← Powrót

Często zadawane pytania

Wdrożenia wyników badań


Pytania merytoryczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jaki zakres danych powinien być wprowadzony do systemu?

Informacja o wdrożeniach powinny obejmować wszystkie wdrożenia zarówno produktów objętych ochrona jak i niechronionych oraz powinny zawierać :

 • Instytucję/Jednostkę która zrealizowała badania naukowe lub prace rozwojowe będące podstawą wdrożenia,
 • Nazwę produktu (całą lub częściową nazwy produktu),
 • Nazwę podmiotu wdrażającego i jego adres,
 • Lokalizację podmiotu wdrażającego (krajowy, zagraniczny),
 • Forma prawna przekazania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • Typ produktu:
  • Wynalazek,
  • Utwór (będący wynikiem działalności twórczej z zakresu architektury, urbanistyki, wzornictwa przemysłowego oraz sztuki),
  • Wzór użytkowy,
  • Znak towarowy,
  • Wzór przemysłowy,
  • Topografia układu scalonego,
  • Odmiana rośliny,
  • Procedura,
  • Technologia,
  • Ekspertyza,
  • Licencja,
  • Materiał,
  • Wyrób,
  • Metoda,
  • Opracowanie,
  • Opracowanie naukowe,
  • Działanie artystyczne,
  • Odpłatne przeniesienie praw do know-how,
 • Rodzaj wdrożenia
  • Wdrożenie produktu, objętego prawem ochronnym,
  • Wdrożenie produktu, nieobjętego prawem ochronnym,
 • Rok wdrożenia,
 • Przychody jednostki naukowej z tytułu wdrożenia na podstawie umowy.

Czy rejestrować dane tajne?

Rodzaj, zakres i charakter wprowadzanych danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce wynika z ustawowego obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 944). Wyłączenie tego obowiązku może wynikać tylko z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i w tym zakresie należy wymienić m. in. tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz informacje niejawne, czy też informacje, które chronią prywatność danej osoby. Ta ochrona wyklucza możliwość ich publicznego dostępu. Bez znaczenia natomiast pozostaje kwestia czy mamy do czynienia z projektami finansowanymi ze środków na naukę, czy też zleconymi jednostkom naukowym przez inne podmioty.

W przypadku umów o komercyjnym charakterze zawieranych przez jednostki naukowe, aby zwolnić kierownika jednostki z obowiązku wprowadzania do systemu POL-on danych i informacji wynikających z realizacji projektów o tym charakterze, z umowy zawieranej w tej sprawie musi wynikać, że mamy do czynienia np. z tajemnicą przedsiębiorstwa, która może zostać wyrażona poprzez zastrzeżenie poufności poszczególnych jej postanowień, ewentualnie z inną informacja podlegającą ochronie na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Jak należy dokumentować wdrożenia, w przypadku których w umowie zawarte są klauzule poufności?

Zgodnie z art. 4c ust. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045), informacje zawarte w Systemie są dostępne Ministrowi, ministrowi nadzorującemu jednostkę naukową, kierownikowi jednostki naukowej zatrudniającej pracownika naukowego i Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych, a w przypadku uczelni - także rektorom w zakresie dotyczącym kierowanych przez nich jednostek naukowych. Dostęp do danych i informacji, o których mowa w ust. 10 pkt 1-9 ustawy, przysługuje również Narodowemu Centrum Nauki. Ponadto zgodnie z art. 4c ust. 13 ustawy, dostęp do danych z wyłączeniem informacji o przychodach jednostki naukowe oraz danych osobowych zawartych w centralnym wykazie pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, są powszechnie dostępne. Rodzaj, zakres i charakter wprowadzanych danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce wynika z ustawowego obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz.944). Wyłączenie tego obowiązku może wynikać tylko z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i w tym zakresie należy wymienić m. in. tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz informacje niejawne, czy też informacje, które chronią prywatność danej osoby.
Ta ochrona wyklucza możliwość ich publicznego dostępu, ale również zamieszczanie informacji i danych o tych pracach w Systemie Informacji o Nauce. Bez znaczenia natomiast pozostaje kwestia czy mamy do czynienia z projektami finansowanymi ze środków na naukę, czy też zleconymi jednostkom naukowym przez inne podmioty.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Czy umowę wdrożeniową wraz z przychodami z tytułu tej umowy można wykazać w dwóch miejscach: 'wdrożenia' i 'efekty praktyczne'?

Umowy wdrożeniowej nie można podać w „efektach praktycznych” chyba, że, niezależnie od wdrożenia, nastąpiła sprzedaż wyników badań w formie odpowiadającej „efektom praktycznym”.

Odpowiedź udzielona przez MNiSW dnia: 2017-03-02

Pytania techniczne

Pytania, na które odpowiedzi udziela Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Dlaczego produkt dodany w ramach zestawienia patentów widoczny jest na zestawieniu wdrożeń z oznaczeniem na żółto

Z poziomu zestawieniu wdrożeń dodać można produkty o rodzaju:

 • Odmiana rośliny
 • Technologia
 • Wyrób
 • Metoda
 • Oprogramowanie.

Wprowadzony produkt jest to Odmiana rośliny. System oznacza na żółto wszystkie produkty, które znajdują się w zakresie wspomnianych rodzajów, i dla których nie określono wdrożenia (mimo, że produkty zostały dodane w ramach innego zestawienia). Niektóre rodzaje produktów gromadzone są zarówno w obszarze wdrożeń, efektów jaki patentów i praw ochronnych dlatego wyświetlane są na obu zestawieniach. Jeśli jednostka nie wdrożyła produktu powinna zignorować komunikat i uważać go w tym przypadku jako zasygnalizowanie „potencjalnej” możliwości uzupełnienia danych. Tabele

W zakładce Wdrożenia w akcjach danych szczegółowych jednostek wdrożeniowych nie zawsze występuje opcja do edycji danych: PRZEJDŹ DO INSTYTUCJI. Dlaczego?

Przycisk „Przejdź do jednostki” nie pokazuje się, jeżeli instytucja jest typu „podmiot gospodarczy”.