← Powrót

Zmiana statusu czasopisma

Uprawnienie do zmiany statusu czasopisma naukowego ma użytkownik w roli INST_CZASOPISMA_ADM będący pracownikiem jednostki wydającej dane czasopismo lub też jej instytucji nadrzędnej. W przypadku czasopism wydawanych wspólnie przez klika instytucji użytkownik powinien być pracownikiem jednej z tych jednostek (lub też jej instytucji nadrzędnej).

  • Jeśli czasopismo ma status Wydawane może on zostać zmieniony na Zawieszono wydawanie lub na Zakończono wydawanie
  • Jeśli czasopismo ma status Zawieszono wydawanie może on zostać zmieniony na Wydawane lub na Zakończono wydawanie
  • Status Zakończono wydawanie nie może zostać zmieniony na żaden inny.

Opisany wyżej zależności zostały przedstawione na poniższym diagramie.

Aby zarejestrować zmianę statusu wybranego czasopisma należy wejść w jego szczegóły (zgodnie ze scenariuszem Przeglądanie danych wybranego czasopisma). Następnie należy przejść na zakładkę Status wybrać opcję Zmień. System wyświetla wtedy formatkę, na której będzie wprowadzić zmieniony status oraz datę obowiązywania zmiany. Aby zapisać wprowadzone dane należy wybrać opcję Zapisz. System weryfikuje wtedy, czy wprowadzone dane są prawidłowe. Jeśli tak, zapisuje zmianę statusu dla czasopisma. W przeciwnym razie wyświetla komunikat błędu.

Jeżeli podczas rejestracji zmiany statusu czasopisma zaistnieje pomyłka w wybranym statusie lub w dacie obowiązywania zmiany, można ją skorygować wybierając opcję Koryguj w kolumnie Akcje przy odpowiedniej operacji zmiany statusu czasopisma. Zostanie wtedy wyświetlona analogiczna formatka jak przy rejestracji zmiany statusu, umożliwiająca korektę pomyłki.

Aby usunąć błędnie zarejestrowaną zmianę statusu czasopisma należy wybrać opcję Usuń w kolumnie Akcje przy odpowiedniej operacji zmiany statusu czasopisma. System usunie wtedy błędnie zarejestrowaną operację zmiany statusu.