Zarządzanie kontem

Nowa Aplikacja PBN umożliwia zalogowanie się każdemu posiadaczowi konta systemowego (bez konieczności posiadania jakiejkolwiek roli systemowej) i zarządzanie swoim kontem za jej pośrednictwem.

Przycisk dostępu do ekranu „Twoje konto” umieszczony jest w prawym górnym rogu.

Ekran podzielono na 4 sekcje:

  1. Informacje podstawowe konta (z możliwością edycji imienia i nazwiska)
  2. Autentykacja dwuetapowa
  3. Informacja o powiązaniu konta z rekordem osoby w systemie POL-on
  4. Informacja o powiązaniu konta z profilem ORCID

Informacje podstawowe konta

Sekcja zawiera dane wprowadzone przez użytkownika w czasie rejestracji konta w systemie PBN. Polami dostępnymi dla edycji przez użytkownika są imię i nazwisko.

Autentykacja dwuetapowa

Autentykacja dwuetapowa służy dodatkowemu zabezpieczeniu dostępu do konta PBN. Po aktywowaniu tej usługi, niemożliwe będzie zalogowanie sie do systemu bez podania dodatkowego hasła z urządzenia mobilnego na którym zainstalowano aplikację obsługująca klucze TOTP.

Jak uaktywnić autentykacje dwuetapową?
  1. Należy kliknąć przycisk „WŁĄCZ” w sekcji autentykacji dwuetapowej
  2. Następnie, na urządzenie mobilne, należy pobrać aplikację obsługującą TOTP i za jej pomocą zeskanować kod QR
  3. Na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się kod, który należy wprowadzić w sekcji autentykacji dwuetapowej w PBN i wybrać przyciks „UAKTYWNIJ”
  4. Po aktywowaniu usługi, przy następnym logowaniu, system będzie wymagał użytkownika podana kodu z aplikacji z urządzenia mobilnego

Wyłączenie autentykacji dwuetapowej możliwe jest z kontekstu zalogowanego użytkownika w tym samym miejscu w którym nastąpiło jej aktywowanie.

Powiązanie konta z rekordem osoby w systemie POL-on

Jeśli nasze konto użytkownika PBN nie jest powiązane z rekordem osoby w POL-on, w sekcji 3 ekranu „Twoje konto” nie będziemy widzieli informacji o swoich danych osobowych. Zamiast nich system wyświetli nam taki element:

Jeśli użytkownik widnieje w rejestrach pracowników lub doktorantów systemu POL-on może dokonać powiązania konta w osoba z POL-on. W tym calu należy wprowadzić swój numer pesel (lub numer dokumentu tożsamości* w przypadku cudzoziemców nieposiadających numer pesel). Po wprowadzeniu wartości należy wybrać przycisk „PODŁĄCZ IDENTYFIKATOR POL-ON”.

Informacja

Baza osób systemu POL-on oparta jest o wykaz pracowników naukowych, nauczycieli akademickich i doktorantach z systemu POL-on. Powiązania z bazą autorów POL-on za pomocą nr PESEL (lub numeru dokumentu) Użytkownik możne dokonać tylko dla jednego konta.

*Należy wprowadzić dwuliterowy kod kraju, który wydał dokument a następnie (bez żadnej spacji) numer dokumentu w identycznej formie jaka wprowadzono do systemu POL-on. Np: - kraj wydania dokumentu „Polska”, numer dokumentu w POL-on „123xyx123” – w okienko należy wprowadzić „PL123xyx123”

Powiązanie konta z profilem ORCID

Sposób powiązania konta w systemie PBN z numerem ORCID ID został opisany tutaj.

Powiązanie z POL-on

Jeśli użytkownik figuruje w rejestrach osób w POL-on (jest pracownikiem lub doktorantem figurującym w rejestrach POL-on)powinien powiązań swoje konto systemowe PBN zarówno z numerem ORCID ID jak i z rejestrami POL-on. Dzięki wykonaniu tych dwóch czynności możliwe będzie przesłanie przez system PBN numeru ORCID do POL-on (jest to niezbędne na potrzeby ewaluacji) czy prowadzenie profilu autora, powiązanie konta z autorem z Modułu Analitycznego PBN oraz przywiązanie numeru ORCID ID do PBN ID (a tym samym umożliwienie systemowi powiązanie pomiędzy ORCID ID a osobą w rejestrach POL-on).