Monografia

Informacja

Zakres danych jakie należy wprowadzić zdefiniowany jest w punkcie 2.2 załącznika nr. 1 do rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce

Dane podstawowe - Krok I

Dostępne pola

 • Tytuł książki - Pełny tytuł monografii,
 • Rok publikacji - Rok wydania monografii,
 • Główny język publikacji - Język monografii - wartość słownikowa,
 • Liczba stron - Liczba stron monografii,
 • Numer tomu - Numer tomu,
 • Seria wydawnicza - Seria wydawnicza,
 • Numer w serii wydawniczej - Numer w serii wydawniczej,
 • Numer wydania - Numer wydania,
 • Link do pełnego tekstu - Zewnętrzny odnośnik do pełnego tekstu publikacji,
 • Wydawca - Wydawca monografii,
 • Miejsce wydania - Miejsce wydania monografii,
 • ISBN - Numer ISBN,
 • Identyfikator DOI - Należy podać w przypadku monografii, których elektroniczna wersja jest dostępna w Internecie,
 • Liczba arkuszy - Objętość w arkuszach wydawniczych,
 • Cechy publikacji - Cechy publikacji,
 • Słowa klucze - Słowa klucze.


Po wypełnieniu zakładki należy kliknąć w , aby otworzyć kolejną zakładkę danych.


Autorzy - Krok II

Dostępne pola

 • Imię i nazwisko autora - Jeśli to możliwe należy wybrać osobę z listy podpowiedzi generowanej w oparciu o wprowadzany ciąg znaków. Jeśli szukanej osoby nie ma na liście podpowiedzi, wówczas należy dodać autora poprzez przycisk . Po wprowadzeniu autora należy ją zatwierdzić przyciskiem ,
 • Czy zatrudniony? - Należy zaznaczyć w przypadku, gdy autor jest pracownikiem jednostki naukowej w roku wydania publikacji,
 • Czy afiliowany? - Należy zaznaczyć w przypadku, gdy autor afiliował publikację do danej jednostki naukowej.
 • Liczba pozostałych autorów - Należy wprowadzić liczbę autorów, którzy nie są pracownikami jednostki naukowej oraz nie afiliowali publikacji do niej,
 • Imię i nazwisko redaktora - Jeśli to możliwe należy wybrać osobę z listy podpowiedzi generowanej w oparciu o wprowadzany ciąg znaków. Jeśli szukanej osoby nie ma na liście podpowiedzi, wówczas należy dodać redaktora naukowego poprzez przycisk . Po wprowadzeniu redaktora naukowego należy go zatwierdzić przyciskiem ,
 • Czy zatrudniony? - Należy zaznaczyć w przypadku, gdy redaktor naukowy jest pracownikiem jednostki naukowej w roku wydania publikacji,
 • Czy afiliowany? - Należy zaznaczyć w przypadku, gdy redaktor naukowy afiliował publikację do danej jednostki naukowej.
 • Liczba pozostałych redaktorów - Należy wprowadzić liczbę redaktorów naukowych, którzy nie są pracownikami jednostki naukowej oraz nie afiliowali publikacji do niej.


Po wypełnieniu zakładki należy kliknąć w , aby otworzyć kolejną zakładkę danych.


Konferencja - Krok III

Dostępne pola

 • Prezentowany na konferencji - Należy zaznaczyć jeżeli monografia jest materiałem konferencyjnym,
 • Indeksowana w Scopus - Informacja o indeksowaniu w Scopus,
 • Indeksowana w Web of Science Core Collection - Informacja o indeksowaniu w Scopus w Web of Science Core Collection,
 • Nazwa konferencji (skrócona) - Skrócona nazwa konferencji naukowej,
 • Nazwa konferencji - Pełna nazwa konferencji naukowej,
 • Początek konferencji - Data rozpoczęcia konferencji naukowej,
 • Koniec konferencji - Data zakończenia konferencji naukowej,
 • Lokalizacja konferencji - Miejscowość, w której odbyła się konferencja naukowa,
 • Kraj konferencji - Kraj, w którym odbyła się konferencja naukowa,
 • Lista innych baz czasopism i abstraktów, w których była indeksowana - Informacja o indeksowaniu w innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności.


Po wypełnieniu zakładki należy kliknąć w , aby otworzyć kolejną zakładkę danych.


Abstrakt & Open Access - Krok IV

Dostępne pola

 • Dostępny w Open Access - Należy zaznaczyć, jeżeli monografia dostępna jest w otwartym dostępie,
 • Tryb otwartego dostępu - Sposób, w jaki monografia została udostępniona,
 • Wersja tekstu w otwartym dostępie - Wersja tekstu, która jest dostępna w otwartym dostępie,
 • Licencja otwartego dostępu - Rodzaj otwartej licencji, na jakiej monografia została udostępniona,
 • Czas opublikowania w otwartym dostępie - Data udostępnienia monografia w sposób otwarty.
 • Abstrakt - Abstrakt można wprowadzić poprzez przycisk .


Po wypełnieniu zakładki należy kliknąć w , aby zapisać publikację.