« Terminy wprowadzania i aktualizacji danych


Informacje o jednostkach


Termin wprowadzenia i aktualizacji danych:

Niezwłocznie.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.);
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami (ostatnia nowelizacja 11 lipca 2014 r.);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (ostatnia nowelizacja 15 stycznia 2015 r.)
  • Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 29.06.2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce.

Jednostki zobowiązane do wprowadzania danych:

  • Informacje zasadnicze dla jednostek oznaczonych jako „podstawowe” może edytować tylko pracownik ministerstwa nadzorującego daną jednostkę.
  • Przekształcenia jednostek oznaczonych jako „podstawowe” może prowadzić tylko pracownik ministerstwa nadzorującego daną jednostkę.
  • Informacje zasadnicze dla jednostek nie oznaczonych jako „podstawowe” może edytować pracownik danej jednostki, który ma w systemie odpowiednią rolę.
  • Dane adresowe może edytować pracownik danej jednostki, który ma w systemie odpowiednią rolę.
  • Informacje o kierownictwie jednostki może edytować pracownik danej jednostki, który ma w systemie odpowiednią rolę.