Role w systemie PBN

Jedyną rolą umożliwiającą dostęp do modułu sprawozdawczego jednostki naukowej oraz możliwość wywiązania się z obowiązku ustawowego jest rola importera publikacji. Rolę tą może nadać pracownik instytucji posiadający rolę INST_ADM (w przypadku uczelni) lub INST_NAUK_ADM (w przypadku instytutów naukowych) w systemie POL-on. Rolę Importera publikacji nadaje się z poziomu systemu PBN.


Zestawienie uprawnień w systemie:

Użytkownik niezalogowany

Użytkownik niezalogowany jest to osoba przeglądająca stronę PBN bez zalogowania do systemu (nieposiadająca konta). Taki użytkownik może przeglądać dane wprowadzone do systemu w zakresie modułu repozytoryjnego (PBN-R) oraz modułu sprawozdawczego (PBN-S).

Użytkownik zalogowany

Użytkownik zalogowany posiada konto w systemie PBN, ale nie posiada żadnych uprawnień instytucjonalnych. Może to być np. naukowiec, który ma swobodny dostęp do bazy PBN, może zarządzać swoim kontem (generowanie nowego hasła, edycja danych w profilu publicznym). Posiada również możliwość dodawania publikacji do PBN oraz edytowania wprowadzonych publikacji.

W celu jednoznacznego zidentyfikowania można powiązać się z bazą autorów systemu POL-on poprzez podanie numeru PESEL. Użytkownik powiązany z bazą autorów systemu POL-on posiada przede wszystkim uprawnienia do potwierdzenia lub zaprzeczenia autorstwa swoich publikacji.

Manager bibliografii

Główną rolą Managera Bibliografii jest zarządzanie oficjalną bibliografią jednostki naukowej. Do głównych zadań Managera Bibliografii należą:

 • potwierdzanie afiliacji publikacji w imieniu danej jednostki naukowej (podczas wprowadzania publikacji do bazy PBN, od razu zostanie potwierdzona afiliacja publikacji do danej jednostki naukowej),
 • edytowanie danych danej jednostki.

Manager Bibliografii może również:

 • zarządzać swoim kontem (generowanie nowego hasła, edycja danych w profilu publicznym),
 • dodawać publikacje do PBN i edytować publikacje wprowadzone.

Importer publikacji

Użytkownik posiadający konto w systemie PBN, będący importerem publikacji do modułu sprawozdawczego (PBN-S). Użytkownik posiadający taką rolę został oficjalnie oddelegowany do sprawozdawczości jednostki w zakresie danych PBN, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Importer Publikacji odpowiada za wprowadzanie danych sprawozdawczych jednostki naukowej do Modułu Sprawozdawczego. Do jego obowiązków należy:

 • eksport danych jednostki naukowej z bazy PBN,
 • import danych, wprowadzanie danych, edycja danych i przeglądanie,
 • generowanie plików XML, XLS i HTML oraz pobieranie raportów sprawozdanych publikacji w Module Sprawozdawczym.

Importer Publikacji może również:

 • zarządzać swoim kontem w systemie PBN (generowanie nowego hasła, edycja danych w profilu publicznym),
 • dodawać publikacje do PBN i edytować wprowadzone publikacje.

Aby otrzymać rolę Importera Publikacji należy uzyskać stosowne upoważnienie od kierownika jednostki naukowej. Wynika to z tego, iż zgodnie z art. 4c pkt. 6 Ustawy o zasadach finansowania nauki „Za prawidłowość, rzetelność i terminowość danych i informacji wprowadzanych do Systemu odpowiada kierownik jednostki naukowej”. Po uzyskaniu upoważnienia należy skontaktować się z uczelnianym administratorem jednostki (osobą o roli INST_ADM lub INST_NAUK_ADM w systemie POLon), który nada rolę wg. procedury opisanej w pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/informacje/konta_w_systemie/zarzadzanie_kontami

Przedstawiciel czasopisma

Główną rolą Przedstawiciela Czasopisma jest składanie ankiety ewaluacyjnej danego czasopisma oraz wprowadzanie danych do systemu POL-index. Użytkownik z tą rolą może również:

 • nadawać i odbierać rolę Przedstawiciela Czasopisma innym Użytkownikom dla danego czasopisma,
 • korygować ankietę ewaluacyjną danego czasopisma,
 • edytować dane profilu czasopisma w okresie składania ankiet,
 • eksportować artykuły danego czasopisma z systemu PBN i importować artykuły do systemu POL-index. Tylko i wyłącznie Przedstawiciel Czasopisma posiada możliwość edycji artykułów w systemie POL-index.

Przedstawiciel Redakcji Czasopisma może również:

 • zarządzać swoim kontem w systemie PBN (generowanie nowego hasła, edycja danych w profilu publicznym),
 • dodawać publikacje do PBN i edytować publikacje wprowadzone.

Administrator Instytucji

Użytkownik posiadający rolę INST_ADM (w przypadku uczelni) lub INST_NAUK_ADM (w przypadku instytutów naukowych) w systemie POL-on. Uprawnienia nadaje upoważniony pracownik Ministerstwa (MIN_ADM) lub inny administrator jednostki - szczegóły: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/konta_w_systemie

Kompetencjami INST_ADM lub INST_NAUK_ADM jest m.in. zarządzanie rolami z poziomu panelu administracyjnego w jednostce po zalogowaniu w PBN - szczegóły: https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/informacje/konta_w_systemie/zarzadzanie_kontami