« Terminy wprowadzania i aktualizacji danych


Zestawienie danych o studentach

Termin wprowadzenia i aktualizacji danych:

  • Dane do ogólnopolskiego wykazu studentów wprowadza się:
    1. do dnia 15 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia,
    2. do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 15 kwietnia.
  • Dane dotyczące świadczeń pomocy materialnej przyznanych studentom wprowadza się w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji przyznającej te świadczenia oraz aktualizuje raz w miesiącu.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) ;
  • Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. poz. 1301, z późn. zm.);

Jednostki zobowiązane do wprowadzania danych:

Dane wprowadzają rektorzy uczelni oraz rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymujących dotacje i inne środki z budżetu państwa.Ankieta EN-1 - Sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Częstotliwość i termin:

Ankietę EN-1 przekazuje się raz w roku do 7 października 2017r. według stanu w dniu 1 października 2019r. z danymi za rok akademicki 2019/2020
(źródło: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019)