Podstawy prawne i terminy

Informacje na stronie dotyczą Modułu Sprawozdawczego PBN, który jako jedyna cześć systemu PBN jest regulowany prawnie.

Termin wprowadzenia i aktualizacji danych:

Dwa razy w roku według stanu na dzień:

1) 30 czerwca – w terminie do końca sierpnia danego roku;
2) 31 grudnia – w terminie do końca lutego następnego roku.

Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki

Przepis przejściowy

Art. 9.
Jednostki naukowe, o których mowa w art. 4c ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzą do Systemu Informacji o Nauce dane i informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.

Jednostki zobowiązane do wprowadzania danych:

Wszystkie jednostki, które posiadają kategorię naukową i ubiegają się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki.