Powiązanie konta PBN z osobą w bazie autorów systemu POL-on

Baza osób systemu POL-on oparta jest o wykaz pracowników naukowych i nauczycieli akademickich systemu POL-on oraz rejestrze doktorantów. Identyfikacja w bazie systemu POL-on odbywa się poprzez powiązanie osoby z jej numerem PESEL (lub numerem dokumentu dla cudzoziemców nieposiadających pesel). Użytkownik powiązany z bazą autorów systemu POL-on posiada przede wszystkim uprawnienia do potwierdzenia lub zaprzeczenia autorstwa swoich publikacji. W celu powiązania konta z bazą autorów, niezbędne jest wykonanie poniższych kroków:


Krok I

  • Należy zalogować się do systemu PBN klikając na przycisk „Zaloguj” znajdujący się w prawym górnym rogu strony,
  • Następnie wybrać zakładkę „Moje publikacje” (1) w menu użytkownika,
  • Następnie należy kliknąć przycisk „Zidentyfikuj się w bazie autorów” (2)


Krok II

  • Wyświetli się okienko gdzie należy wprowadzić swój numer PESEL (lub nr dokumentu*) i kliknąć na przycisk „Dowiąż się”. Jeśli osoba o takim numerze PESEL jest już w bazie osób systemu POL-on, nastąpi dowiązanie konta PBN do zidentyfikowanej osoby.

*Należy wprowadzić dwuliterowy kod kraju, który wydał dokument a następnie (bez żadnej spacji) numer dokumentu w identycznej formie jaka wprowadzono do systemu POL-on. Np: - kraj wydania dokumentu „Polska”, numer dokumentu w POL-on „123xyx123” – w okienko należy wprowadzić „PL123xyx123”

Informacja

Baza osób systemu POL-on oparta jest o wykaz pracowników naukowych, nauczycieli akademickich i doktorantach z systemu POL-on. Powiązania z bazą autorów POL-on za pomocą nr PESEL (lub numeru dokumentu) Użytkownik możne dokonać tylko dla jednego konta.