Najważniejsze informacje - adresy stron internetowych

Strona główna ekosystemu PBN i POL-index

Moduł Sprawozdawczy PBN

Moduł Repozytoryjny PBN

Polska Bibliografia Naukowa – publikacje, naukowcy, czasopisma

Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. Systemy PBN oraz POL-index administrowane są przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Polska Bibliografia Naukowa jest systemem składającym się z dwóch głównych części - Modułu Repozytoryjnego i Modułu Sprawozdawczego. PBN współpracuje również (wymieniając dane o czasopismach i użytkownikach) z systemem POL-index. Niejsze strony pomocy skupiają sie w całosci an dwóch modułach systemu PBN. Strony pomocy POL-index znajdują się tutaj.


PBN - podział techniczny i merytoryczny

Na system Polskiej Bibliografii Naukowej składają się dwie aplikacje - Klasyczna oraz Nowa. Aplikacje różnią się obsługiwaną przez siebie zwartością.

Klasyczna Aplikacja obsługuje Moduł Repozytoryjny PBN zawierający osobiste, zarządzane przez autorów profile oraz profile instytucji. Wprowadzanie danych do Klasycznej aplikacji PBN jest fakultatywne i nie wynika z żadnego aktu prawnego.

Nowa Aplikacja PBN obsługuje Moduł Sprawozdawczy PBN będacy miejscem, gdzie jednostki naukowe realizują obowiązek sprawozdawczy zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. W związku z formalnym charakterem danych wprowadzanych do Nowej Aplikacji PBN, dane te są wykorzystywane w procesie ewaluacji jednostek naukowych (ankieta jednostki).

Podział techniczny – utworzenie Nowej Aplikacji – jest spowodowany koniecznością modernizacji funkcjonalności dostępnych w obrębie systemu a niezbędnych dla realizowania procesu oficjalnej sprawozdawczości jednostek naukowych, koniecznością modernizacji interfejsów użytkownika oraz potrzebą rozwijania systemu o nowe funkcje i moduły (jak np. Moduł Danych do Ankiety Jednostki, Moduł Analityczny).


Moduł Repozytoryjny

Moduł Repozytoryjny przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników systemu, którzy mogą w nim wyszukiwać informacje o publikacjach. Nie jest on regulowany prawnie i nie posiada wytycznych co do zakresu raportowanych danych czy tez określenia z jakich lat mają pochodzić publikacje w nim umieszczane.

Informacje o publikacjach umieszczane są w nim dobrowolnie głównie przez naukowców w celu zwiększenia widoczności ich dorobku publikacyjnego. Jego głównym przeznaczeniem jest udostępnienie przestrzeni dla użytkowników indywidualnych na stworzenie i utrzymywanie swojej publicznie dostępnej bibliografii (profil autora) oraz pełnienie funkcji repozytorium gromadzącego pełne teksty publikacji.

Moduł Repetytoryjny dostępny jest pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/, a jego wersja testowa (do testów dla użytkowników) pod adresem https://pbn-test.opi.org.pl/sedno-webapp/ .

Zrzut ekranu ze strony głównej Modułu Repozytoryjnego:


Moduł Sprawozdawczy

Moduł Sprawozdawczy jest najważniejszą częścią systemu PBN ponieważ jest narzędziem dedykowanym do wypełnienia sprawozdawczości ustanowionej Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Z jego zasobów pochodzą również dane publikacyjne służące ewaluacji jednostek naukowych.

Zgodnie z tymi aktami prawnymi, jednostki naukowe mają obowiązek wprowadzania informacji o publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej jednostki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Na podstawie aktów prawnych określono również cykliczność obowiązku sprawozdawczego oraz zakres informacji jakie musi obsługiwać Moduł Sprawozdawczy PBN.

Dostęp do odczytu danych wprowadzonych do Modułu Sprawozdawczego PBN jest otwarty dla wszystkich. Dostęp z możliwością dodawania danych oraz ich edycji jest zastrzeżony dla osób delegowanych przez kierownika danej jednostki naukowej do zadań związanych z opisaną wyżej sprawozdawczością (osób z rolą Importer Publikacji).

Po zalogowaniu Moduł Sprawozdawczy prezentuje dane o publikacjach z kontekstu instytucji której przedstawicielem jest zalogowany użytkownik jednak nadal możliwe jest wyszukiwanie publikacji w kontekście całego systemu.

Główne zadania Modułu Sprawozdawczego:

 • zbieranie danych o publikacjach
  1. za pomocą interfejsu WWW od użytkowników z odpowiednią rola systemową (uprawnionych przez kierownika danej jednostki naukowej)
  2. za pomocą importu z XML
 • umożliwienie transportowania do jego zasobów publikacji z Modułu Repozytoryjnego
 • zbieranie danych dla potrzeb procesu ewaluacji jednostek (w tym udostępnianie danych dla systemów zewnętrznych obsługujących proces ewaluacji jednostek)
 • udostępnianie raportów ze zbiorów wprowadzonych danych
 • łączenie wprowadzonych danych z innymi danymi w dyspozycji systemu PBN, w tym
  1. przypisywanie punktacji ministerialnej do wprowadzonych czasopism
  2. łączenie autorów z osobami z rejestru pracowników systemu POL-on
 • udostępnianie danych dla innych systemów oraz innych modułów systemu PBN w celu przeprowadzenia procesu ewaluacji dorobku publikacyjnego jednostek naukowych
 • analiza zbieranych danych w przekroju: Kraj, Instytucja, Autor.

Moduł Sprawozdawczy dostępny jest pod adresem https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/, a jego wersja testowa (do testów dla użytkowników) pod adresem https://pbn-demo.opi.org.pl/pbn-report-web/.

Zrzut ekranu ze strony głównej Modułu Sprawozdawczego: