« Terminy wprowadzania i aktualizacji danych


Zestawienie danych o nieruchomościach będących w posiadaniu jednostki lub przez nią użytkowanych


Termin wprowadzenia i aktualizacji danych:

Raz w roku, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki

Przepis przejściowy

Art. 9.
Jednostki naukowe, o których mowa w art. 4c ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wprowadzą do Systemu Informacji o Nauce dane i informacje, o których mowa w art. 4c ust. 3 i 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (ostatnia nowelizacja 15 stycznia 2015 r.)
  • Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 29.06.2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Jednostki zobowiązane do wprowadzania danych:

Wszystkie jednostki, które posiadają kategorię naukową i ubiegają się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki.