repozytoryjnego jest dobrowolne. Dodawanie publikacji do Modułu Repozytoryjnego jest możliwe jedynie z kontekstu klasycznej aplikacji PBN. Więcej o Module Repozytoryjnym przeczytają Państwo tutaj .

Moduł Sprawozdawczy jest częścią systemu w której dokonuje się oficjalnych sprawozdań dorobku naukowego jednostki zgodnie z Rozporządzeniem System Informacji o Nauce. Dostęp do Modułu Sprawozdawczego mają jedynie osoby z rolą Importera Publikacji. Moduł Sprawozdawczy jest dostępny z kontekstu nowej aplikacji PBN (nowa aplikacja obsługuje wyłącznie ten moduł).

Pomoc merytoryczna

Pytania kierowane do Departamentu Nauki MNiSW

Pomoc techniczna

Pytania techniczne kierowane do OPI PIB

Szkolenia z systemu

Szkolenia organizowane i prowadzone przez OPI PIB