To jest stara wersja strony!


Zmiany w Module Sprawozdawczym PBN --> wersja demo, sierpień 2019


Baza prawna:
  • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ⇒ zwana dalej przepisami wprowadzającymi
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on ⇒ zwane dalej rozporządzenie o POL-on
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej ⇒ zwane dalej rozporządzenie ws. ewaluacji

Informacje ogólne o zmianach

  • Z systemu PBN zniknie możliwość zapisywania publikacji jako „niesprawozdawanych”. Monografie będące źródłem dla raportowanych rozdziałów, mogą od tej pory być częścią sprawozdania. Powinny jednak być oznaczone jako „Monografie z oznaczonym autorstwem rozdziałów”. Monografia znajdujące się obecnie w pracach niesprawozdawanych, nie musza być ręcznie przenoszone. Nastąpi to automatycznie w procesie transferu danych do modelu PBN 2.0.
  • Do systemu zostaną podpięte nowe źródła danych – nowy wykaz czasopism i konferencji oraz wykaz wydawców. Należy podpiąć publikacje do nowych, właściwych źródeł danych co jest warunkiem aby mogły być im przyznawane punkty zgodnie z ministerialnymi wykazami.


Artykuł naukowy ⇒ §9 Rozporządzenia ws. ewaluacji; §2 ust. 10 pkt 4. Rozporządzenia o POL-on

Sekcja dane podstawowe


W sekcji dane podstawowe pojawiają się dwa nowe pola. Obydwa są polami typu „checbox”.

Obecnie lista czasopism podpięta do wersji demo aplikacji PBN zawiera nadal jedynie rekordy z listy „czteroletniej”. W przyszłości możliwe są dwa rozwiązania:

  • Umożliwienie korzystania z dwóch, niepołączonych ze sobą listy ⇒ z listy czteroletniej jeśli rok publikacji to 2017-2018 oraz z nowego wykazu jeśli rok publikacji to 2019-2020;
  • Scalenie dwóch list i w przypadku czasopism znajdujących się zarówno na liście czteroletniej jak i na nowym wykazie i przyznawanie publikacji punktów w zależności od roku jej wydania.

W nowej wersji wyłączona zostaje możliwość ręcznego ujednolicania czasopism. Nie będzie więc możliwości zaraportowania przy publikacji danych czasopisma nieznajdującego się na wykazie ministerialnym (dot. zarówno listy czteroletniej jak i nowego wykazu) i podpięcia do niego punktowanego czasopisma.

LP Pole Opis Nowe pole? Podstawa prawna Komentarz
1 DOI Identyfikator DOI publikacji NIE Rozp. o POL-on
2 Nazwa czasopisma Informacje o czasopiśmie NIE Rozp. o POL-on Czasopismo można wybrać z listy. Lista zawiera czasopisma z ministerialnych wykazów. Tylko przy wyborze czasopisma z listy (co jest równoznaczne z dowiązaniem do publikacji rekordu z ministerialnego wykazu) do publikacji będą mogły być przypisane punkty wynikające z wykazu czasopism. Jeśli naszego czasopisma nie ma na wykazie, należy dodać czasopismo za pomocą przycisku „Nie ma na liście”.
3 Tytuł artykułu Tytuł artykułu naukowego NIE Rozp. o POL-on
4 Rok publikacji Rok opublikowania publikacji NIE Rozp. o POL-on Pole powinno być uzupełnione datą pierwszej publikacji w formie ostatecznej. Należy wziąć pod uwagę, że rok publikacji może zostać zweryfikowany z zasobami baz danych WoS, Scopus czy biblioteki Narodowej.
5 Czasopismo ujęte w jednej z baz… Informacja czy czasopismo, którego pochodzi artykuł, było ujęte w roku opublikowania artykułu jednej z baz: Scopus (czasopismo aktywne), Science CI Expanded, Social Sicences CI, Arts&Humanities CI, Emerging Sources CI. TAK Przepisy wprowadzające Pole typu checkbox. Pole powstało w związku z art. 324 ust 2a przepisów wprowadzających i będzie brane pod uwagę tylko dla publikacji z lat 2017-2018.
6 Główny język publikacji NIE Wartość słownikowa – należy wybrać z listy.
7 Numer zeszytu NIE Rozp. o POL-on
8 Strony od-do NIE Rozp. o POL-on
9 Numer tomu NIE Rozp. o POL-on
10 Link do pełnego tekstu Adres strony internetowej zawierającej pełny tekst artykułu naukowego albo adres strony internetowe zawierającej informacje o artykule. NIE Rozp. o POL-on
11 Artykuł recenzyjny Informacja czy artykuł ma charakter artykułu recenzyjnego TAK Rozp. o POL-on Pole typu checkbox. Należy zaznaczyć, jeśli artykuł jest recenzyjny.
12 Cechy publikacji Wymienione cechy artykułu naukowego (np. artykuł przeglądowy) NIE
13 Słowa kluczowe Słowa kluczowe w określonym języku NIE


Sekcja autorzy


Z sekcji autorzy usunięto możliwość wprowadzania liczby nieafiliowanych i niezatrudnionych autorów. Zgodnie z rozporządzeniem o POL-on do systemu należy zaraportować wszystkich autorów publikacji naukowej (dot. Również monografii i rozdziałów) wraz z ich numerami ORCID (jeśli te są znane). System, na podstawie zaraportowanych danych, sam wylicza liczbę wszystkich autorów publikacji naukowej, która będzie ważna w procesie ewaluacji osiągnięcia.

