Wyjaśnienia i interpretacje

Komunikat

Uwaga! wyjaśnienia i interpretacje uzgadniane są z pracownikami Departamentu Nauki MNiSW.

Wpis z dnia 21.02.2017 r.

Szanowni Państwo!

W odniesieniu do licznych pytań o termin 28 II 2017 r. uprzejmie informujemy, że taki termin sprawozdania prac wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce z późniejszymi zmianami. Po tym dniu nastąpi archiwizacja wszystkich przeznaczonych do tego publikacji (tj. wszystkich z modułu sprawozdawczego lub, jeśli zamknięto sprawozdanie w aplikacji klasycznej, wszystkich objętych tym sprawozdaniem).

Zarazem przypominamy, że analogicznie do poprzednich okresów sprawozdawczych nie wiąże się to z zablokowaniem edycji wprowadzonych danych ani brakiem możliwości wprowadzania nowych publikacji. Przestrzegamy terminów określonych przepisami prawa, ale nie idzie za tym żadna blokada techniczna w systemie.

Przypominamy również, że powyższy termin nie ma żadnego związku z kategoryzacją jednostek, przeprowadzaną na podstawie rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. Termin składania ankiety jednostki został ustalony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 25 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje w tej sprawie oraz dokładna instrukcja korzystania z poszczególnych modułów systemu zostały udostępnione Państwu w wydanych podręcznikach użytkownika (ankieta jednostki w systemie PBN, moduł danych do ankiety jednostki w systemie PBN).

Nieśmiało, ale gorąco prosimy o ich uważną lekturę – na podstawie korespondencji z użytkownikami jesteśmy zmuszeni stwierdzić, że taka lektura mogłaby rozwiać bardzo wiele wątpliwości zgłaszanych w systemie pomocy oraz mejlowo.

Wpis z dnia 04.11.2016 r.

W związku z informacjami o oferowaniu przez różne podmioty usług związanych z przygotowaniem jednostek naukowych do procesu oceny parametrycznej za lata 2013-2016 uprzejmie wyjaśniamy, że obecnie obsługę informatyczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w zakresie procesu kategoryzacji jednostek naukowych prowadzi Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Ministerstwo nie odpowiada za usługi oferowane w tym zakresie przez inne podmioty. Decyzje o korzystaniu z usług doradztwa jednostki naukowe mogą podejmować wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Departament Nauki w MNiSW

Wpis z dnia 09.08.2016 r.

Szanowni Państwo!

W związku z opublikowaniem 30 VII 2016 r. na stronie głównej PBN interpretacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej wprowadzania danych autorów do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej informujemy o pojawieniu się w strukturze danych wprowadzanych do ww. modułu pola pozostali redaktorzy. W związku z tym należy dokonać weryfikacji i ewentualnej korekty wprowadzonych już danych tak, by istniało rozróżnienie między liczbą pozostałych autorów a liczbą pozostałych redaktorów. Rozróżnienie to jest istotne dla procesu oceny jednostki naukowej.

Informacje dodatkowe

W związku z powyższym zmienił się również plik XML Schema, opisujący poprawny format danych importowanych do Modułu Sprawozdawczego – pojawia się nowe pole <other-editors>. Aktualny plik można pobrać tutaj.
Zgodnie z wytycznymi MNiSW odnośnie do wprowadzania informacji o redaktorach naukowych w przypadku rozdziałów (ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r.), wprowadzając informacje o rozdziałach, należy każdorazowo podawać dane redaktorów naukowych całej monografii, nie zaś redaktorów poszczególnych rozdziałów.

Wpis z dnia 30.07.2016 r.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, jednostki naukowe powinny przekazywać oraz aktualizować dane o publikacjach w czasopismach naukowych, monografiach naukowych oraz rozdziałach w monografiach autorstwa pracowników danej jednostki naukowej oraz osób niebędących pracownikami tej jednostki, które afiliowały daną publikację do tej jednostki. W związku z powyższym odnośnie publikacji w czasopismach naukowych przekazanych w systemie PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej), w module sprawozdawczym powinny być podane:

a) Imiona i nazwiska wszystkich autorów będących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania publikacji (niezależnie od afiliacji),
b) Imiona i nazwiska autorów niebędących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania publikacji, którzy afiliowali daną publikację do tej jednostki,
c) Liczba pozostałych autorów niewymienionych z imienia i nazwiska w punktach a i b.

Analogicznie w przypadku monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych przekazanych w systemie PBN, w module sprawozdawczym należy podać:

a) Imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz redaktorów naukowych będących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania monografii lub rozdziału w monografii (niezależnie od afiliacji),
b) Imiona i nazwiska autorów oraz redaktorów naukowych niebędących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania monografii lub rozdziału w monografii, którzy afiliowali daną publikację do tej jednostki,
c) Liczbę pozostałych autorów oraz liczbę pozostałych redaktorów naukowych niewymienionych z imienia i nazwiska w punktach a i b.

UWAGA!
Suma autorów wprowadzonych z imienia i nazwiska oraz liczby pozostałych autorów powinna być równa całkowitej liczbie autorów danej publikacji (punkty a+b+c). Suma redaktorów naukowych wprowadzonych z imienia i nazwiska oraz liczby pozostałych redaktorów naukowych powinna być równa całkowitej liczbie redaktorów naukowych danej monografii lub rozdziału w monografii (punkty a+b+c).

Informacje dodatkowe:
Informujemy, że zgodnie z przepisami zarówno obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014, poz. 1126), jak i rozporządzenia w tej samej sprawie z dnia 27 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2015) całkowita liczba autorów brana jest pod uwagę przy wyliczaniu wagi oraz punktacji danej publikacji w procesie kompleksowej oceny jednostki naukowej. Zawyżanie tej liczby może skutkować obniżeniem punktacji. Ponadto zaniżenie całkowitej liczby autorów (liczba niezgodna ze stanem faktycznym) może skutkować odrzuceniem danej publikacji, monografii lub rozdziału w monografii w procesie kompleksowej oceny jednostki naukowej.