Ankieta jednostki za lata 2013-2016

Komunikat

W związku z informacjami o oferowaniu przez różne podmioty usług związanych z przygotowaniem jednostek naukowych do procesu oceny parametrycznej za lata 2013-2016 uprzejmie wyjaśniamy, że obecnie obsługę informatyczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w zakresie procesu kategoryzacji jednostek naukowych prowadzi Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Ministerstwo nie odpowiada za usługi oferowane w tym zakresie przez inne podmioty. Decyzje o korzystaniu z usług doradztwa jednostki naukowe mogą podejmować wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Departament Nauki w MNiSW

Komunikat

ANKIETA JEDNOSTKI W PBN: Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem Moduł Danych Do Ankiety Jednostki W PBN - Podręcznik Użytkownika modul_danych_do_ankiety_jednostki_w_pbn.pdf

Komunikat

ANKIETA JEDNOSTKI W PBN: Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem Parametryzacja w PBN - Podręcznik Użytkownika parametryzacja_w_pbn_-_podrecznik_uzytkownika.pdf

DODATKOWE INFORMACJE

Pola tom, zeszyt, numery stron

W związku z wymagalnością przez Rozporządzenie ws. Ewaluacji pól takich jak tom lub zeszyt czy numerów stron dla artykułów w czasopismach i materiałów konferencyjnych wydanych w formie artykułów w czasopismach, przy jednoczesnym, częstym braku tych atrybutów dla publikacji wydanych np. w formie elektronicznej zaleca się aby do systemu PBN pola te wprowadzać wypełniając je informacją ‘brak’.

System PBN przyjmie publikacje z tak wypełnionymi polami i będą mogły one zostać przekazane do ankiety jednostki.

UWAGA! Raportowanie pól w ten sposób oznacza przekazywanie ewaluatorom dokonującym oceny konkretnej informacji o braku danych atrybutów dla danej publikacji.

Zamykanie działu drugiego w systemie POL-ON

ZAMYKANIE DZIAŁU DRUGIEGO W SYSTEMIE POL-ON

W momencie kiedy po stronie systemu POL-on, przy dziale drugim ankiety (publikacje i monografie) wybrany zostanie przycisk „Oznacz jako gotowe” pobrany zostanie plik z danymi z PBN. Następnie dane zostaną zapisane po stronie POL-on.

W tym przypadku do Ankiety Jednostki w systemie POL-on trafi już raport publikacji zapisany przez ten system – po oznaczeniu działu drugiego w POL-on jako gotowy, edycja w PBN nie będzie miała wpływu na dane przesyłane do Ankiety.

Użytkownik POL-on (administrator ankiety) może jednak przywrócić dział do edycji (akcja „Przywróć do edycji”) - wtedy plik z publikacjami jest usuwany z bazy POL-on a dane znów zaciągną się z PBN w momencie ponownego oznaczenia działu jako gotowy.

Z uwagi na to, niezwykle ważne jest ustalenie harmonogramu prac pomiędzy Administratorem Ankiety Jednostki w POL-on (użytkownik z rolą INST_OCENA_PARAMETRYCZNA) oraz Importerem Publikacji w PBN.

Ostatecznym terminem wyznaczonym przez Ministra na złożenie całej Ankiety Jednostki w systemie POL-on jest 31 marca 2017 roku.

Przekształcenia jednostek w systemie PBN

Jednostki przekształcone mogą przenieść swój dorobek w systemie PBN do nowopowstałych jednostek.

W tym celu niezbędne jest posiadanie roli Importera Publikacji zarówno dla starej, jak i dla nowej jednostki.

System umożliwia wyeksportowanie z jego zasobów pliku z całością dorobku starej jednostki. Opcja ta znajduje się w Panelu głównym instytucji, w oknie w prawym dolnym rogu strony.

W wyeksportowanym pliku, System Identifier prac są zamieniane w stosunku do ich identyfikatorów w bazie (identyfikatory w samej bazie pozostają bez zmian). Zabieg ten ma na celu zapobieganie nadpisywaniu się prac z tożsamymi identyfikatorami w zasobach nowej jednostki do której plik będzie importowany (np. przy scaleniu jednostek możliwe jest dodanie nowych prac bez obawy, że nasze identyfikatory prac zbiegną się z identyfikatorami prac jednostki do której importujemy plik).

Przycisk „Eksport prac po przekształceniu” generuje w postaci pliku xml cały stan bazy danej jednostki. W przypadku podziału jednostki, podziału prac pomiędzy jednostki nowopowstałe należy dokonać już po wyeksportowaniu pliku, lokalnie. Nie ma możliwości wyeksportowania w ten sposób poszczególnych prac.

Po weryfikacji zawartości pliku należy zaimportować go do nowopowstałej jednostki w tradycyjny sposób.

Więcej szczegółów dotyczących ankiety jednostki w systemie POL-on publikowane są na stronie:
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ankieta_jednostki/start

Role i uprawnienia niezbędne do wypełnienia i złożenia ankiety:
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ankieta_jednostki/scenariusze/2

Reguły weryfikacji danych:
https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/ankieta_jednostki/reguly/start