Jeśli autor samodzielnie połączył swoje konto PBN z kontem w ORCID i osoba z POL-on, po wybraniu tego autora z listy jego numer ORCID jest dodawany automatycznie i nie można go edytować. Jeśli autor nie wykonał takich połączeń, jego numer ORCID można wprowadzić ręcznie. Taki ręcznie wprowadzony numer nie zapisuje się przy autorze na stałe a jedynie w tej konkretnej, raportowanej publikacji.

Pracownicy i doktoranci o których informacje znajdują się w systemie POL-on, powinni być wybierani z dostępnej w systemie listy. Osoby z poza POL-on można wprowadzić za pomocą przycisku „NIE MA NA LIŚCIE”.


Sekcja konferencja


Artykuły, które będą miały zaraportowane dane o konferencji naukowej będą kwalifikowane przez system jak materiały konferencyjne, nawet jeśli podano dla nich informacje o czasopiśmie. Przy ewaluacji takiego osiągnięcia pomijana będzie informacja o czasopiśmie a barana pod uwagę informacja o konferencji ⇒ jeśli konferencja pochodzi z listy konferencji przyznana będzie punktacja zgodnie z wykazem, jeśli nie, zgodnie z rozporządzeniem o ewaluacji, punkty nie będą przyznawane.

Sekcja konferencja uaktywnia się po zaznaczeniu pola typu checkbox „Materiał konferencyjny”.

LP Pole Opis Nowe pole? Podstawa prawna Komentarz
1 Materiał konferencyjny Informacja czy artykuł został opublikowany w recenzowanych materiałach z konferencji naukowej NIE Rozp. o POL-on Pole typu checkbox. Uaktywnia do uzupełnienie całą sekcję konferencja. Należy zaznaczyć dla artykułów będących materiałem konferencyjnych.
3 Nazwa konferencji Nazwa konferencji z której pochodzi artykuł NIE Rozp. o POL-on Konferencje będzie można wybrać analogicznie jak czasopismo. System będzie prezentował użytkownikowi listę konferencji z ministerialnego wykazu.
3 Recenzowane materiały z konferencji uwzględnionej w WoSCC Informacja czy materiał konferencyjny był opublikowany w ostatecznej formie w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej uwzględnionej w roku publikacji w bazie czasopism i abstraktów Web of Sciecne Core Collection TAK Przepisy wprowadzające Pole typu checkbox. Pole powstało w związku z art. 324 ust 2b przepisów wprowadzających i będzie brane pod uwagę tylko dla publikacji z lat 2017-2018.
4 Początek konferencji NIE Rozp. o POL-on
5 Koniec konferencji NIE Rozp. o POL-on
6 Lokalizacja konferencji NIE Rozp. o POL-on
7 Kraj konferencji NIE Rozp. o POL-on


Sekcja Open Access


Do sekcji dotyczącej otwartego dostępu zostało dodane pole z datą udostepnienia publikacji w sposób otwarty. Sekcja jest aktywna po zaznaczeniu pola typu checbox „Dostępny w Open Access”.

LP Pole Opis Nowe pole? Podstawa prawna Komentarz
1 Dostępny w OpenAccess Informacja o tym, czy artykuł jest w otwartym dostępie NIE Rozp. o POL-on Pole słownikowe
2 Tryb otwartego dostępu Sposób w jaki artykuł naukowy został udostępniony w otartym dostępie NIE Rozp. o POL-on Pole słownikowe
3 Wersja tekstu w otwartym dostępie NIE Rozp. o POL-on Pole słownikowe
4 Licencja otwartego dostępu NIE Rozp. o POL-on Pole słownikowe
5 Czas opublikowania w otwartym dostępie NIE Rozp. o POL-on Pole słownikowe
6 Data udostępnienia w sposób otarty TAK Rozp. o POL-on Należy podać datę dzienną

Monografia naukowa ⇒ §10 Rozporządzenia ws. ewaluacji; §2 ust. 10 pkt. 5 Rozporządzenia o POL-on

Sekcja dane podstawowe


W sekcji dane podstawowe pojawiają się trzy nowe pola. Dodana zostaje również możliwość wyboru wydawcy z listy wydawców z wykazu ministerialnego.

