« Terminy wprowadzania i aktualizacji danych


Zestawienie danych o nadanych stopniach i tytułach naukowych


Termin wprowadzenia i aktualizacji danych:

  • Dane o nadanych stopniach w terminie 30 dni od dnia nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego.
  • Dane o nadanych tytułach w terminie 30 dni od dnia nadania tytułu profesora.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.);
  • Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 3.10.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Jednostki zobowiązane do wprowadzania danych:

  • Dane o nadanych stopniach wprowadzają rektorzy uczelni lub dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych.
  • Dane o nadanych tytułach wprowadza Przewodniczący Centralnej Komisji.