LP Pole Opis Nowe pole? Podstawa prawna Komentarz
DOI Identyfikator DOI publikacji NIE Rozp. o POL-on
Tytuł książki Tytuł monografii naukowej NIE Rozp. o POL-on
Rok publikacji Rok opublikowania publikacji NIE Rozp. o POL-on Pole powinno być uzupełnione datą pierwszej publikacji w formie ostatecznej. Należy wziąć pod uwagę, że rok publikacji może zostać zweryfikowany z zasobami baz danych WoS, Scopus czy biblioteki Narodowej.
Główny język publikacji NIE Wartość słownikowa – należy wybrać z listy.
Monografia stanowi przekład Informacja o tym, czy monografia naukowa jest przekładem TAK Rozp. o POL-on W przypadku kiedy raportowana monografia jest przekładem należy zaznaczyć odpowiednio: „na język polski” ⇒ kiedy monografia jest przekładem na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub „na inny język nowożytny” ⇒ kiedy monografia jest przekładem na inny język nowożytny działa istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
Monografia stanowi edycję naukową tekstu źródłowego TAK Rozp. o POL-on Pole typu checkbox. Należy zaznaczyć w przypadku kiedy raportowana monografia stanowi edycję naukowa tekstu źródłowego.
Monografia z oznaczonym autorstwem rozdziałów Informacja o tym, czy monografia składa się z rozdziałów, które posiadają wskazanych autorów TAK Pole typu checbox. Należy zaznaczyć w przypadku, kiedy raportowana monografia składa się z rozdziałów dla których określono autorów (np. https://www.opi.org.pl/Wydawnictwa/newsId/290.html ). Zaznaczenie pola ma wpływ na sekcje „Autorzy” raportowanej monografii. Dla klasycznej monografii w sekcji tej dostępne do uzupełnienia są pola „autorzy” i „redaktorzy”. Dla monografii z oznaczonym autorstwem rozdziałów w sekcji tej znajdować się będzie pole „redaktorzy” i do wprowadzenia ręcznie liczbę autorów ze wszystkich rozdziałów monografii. Imiona i nazwiska autorów powinny pochodzić zaś z zaraportowanych rozdziałów, podpiętych do tej monografii.
Numer tomu NIE Rozp. o POL-on
Link do pełnego tekstu Adres strony internetowej zawierającej pełny tekst monografii albo adres strony internetowe zawierającej informacje o monografii. NIE Rozp. o POL-on
Wydawnictwo Informacja o wydawcy monografii NIE Rozp. o POL-on Wydawnictwo można wybrać z listy. Lista zawiera wydawnictwa z ministerialnego wykazu. Tylko przy wyborze wydawnictwa z listy (co jest równoznaczne z dowiązaniem do publikacji rekordu z ministerialnego wykazu) do publikacji będą mogły być przypisane punkty wynikające z wykazu wydawnictw.
ISBN Numer ISBN monografii NIE Rozp. o POL-on
ISSN Numer ISSN monografii NIE Rozp. o POL-on
ISMN Numer ISMN monografii NIE Rozp. o POL-on
Cechy publikacji Wymienione cechy monografii NIE
Słowa kluczowe Słowa kluczowe w określonym języku NIE


Sekcja autorzy


Kształt sekcji „Autorzy” dla monografii będzie zależny od informacji podanych w sekcji dane podstawowe. Domyślnie, będą tam dostępne pola „Autorzy” i „Redaktorzy”. Jednak jeśli:

  • monografia stanowi przekład ⇒ dostępne będą pola „Autorzy przekładu” oraz „Redaktorzy przekładu”;
  • monografia jest z oznaczonym autorstwem rozdziałów ⇒ dostępne będą pola „Redaktorzy” (informacja o autorach poszczególnych rozdziałów będzie pochodzić z zaraportowanych rozdziałów) oraz pole „liczba autorów wszystkich rozdziałów” mające na celu umożliwienie sprawdzenia jaki procent autorów z wszystkich rozdziałów stanowią autorzy podmiotu (na podstawie zaraportowanych poszczególnych rozdziałów).


Sekcja konferencje


Sekcja została usunięta dla monografii.


Sekcja Open Access


Sekcja tożsama jak w przypadku artykułu naukowego.

Rozdział ⇒ §2 ust. 10 pkt. 6 Rozporządzenia ws. POL-on

Sekcja książka


W sekcji należy wskazać zaraportowaną wcześniej książkę, z której pochodzi rozdział.


Sekcja dane podstawowe


W sekcji tej raportujemy jedyne podstawowe informacje o rozdziale (reszta informacji np. data opublikowania będzie pochodzić z wybranej w poprzedniej sekcji książki).

LP Pole Opis Nowe pole? Podstawa prawna Komentarz
DOI Identyfikator DOI publikacji NIE Rozp. o POL-on
Tytuł rozdziału Tytuł rozdziału NIE Rozp. o POL-on
Cechy publikacji Wymienione cechy publikacji NIE
Słowa kluczowe Słowa kluczowe w określonym języku NIE